Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Селівончик Тетяна Василівна. Акустико-емісійна оцінка воднево-корозійного розтріскування сталей : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2007.Анотація до роботи:

 1. Скальський В.Р., Сергієнко О.М., Селівончик Т.В. Розрахунок та оптимізація геометрії хвилевода сигналів акустичної емісії // Машинознавство. – 2005. – №9. – С. 41 – 45.

 2. Скальський В.Р., Рудавський Д.В. Селівончик Т.В. Визначення параметрів водневого чинника у металі під впливом термоциклювання // Машинознавство. – 2005. – №10. – С. 33 – 35.

 3. Скальський В.Р., Селівончик Т.В. Акустико-емісійна оцінка корозійного розтріскування конструкційної сталі // Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спеціальний випуск. – 2006. – 2. – №5, – С.768 – 771.

 4. Скальський В.Р., Селівончик Т.В. Кількісна оцінка впливу водневомеханічного чинника на об’ємну пошкодженість конструкційних сталей // Вісник двигунобудування. – 2006. – №2. – С. 71 – 76.

 5. Скальський В., Михальчук В., Окрепкий Ю., Селівончик Т. Акустико-емісійна оцінка об’ємної пошкодженості алюмінієвого сплаву // Вісник Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка. Серія мех.-мат. – 2006. – вип. 65. – С. 32 – 39.

 6. Скальський В.Р., Селівончик Т.В. Акустико-емісійна модель стадій водневої пошкодженості сталей // Наукові нотатки Луцького держ. ун-ту. – 2006. – Вип. 18 – C. 365 –374.

 7. Скальський В.Р., Селівончик Т.В. Акустико-емісійна оцінка впливу водневого окрихченням конструкційної сталі. // Зб. наук. праць ФМІ НАН України “Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів”.– Львів, 2007. – Вип.13. – С.169 – 173.

 8. Скальський В.Р., Сергієнко О.М., Селівончик Т.В. та ін. Акустико-емісійна оцінка стадій докритичного розвитку тріщин у матеріалах / // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2007. – №4. – С. 85 – 92.

 9. Скальский В.Р., Рудавський Д.В., Селивончик Т.В. Оценка концентрации водорода в металле за время действия термоциклов // Сборн. докл. Междунар. науч.-техн. конф. “Современные проблемы и перспективы механики”, Ташкент, 17-18 мая 2006. – Ташкент, 2006. – С. 391 – 393.

 10. Скальский В.Р., Мыхальчук В.Б., Селивончик Т.В., Семегенивский Р.И. Oцена влияния водорода на остаточную намагниченность стали. // Сборн. докл. Междунар. науч.-техн. конф. “Современные проблемы и перспективы механики”, Ташкент, 17-18 мая 2006. – Ташкент, 2006. – С. 389 – 390.

 11. Скальський В.Р., Селівончик Т.В. Визначення водневої пошкодженості біметалів методом акустичної емісії / Тези доп. міжнар. конф. “Конструкційна міцність матеріалів і ресурс обладнання АЕС”. Київ, 19 – 21 вересня 2006. – Київ, 2006. – С. 92 – 93.

 12. Скальский В.Р., Сергиенко О.Н., Лотоцкий Ю.Л., Селивончик Т.В. Акустико-эмиссионная оценка объемной поврежденности конструкционных материалов // Сборн. докл. Междунар. науч.-техн. конф. “Деформация и разрушение материалов. DFМ-2006”, Москва, 13-17 ноября 2006. – Москва, 2006. – С. 633 – 636.

 13. Скальський В.Р., Рудавський Д.В. Селівончик Т.В. Оцінка концентрації та молекулярного тиску водню в металах за термоциклування// Зб. праць 4-ї Міжнар. конф. “Воднева обробка матеріалів ВОМ-2007”, 21-25 травня 2007 р., Донецьк 2007. – С. 815 – 819.

 14. Скальський В.Р., Рудавський Д.В. Селівончик Т.В. Акустико-емісійне виявлення руйнування під час водневого термоциклування //Тези доп. 8-міжнар. симпоз. українських інж.-мех. у Львові, 23-25 травня 2007 р. – C.120.

 15. Михальчук В.Б., Долішній П.М., Селівончик Т.В. Вплив водню на зміну амплітуд магнетопружної акустичної емісії. //Тези доп. 8-міжнар. симпоз. українських інж.-мех у Львові, 23-25 травня 2007 р. – C.130.

Анотація. Селівончик Т.В. Акустико-емісійна оцінка воднево-корозійного розтріскування сталей. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Луцький державний технічний університет, м. Луцьк; Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України, м. Львів, 2007.

Дисертацію присвячено створенню теоретико-експериментальних засад оцінки воднево-корозійного руйнування конструкційних сталей, які працюють під впливом відповідного середовища з одночасною дією механічного навантаження. Об’єктом дослідження є процеси зародження та розвитку мікро- та макротріщин в конструкційних сталях під дією вказаних фізико-хімічних чинників і пружні динамічні поля, які при цьому виникають у твердому тілі.

Для ефективного виявлення цих процесів у дисертації розроблено науково обґрунтовані підходи щодо акустико-емісійного діагностування тріщиноподібних дефектів з позицій механіки руйнування. В їх основу покладена акустико-емісійна модель оцінки виникнення та докритичного розвитку корозійно-водневих тріщин в металічних тілах, яка ґрунтується на фізико-хімічних процесах, що протікають у металі (в тому числі і у вершині тріщин) під час електролітичного переносу водню та наводнення з газової фази з урахуванням домінуючої дії механізму водневого окрихчення.

Показано, що ранні стадії зародження та розвитку тріщиноподібних дефектів корозійно-водневого походження супроводжуються дискретними сигналами акустичної емісії, за допомогою яких можна ефективно визначати механізми водневого чи корозійного розтріскування сталей, ступінь їх об'ємної пошкодженості.