Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


Найдіч Ольга Володимирівна. Фармакологічна дія ехінацеї композитум і коензиму композитум на організм інтактних та хворих на катаральну бронхопневмонію телят : Дис... канд. наук: 16.00.04 - 2008.



Анотація до роботи:

Найдіч О.В. Фармакологічна дія ехінацеї композитум і коензиму композитум на організм інтактних та хворих на катаральну бронхопневмонію телят. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. – м. Львів, 2008.

Дисертація присвячена вивченню фармакологічної дії ехінацеї композитум і коензиму композитум на інтактних та хворих на катаральну бронхопневмонію телят.

Уперше на інтактних та хворих телятах досліджено вплив гомеопатичних препаратів на морфологічні показники крові, рівень мікроелементів (Co, Cu, Fe та Mn), активність ферментів (концентрація церулоплазміну, активність каталази), стан клітинної та гуморальної ланок імунітету та встановлено високу терапевтичну ефективність досліджуваних препаратів.

Встановлено, що ехінацея композитум і коензим композитум не проявляють побічної дії на організм інтактних телят. Вони активізують еритропоез та корегують показники клітинного і гуморального імунітету.

У телят, хворих на катаральну бронхопневмонію, на період клінічного одужання після застосування гомеопатичних препаратів морфологічні показники крові були в межах нормальних величин. Проте, вміст гемоглобіну крові був вірогідно вищим на 13,71%, кількість еритроцитів на 29,05%, кількість еозинофілів на 13,33%. Рівень марганцю вірогідно зменшився на 13,3%. Активність каталази підвищилась на 10,79%. Показники клітинного і гуморального імунітету нормалізувалися. Проте на 8% нижчим був ФІ, на 6% ІН, на 7% рівень IgA, вірогідно нижчим був титр гетерофільних аглютинінів (ТГА) на 17,07%, відносно клінічно здорових телят.

Вперше запропоновано ефективну схему комплексного лікування телят, хворих на катаральну бронхопневмонію, із застосуванням гомеопатичних препаратів (коензиму композитум і ехінацеї композитум для ветеринарії) з алопатичною терапією – біциліном-3, амонію хлоридом та блокадою зірчастих вузлів.

Встановлено, що ехінацея композитум і коензим композитум доповнюють алопатичну антибіотикотерапію. За умов сукупного застосування при катаральній бронхопневмонії проявляють високу лікувальну ефективність. Клінічне одужання телят настало у 80% тварин, хронічний перебіг – у 20%. Загибелі не було. Економічний ефект на 1 грн. затрат складає 0,72 грн.

У дисертаційній роботі представлено результати експериментальних досліджень з вивчення фармакологічної дії ехінацеї композитум і коензиму композитум. На інтактних телятах теоретично обґрунтовано фармакологічну дію, а на телятах, хворих на катаральну бронхопневмонію, встановлено їх високу терапевтичну ефективність.

1. Встановлено, що у ґрунтах Одеської області низький рівень валового кобальту – 7-15 мг/кг, а у воді для напування тварин – 1,10-5 мг/л. Корми, вирощені на таких ґрунтах, містять 0,599 мг кобальту, що не забезпечує добову потребу тварин в цьому мікроелементі. Це свідчить про регіональний гіпокобальтоз. У раціонах для телят низький рівень міді, натомість рівень заліза і марганцю дещо вищий за добову потребу.

2. У клінічно здорових телят 2-3-місячного віку Одеської області, внаслідок регіонального гіпокобальтозу, порівняно з телятами-аналогами інших регіонів України, низький вміст гемоглобіну на 9% і менша кількість еритроцитів на 33%, лейкоцитів на 13% та ШОЕ на 10%. У сироватці крові рівень кобальту нижчий на 37%, а рівень міді, заліза, марганцю вищий відповідно на 42%, 88%, 228%, концентрація церулоплазміну нижча на 88%. Нижчою від норми є кількість Т-, В-лімфоцитів, на 33% і на 15% відповідно, ФІ нижчий на 57%, рівень IgМ на 59% . Натомість вищий рівень IgА, ФЧ, ТГА та більша кількість О-лімфоцитів.

3. Встановлено, що ехінацея композитум і коензим композитум не виявляють побічної дії на організм інтактних телят. Вони активізують еритропоез та корегують показники клітинного і гуморального імунітету.

4. У телят, хворих на гостру катаральну бронхопневмонію, встановлено вірогідне збільшення кількості еритроцитів (на 23,9%) і лейкоцитів (66,32%) та підвищення вмісту гемоглобіну крові на 5,62%. ШОЕ була в 3 рази більшою. Встановлено еозинофілопенію, базофілопенію, лімфоцитопенію і нейтрофілію, зміщення ядра лейкоцитів вліво, при вірогідному збільшенні відсотка моноцитів на 38,94%. У сироватці крові рівень міді вищий на 56,46%, заліза – 28,65%, марганцю – 61,70%, а рівень кобальту на 36,38% вірогідно нижчий. Активність каталази була підвищена на 6,12%, а рівень церулоплазміну на 26,32% вірогідно вищий. Вірогідно зниженим був відсоток IgМ – на 21,2%, кількість Т-лімфоцитів – на 14,2%, ІН – на 35,42%, ТГА – на 79,3%. Адгезивна здатність нейтрофілів була на 36,13%, В-лімфоцитів на 23,21% вірогідно вищою. На 10% був вищим рівень IgА, на 7,4% IgG, на 3,27% ФІ, на 5,01% ФЧ. Кількість О-лімфоцитів була в межах нормальних величин.

5. Біцилін-3 в дозі 50 тис. ОД/кг, при катаральній бронхопневмонії на період клінічного одужання нормалізував вміст гемоглобіну крові, проте кількість еритроцитів була вірогідно більшою на 17%, ШОЕ залишалось вірогідно прискореним на 61%. Вірогідно нижчою від нормальних величин була кількість еозинофілів на 48,89%, базофілів на 62,5%. Підвищеною була активність каталази на 8%, а рівень міді вірогідно збільшився на 13,6% та вірогідно нижчим на 19% був рівень кобальту. Встановлено низьку кількість Т-лімфоцитів на 27,66%, нормальну кількість В-, О-лімфоцитів. Рівень IgМ був на 35,29% вірогідно підвищений та нижчими від норми були ФЧ - на 12,20%, ФІ - на 23,0%, адгезивна здатність нейтрофілів - на 14,15%, ІН - на 15,63% та ТГА - на 42,07%.

6. При застосуванні біциліну-3 сукупно з левамізолом у телят, хворих на катаральну бронхопневмонію, на період клінічного одужання морфологічні і біохімічні показники крові нормалізувалися більш повно, ніж при застосуванні одного біциліну-3. Зокрема, кількість еритроцитів вірогідно підвищилась на 25,3%, а ШОЕ на 11% залишалось прискореним. Проте вірогідно зменшилась кількість базофілів на 25%, еозинофілів на 35,56%. Рівень кобальту був вірогідно нижчим на 12,77%, натомість вірогідно збільшились рівень марганцю на 44,96% та концентрація церулоплазміну на 10,53%. Встановлено імуностимулюючу дію препаратів на кількість Т-, В- і О-лімфоцитів. ТГА на 35,06% був вірогідно нижчим від норми, IgА на 14,29% і на 10,61% IgG, а адгезивна активність нейтрофілів Е-РУН мала тенденцію до зменшення на 8,49%. На 15,29% вірогідно вищим від норми був рівень IgМ.

7. Ехінацея композитум і коензим композитум на період клінічного одужання телят, хворих на катаральну бронхопневмонію, нормалізували морфологічні показники крові. Проте вміст гемоглобіну крові був вірогідно вищим на 10,18%, кількість еритроцитів на 31,23%, кількість еозинофілів на 20,0%. У межах фізіологічних величин у сироватці крові був рівень міді, заліза та концентрація церулоплазміну. Рівень кобальту був на 8,51% нижчим. Натомість вірогідно підвищилась активність каталази на 11,25%. Рівень марганцю був вірогідно нижчим на 12,30%. У межах нормальних величин була кількість Т-, В-, О-лімфоцитів. Нижчими за фізіологічні показники були ФІ – на 6,57% та ІН – на 6,25%. У межах нормальних величин був відсоток IgG та IgМ, вірогідно знижений відсоток IgА на 11% та ТГА на 14,63%.

8. При застосуванні ехінацеї композитум і коензиму композитум та біциліну-3 на період клінічного одужання телят, хворих на катаральну бронхопневмонію, в межах нормальних величин були морфологічні показники крові. Проте, вміст гемоглобіну крові був вірогідно підвищеним на 13,71%, кількість еритроцитів на 29,05%, кількість еозинофілів на 13,33%. Рівень марганцю був на 13,3% вірогідно меншим. Активність каталази вірогідно підвищилась на 10,79%. Показники клітинного і гуморального імунітету нормалізувалися, за винятком тенденції до зменшення ФІ на 7,98%, рівня IgA на 7% та вірогідного меншим був ТГА на 17,07%, відносно клінічно здорових телят.

9. Ехінацея композитум і коензим композитум доповнюють алопатичну терапію і за умов сукупного застосування при катаральній бронхопневмонії проявляють високу лікувальну ефективність. Клінічне одужання телят настало у 80% тварин, хронічний перебіг – у 20%. Загибелі не було. Вартість лікування теляти 38,78грн. При застосуванні ехінацеї композитум і коензиму композитум клінічне одужання телят настало у 90% тварин, хронічний перебіг – у 10%, загибелі не було. Вартість лікування теляти 23,75грн.

10. При застосуванні біциліну-3, амонію хлориду, новокаїнової блокади клінічне одужання телят, хворих на катаральну бронхопневмонію, настало у 60% тварин, хронічний перебіг – у 20%, загинуло 20%. Вартість лікування одного теляти 47 грн. 16 коп. При застосування амонію хлориду, новокаїнової блокади зірчастих вузлів, біціліну-3 та левамізолу клінічне одужання телят настало у 70% тварин, хронічний перебіг – у 20%, загинуло – 10%. Вартість лікування теляти 36,65 грн.

Публікації автора:

1. Чубов Ю.О. Эхинацея композитум (для ветеринарии) в системе лекарственной ветеринарной терапии / Ю.О.Чубов, О.В.Найдич, Г.О.Осадча // Сборник материалов международной научной конференции. – Полтава, 2003. – С. 253-260. (Дисертант вивчав лікувальну ефективність антигомотоксичних препаратів на організм тварин, хворих на гостру катаральну бронхопневмонію, брав участь у проведенні клінічних досліджень у господарстві та розробленні схеми досліджень).

2. Найдіч О.В. Вплив комплексної антигомотоксикотерапії телят, хворих на катаральну бронхопневмонію, на вміст у крові кобальту, міді, заліза та марганцю / О.В.Найдіч // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2003. – Т. 5 (№3), Ч. 1. – С. 96-102.

3. Найдіч О.В. Антигомотоксикотерапія телят, хворих на катаральну бронхопневмонію / О.В.Найдіч // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С. 105-106.

4. Найдіч О.В. Комплексна антигомотоксикотерапія телят, хворих на катаральну бронхопневмонію / О.В.Найдіч // Аграрний вісник Причорномор’я. – Одеса, 2004. – № 23. – С. 118-123.

5. Найдіч О.В. Вплив деяких методів лікування на гуморальну систему імунітету телят, хворих на катаральну бронхопневмонію / О.В.Найдіч // Аграрний вісник Причорномор’я. – Одеса, 2007. – С. 150-154.

6. Чубов Ю.О. Принципи дії антигомотоксичних препаратів при катаральній бронхопневмонії поросят відповідно до законів природи / Ю.О.Чубов, О.В.Найдіч // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2001. – Т.3 (№2). – С. 191-194. (Дисертант брав участь у проведенні клінічних досліджень у господарствах, проводив аналіз етіології захворювання та вивчав вплив антигомотоксичних препаратів на організм поросят, хворих на гостру катаральну бронхопневмонію).

7. Чубов Ю.О. Региональная лимфотропная антигомотоксическая терапия, как метод патогенетического и иммунокоррегирующего лечения при внутренних болезнях животных / Ю.О.Чубов, О.В.Найдич // Материалы ХІ Московского международного ветеринарного конгресса. "Проблемы ветеринарной медицины мелких домашних животных". – Москва, 2003. – С. 134-135. (Дисертант брав участь у розробці методу застосування регіональної лімфотропної терапії з використанням антигомотоксичних препаратів тваринам, хворим на гостру катаральну бронхопневмонію, брав участь у проведенні досліджень, узагальненні отриманих результатів).

8. Чубов Ю.О. Антигомотоксическая терапия как направление в современной гомеопатии / Ю.О.Чубов, О.В.Найдич, А.А.Осадчая // Материалы 1 международной конференции "Современные вопросы ветеринарной гомеопатии". – Санкт-Петербург, 2003. – С. 91-93. (Дисертант провів аналіз літературних даних, брав участь у проведенні досліджень та підготовці роботи до друку).

9. Чубов Ю.А. Современная трактовка патогенеза катаральной бронхопневмонии с позиции гомотоксикологии / Ю.А.Чубов, О.В.Найдич // XIV Московский международный конгресс по болезням мелких домашних животных. – Москва, 2006. – С. 34-35. (Дисертант провів аналіз літературних даних, брав участь у проведенні і узагальненні отриманих результатів досліджень та підготовці роботи до друку).

10. Чубов Ю.А. Обоснование применения антигомотоксической терапии в ветеринарной практике / Ю.А.Чубов, О.В.Найдич, С.М.Усеинов // Материалы IV Международной конференции "Современные вопросы ветеринарной гомеопатии". – Санкт-Петербург, 2006. – С. 46-49. (Дисертант брав участь в узагальненні отриманих результатів досліджень та підготовці роботи до друку).

11. Чубов Ю.А. Современная антигомотоксическая терапия при катаральной бронхопневмонии / Ю.А.Чубов, О.В.Найдич, С.М.Усеинов // Материалы IV Международной конференции "Современные вопросы ветеринарной гомеопатии". – Санкт-Петербург, 2006. – С. 48-51. (Дисертант провів аналіз літературних даних, брав участь у проведенні досліджень і узагальненні отриманих результатів та підготовці роботи до друку).

12. Чубов Ю.А. Иммунокорригирующее действие антигомотоксических препаратов при катаральной бронхопневмонии / Ю.А.Чубов, О.В.Найдич // Материалы ХV Московкого международного конгресса по болезням мелких домашних животных. – Москва, 2007. – С. 120-121. (Дисертант провів аналіз літературних даних, брав участь у проведенні і узагальненні отриманих результатів ефективності різних схем лікування та підготовці роботи до друку).

13. Чубов Ю.А. Применение гомеопатических средств в ветеринарной практике Украины / Ю.А.Чубов, О.В.Найдич // III Российский гомеопатический съезд: Сборник научных трудов. – Москва, 2007. – С. 327-329. (Дисертант провів аналіз літературних даних, брав участь у проведенні і узагальненні отриманих результатів ефективності різних схем лікування та підготовці роботи до друку).

14. Пат. 2001107382, Україна, МПК А 61 К 31/045. Спосіб лікування молодняку сільськогосподарських тварин, хворих на катаральну бронхопневмонію / Чубов Ю.О., Найдіч О.В. Заявл. 30.10.2001, Опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11. (Дисертант брав участь у розробці схеми досліджень та методики введення препаратів, проведенні виробничих випробувань, оформленні деклараційного патенту на корисну модель).

15. Найдіч О.В. Антигомотоксикотерапія телят, хворих на катаральну бронхопневмонію / О.В.Найдіч // Методичні рекомендації. – Одеса, 2005. – 18 с.