Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Мойсєєнок Олексій Павлович. Двовимірні крайові задачі про взаємодію плоских нестаціонарних пружних хвиль з тонкими включеннями. : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

Мойсєєнок О.П. Двовимірні крайові задачі про взаємодію плоских нестаціонарних пружних хвиль з тонкими включеннями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, 2008.

У дисертаційній роботі створена методика дослідження концентрації напружень у пружних необмежених тілах біля тонких смугових включень внаслідок дії нестаціонарних хвиль. Розглянуто різні типи взаємодії включення і матриці: повне зчеплення, часткове відшарування з однієї сторони, часткове відшарування з обох сторін. З огляду на малу товщину включення граничні умови сформульовані відносно її серединної площини. У випадку пружних включень згинальні та зсувні переміщення цієї площини визначаються з рівнянь теорії пружних пластин. За допомогою розривних розв’язків отримані інтегральні представлення для зображень переміщень і напружень через невідомі зображення стрибків переміщень і напружень на включенні. Для визначення останніх, шляхом задовільнення граничних умов, отримані інтегральні рівняння або їх системи, які розв’язуються числово коллокаційним методом. Перехід від зображень за Лапласом до оригіналів здійснюється числово за допомогою методів, які ґрунтуються на заміні інтеграла Меліна рядом Фур’є. Проведено детальний аналіз залежності КІН від маси і відносної жорсткості включення та умов взаємодії включення і матриці.

Публікації автора:

1. Мойсеенок А.П., Попов В.Г. Нестационарная задача о концентрации упругих напряжений вблизи тонкого жесткого отслоившегося включения при деформации продольного сдвига // Проблемы машиностроения. – 2005. – Т.8, №3. – С. 30-37.

2. Мойсєєнок О.П., Попов В.Г. Концентрація напружень поблизу тонкого пружного включення під дією нестаціонарної хвилі поздовжнього зсуву// Мат. методи та фізико-механічні поля. – 2005.–Т.48, №4. – С. 172-177.

3. Мойсєєнок О.П Взаємодія нестаціонарної хвилі з тонким включенням нульової згинної жорсткості // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2005. – Вип.3. – С. 130-134.

4. Попов В.Г., Мойсеєнок О.П. Розв’язання динамічної антиплоскої задачі для тіла з включенням методом скінчених різниць за часом // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2005.– Т.41, №4.– С. 19-25.

5. Попов В., Мойсеєнок О. Розв’язання антиплоскої динамічної задачі для тіла з тонким пружним включенням методом скінчених різниць за часом// Машинознавство. – 2005. – №7. – С. 19-23.

6. Попов В.Г., Мойсеенок А.П. Концентрация напряжений вблизи отслоившегося тонкого упругого включения при воздействии нестационарной волны продольного сдвига // Теоретическая и прикладная механика. – 2005. – Вып.41. – С. 184-192.

7. Попов В.Г., Мойсеенок А.П. Нестационарная задача об изгибе тонкого упругого включения в неограниченном теле при взаимодействии с волнами// Вісник Дніпропетровського університету. – 2005. Механіка. – Вип.9, Т.2., №10/2.– С. 145-150.

8. Мойсеенок А.П., Попов В.Г. Взаимодействие нестационарной волны продольного сдвига с тонким жестким отслоившимся включением // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 2006. – №2. – С. 27-35.

9. Мойсєєнок О., Попов В. Дослідження напруженого стану в околі смугового включення за умов нестаціонарного навантаження// Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій /Під заг. ред. В.В.Панасюка – Львів: Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України, 2004. – С. 143-148.

10. Мойсеенок А.П. Исследование напряженного состояния вблизи тонкого жесткого включения при взаимодействии с волнами при полном сцеплении// Теорія і практика процесів подрібнення, розділення, змішування і ущільнення: зб. наук. пр.– Вип. 12. – Одеса: ОНМА. – 2006. – С. 88-95.

11. Мойсеенок А.П., Попов В.Г. Исследование напряженного состояния вблизи тонкого жесткого включения при условиях гладкого контакта при нестационарном нагружении// Теорія і практика процесів подрібнення, розділення, змішування і ущільнення: зб. наук. пр. – Вип. 12. – Одеса: ОНМА. – 2006. – С. 96-105.

12. Мойсеенок А., Попов В. Концентрация напряжений вблизи тонкого отслоившегося включения при воздействии нестационарной волны продольного сдвига// Збірник доповідей VI міжнародної наукової конференції „Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”, Львів. – 2003. – С. 288-290.

13. Мойсеенок А.П., Попов В.Г. Концентрация напряжений вблизи тонкого упругого включения при воздействии нестационарной волны продольного сдвига// Материалы V международной научной школы-семинара „Импульсные процессы в механике сплошных сред”, Николаев: Атолл, 2003. – С. 51-53.

14. Мойсєєнок О. Розв’язання антиплоскої динамічної задачі для тіла з тонким пружним включенням методом скінченних різниць за часом// Тези доповідей VII міжнародного симпозіуму українських інженерів - механіків, Львів. – 2005.– С. 41-42.

15. Попов В.Г., Мойсеенок А.П. Нестационарная задача об изгибе тонкого упругого включения в неограниченном теле при взаимодействии с волнами // Тезисы докладов международной конференции «Интегральные уравнения и их применения», Одесса – 2005. – С. 117.

16. Мойсєєнок О. Взаємодія нестаціонарної хвилі з тонким включенням нульової згинної жорсткості // Збірник доповідей „Конференція молодих вчених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача”, Львів, 2005.– С. 131-132.

17. Мойсєєнок О. Взаємодія плоских нестаціонарних хвиль з тонким пружним включенням за умов гладкого контакту// Збірник доповідей VII міжнародній конференції „Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”, в 2-х т. – Львів, 2006. – Т.2 – С. 81-83.

18. V. Popov, O. Litvin, A. Moysyeyenok. The dynamic problems about the definition of the stress state near thin elastic inclusions in the conditions of ideal coupling// Book of abstracts of International conference „Modern analysis and applications”, Odessa, Ukraine, 2007. – P. 117.