Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Комаров Олександр Вікторович. Дослідження рухливої тріщини між двома матеріалами з урахуванням контакту її берегів : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

Комаров О.В. Дослідження руху міжфазної тріщини в анізотропному біматеріальному просторі.–Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Дніпропетровський національний університет.

В дисертації досліджується напружено-деформівний стан в околі тріщини, що рухається з усталеною докритичною швидкістю під дією зосередженого та розподіленого на нескінченності навантаження по межі поділу матеріалів в анізотропному та п’єзоелектричному біматеріальних просторах при наявності безфрикційної зони контакту біля вершини тріщини. Шляхом алгебраїчних перетворень та методами теорії функцій комплексного змінного поставлені задачі зведені до комбінованих задач лінійного спряження, розв'язок яких отримано в замкненій формі. Одержані вирази для функцій напружень, електричної індукції та стрибків похідних від переміщень та електричного потенціалу на лінії поділу матеріалів. Отримані вирази коефіцієнтів інтенсивності напружень і виведені рівняння для знаходження відносних довжин зон контакту, що в загальному випадку розв’язуються чисельно. Отримані також прості асимптотичні формули для випадків досить малих значень відносних довжин зон контакту. Досліджено вплив орієнтації напрямків анізотропії та напрямків поляризації на особливості напружено-деформівного стану в околі тріщини, побудовано залежності основних параметрів руйнування від швидкості руху тріщини. Побудовано чисельний розв'язок для випадку руху тільки однієї з вершин тріщини при дії рівномірно розподілених зусиль на нескінченості, який порівняно з відповідним аналітичним розв’язком задачі про усталений рух тріщини скінченої довжини.

Публікації автора:

  1. Комаров О.В., Лобода В.В. Рух міжфазної тріщини в ортотропному біматеріальному просторі з урахуванням контакту її берегів // Машинознавство. – 2004. – 84, № 4.– С. 3 – 9.

  2. Комаров А.В., Лобода В.В. Анализ параметров разрушения электропроникающей трещины, движущейся с дозвуковой скоростью по границе раздела сред в пьезоэлектрическом биматериальном пространстве // Вісник ДНУ.– Секція: Механіка: Вид-во ДНУ.–2004.–Вип. 8. – Т. 2.– С. 118 – 128.

  3. Комаров А.В., Лобода В.В. Исследование движения межфазной трещины в пьезоэлектрическом биматериальном пространстве // Теоретическая и прикладная механика. – Донецк. – 2005.– № 40. – С. 81–89.

  4. Комаров О.В., Лобода В.В. Рух електроізольованої міжфазної тріщини з докритичною швидкістю у п’єзоелектричному біматеріальному просторі // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 49, № 1.– 2006.– С.– 116 – 131.

  5. Лобода В.В., Комаров А.В., Сравнительный анализ аналитического и численного решения задачи о движении межфазной трещины в изотропном биматериале // Вісник ДНУ.– Секція: Механіка: Вид-во ДНУ.–2006.–Вип. 10. – Т. 2.– С. 110 – 115.

  6. Herrmann, K.P., Loboda, V.V. Komarov A.V. Contact zone assessment for a fast growing interface crack in an anisotropic bimaterial // Archive of Applied Mechanics.– 2004.– vol. 74.– pp. 118 – 129.

  7. Herrmann, K.P., Loboda, V.V., Komarov O.V. On a moving interface crack with a contact zone in a piezoelectric bimaterial // Int. J. Solids and Structures.–2005.– vol. 42.– pp. 4555 – 4573.

  8. Лобода В.В., Комаров О.В. Тріщина із зоною контакту, що рухається із дозвуковою швидкістю по межі поділу п’єзоелектричних матеріалів // Актуальні аспекти фізико-механічних досліджень. Механіка. – Київ: Наукова думка. – 2007.– С. 165–173.

  9. Лобода В.В., Комаров О.В. Тріщина з зоною контакту, що рухається з дозвуковою швидкістю по межі розділу ортотропних матеріалів // Тези доповідей міжнародної конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”.– Львів.– 2003.– С. 256 – 258.

  10. Herrmann K.P., Loboda V. V., Komarov A.V. Оn an extending electrically conducting interface crack with a contact zone in a piezoelectric bimaterials // Book of Abstracts GAMM.– 2004.– Dresden.– pр. 105 – 106.