Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


Новіцький Костянтин Мирославович. Ефективність адсорбентів при Т-2 токсикозі свиней: дисертація канд. вет. наук: 16.00.04 / УААН; Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Новіцький К. М.. Ефективність адсорбентів при Т-2 токсикозі свиней. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04–ветеринарна фармакологія та токсикологія.

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, Харків, 2003.

Для послаблення токсичного впливу Т-2 токсину на організм доцільно використовувати вугільні адсорбенти. Враховуючи ефективність та вартість адсорбентів, перспективним серед досліджуваних сорбентів для використання у тваринництві є березове активоване вугілля марки А.

Гострий Т-2 токсикоз поросят супроводжувався блювотою пригніченням, анорексією, тахікардією і прискоренням дихання, еритроцитозом, зменшенням середнього об’єму еритроцитів та вмісту в них гемоглобіну. Біохімічно виявляли гіперпротеїнемію, зниження коефіцієнту співвідношення альбумінів до альфа-глобулінів, рівня сечовини та креатиніну, підвищення активності аспартатамінотрансферази, гіперглікемію та підвищення рівня піровиноградної кислоти, фосфору з одночасним зниженням концентрації кальцію у плазмі крові дослідних тварин. Введення всередину березового активованого вугілля марки А (БАВ-А) за результатами клініко-гематологічних та біохімічних результатів дозволило знизити негативну дію Т-2 токсину на організм свиней.

Згодовування Т-2 токсину протягом 48 діб разом з кормом викликало у свиней хронічний токсикоз без виражених клінічних ознак. В крові тварин виявляли еритроцитоз, зменшення вмісту гемоглобіну в еритроциті, гіперглобулінемію, підвищення концентрації сечовини, піровиноградної кислоти та фосфору і зниження активності гама-глутаміл- та аспартатамінотрансфераз та концетрації кальцію та магнію. Застосування БАВ-А дозволило послабити токсичну дію Т-2 токсину на організм тварин, що проявлилось нормалізацією досліджуваних гематологічних та біохімічних показників крові і покращенням загального стану тварин.

Використання супоросним свиноматкам та їх приплоду березового активованого вугілля марки А сприяло зниженню токсичного впливу уражених мікроміцетами кормів на організм поросят і дозволило отримати вищі середньодобові прирости маси тіла поросят на 14, 3%.

Виявлені патологічні зміни в організмі дослідних тварин при експериментальному хронічному Т-2 токсикозі свідчать про необхідність зниження максимально допустимого рівня Т-2 токсину у фуражному зерні, який існує на сьогоднішній день в Україні.

Ключові слова:, Т-2 токсин, Т-2токсикоз, свині, адсорбенти, березове активоване вугілля марки А.

 1. В модельних умовах мінеральні (цеоліт натуральний та модифікований, палигорскіт модифікований, сапоніт натуральний і модифікований) та вугільні (антрацит неактивований, кісточкове активоване вугілля катіоніт і аніоніт, березове активоване вугілля та препарат білосорб) адсорбенти здатні адсорбувати з водно-етанольного розчину Т-2 токсин. Найкраще виражені адсорбційні властивості до Т-2 токсину у березового активованого вугілля марки А (адсорбційна ємність 14,4 мкг/мг). Застосування його при отруєнні білих мишей Т-2 токсином призводило до виживання тварин у 80% випадків.

 2. Однократне внутрішньошлункове введення Т-2 токсину (2 мг/кг маси тіла) поросятам викликало отруєння, яке супроводжувалось блювотою, пригніченням, анорексією в перші 36-48 годин, прискоренням частоти серцевих скорочень та прискоренням дихання, збільшенням кількості еритроцитів на 24 годину досліду на 25% з одночасним зменшенням їх середнього об’єму на 20% та вмісту в них гемоглобіну, гіперпротеїнемією в перші 24 години із зниженням коефіцієнту співвідношення альбумінів до альфа-глобулінів, підвищенням рівня сечовини, активності аспартатамінотрансферази, гіперглікемією, підвищенням рівня піровиноградної кислоти і фосфору з одночасним зниженням концентрації кальцію та креатиніну у плазмі крові дослідних тварин.

 3. Застосування поросятам березового активованого вугілля марки А (250 мг/кг маси тіла) на початку гострого отруєння Т-2 токсином дозволило зменшити негативну дію токсину на організм, що проявилось пізнішою появою блювоти на 10-15 хвилин та скороченням її тривалості на 1,5-2 години, на одну добу раніше нормалізацією частоти дихання та серцевих скорочень, відсутністю гематологічних змін. Крім того, не було виявлено змін коефіцієнту співвідношення альбумінів до альфа-глобулінів, концентрації креатиніну та глюкози, спостерігали зниження рівня сечовини і піровиноградної кислоти.

 4. Згодовування поросятам з кормом Т-2 токсину в дозі 0,2 мг/кг протягом 48 днів викликало у свиней хронічний токсикоз без виражених клінічних ознак. В крові тварин виявляли еритроцитоз, зменшення вмісту гемоглобіну в еритроциті, гіперглобулінемію, підвищення концентрації сечовини, піровиноградної кислоти та фосфору і зниження активності гама-глутаміл- та аспартатамінотрансфераз та концетрації кальцію та магнію.

 5. Застосування березового активованого вугілля марки А в дозі 25 мг/кг маси тіла з 24 доби отруєння дозволило знизити токсичну дію Т-2 токсину на організм тварин, що проявилось нормалізацією досліджуваних гематологічних і біохімічних показників та покращенням загального стану свиней.

 6. Використання супоросним свиноматкам та їх приплоду березового активованого вугілля марки А сприяло зниженню токсичного впливу уражених мікроміцетами кормів на організм поросят і дозволило отримати вищі середньодобові прирости маси тіла на 14, 3%.

 7. Виявлені патологічні зміни в організмі поросят при експериментальному хронічному Т-2 токсикозі свідчать про необхідність зниження максимально допустимого рівня Т-2 токсину у фуражному зерні.

 8. З метою лікування та профілактики хронічного Т-2 токсикозу свиней оптимальною дозою березового активованого вугілля марки А є 3% від сухої речовини корму.

Публікації автора:

 1. Новіцький К. М. Ефективність застосування адсорбентів на основі активованого вугілля при Т-2 токсикозі // Ветеринарна медицина України. – 2000. - № 11. – с. 39-40.

 2. Новіцький К. М. Ефективність застосування адсорбентів при Т-2 токсикозі білих мишей// Ветеринарна медицина України. – 2001. - № 6. – с. 42-43.

 3. Новіцький К. М., Бойко Г. В., Хмельницький Г. О. Вплив адсорбенту БАВ-А на перебіг хронічного Т-2 токсикозу у свиней // Науковий вісник Національного аграрного університету. - 2001 – Вип. 41. – С. 137-143. Здобувач приймав участь у організації та проведенні досліду, здійснив клінічні, гематологічні та біохімічні дослідження, аналіз результатів та зформулював висновки.

 4. Харченко С. М., Хмельницький Г. О., Новіцький К. М., Башта О. В. Міколого-токсикологічний аналіз зерна та визначення його токсигенного потенціалу // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2002. – Вип. 7. – С. 106-109. Здобувач відбирав зразки кормів, та досліджував їх токсичність, провів аналіз результатів.

 5. Новіцький К. М., Новіцький М. В., Бойко Г. В., Хмельницький Г. О. Ефективність використання березового активованого вугілля марки А для свиней при ураженні кормів мікроміцетами // Ветеринарна медицина України. – 2003. - № 2. – с.17-18. Здобувач приймав участь у організації досліду, здійснив аналіз результатів та сформулював висновки.

 6. .Хмельницький Г. О., Новіцький К. М. Застосування ентеросорбентів при мікотоксикозах тварин //Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників та аспірантів присвяченої 80-річчю факультету ветеринарної медицини. – Київ: НАУ КМ України. – 2000. – С. 23. Здобувач виконав експериментальну частину роботи.

 7. Хмельницький Г. О., Новіцький К. М., Бойко Г. В. Ефективність застосування березового активованого вугілля марки А при експериментальному Т-2 токсикозі свиней //Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників та аспірантів. – Київ: НАУ КМ України. – 2001. – С. 91. Здобувач організував та провів дослід.