Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


6. Бойко Григорій Васильович. Гемосорбція в терапії поросят при гострому експериментальному Т-2 токсикозі: дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / УААН; Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Бойко Г.В. Гемосорбція в терапії поросят при гострому експериментальному Т-2 токсикозі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія.

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, м. Харків, 2004.

Мета роботививчення перебігу гострого експериментального Т-2 токсикозу у поросят та застосування гемосорбції для їх лікування.

Вивчено адсорбційну здатність СКН-1К та ГСГД-4 по відношенню до Т-2 токсину. Доведено, що проведення гемосорбції у клінічно здорових поросят не має негативного впливу на їх організм.

Пероральне введення поросятам Т-2 токсину (4 й 6 мг/кг) викликає гостре отруєння з вираженими клінічними ознаками. Вивчені показники крові вказують на суттєві зміни в організмі тварин.

Морфологічні показники крові при гострому отруєнні поросят Т-2 токсином свідчать про порушення регуляції кровотворення внаслідок подразнення гемопоетичної системи та пригнічення функції кісткового мозку. Біохімічні зміни крові вказують на зниження функціональних можливостей печінки, порушення функції ниркового фільтра на рівні клубочків, декомпенсацію серцево-судинної системи і як наслідок розвиток інфаркту міокарду.

Експериментальний гострий Т-2 токсикоз поросят характеризується патоморфологічними змінами внутрішніх органів: катарально-геморагічний гастроентероколіт, запалення мезентеріальних лімфовузлів, білкова дистрофія гепатоцитів і епітелія звивистих канальців, загальний венозний застій, дистрофічні і некротичні процеси в кровотворних органах.

Гістологічні зміни характеризуються дезорганізацією і геморагічною інфільтрацією слизової оболонки шлунка. У печінці відзначали гостру застійну гіперемію, дискомплексацію печінкових балок, зернисту дистрофію і некроз окремих гепатоцитів, у нирках – зернисту дистрофію, некроз і десквамацію епітелію звивистих канальців, атрофію ендотелію судинних клубочків. У лімфатичних вузлах спостерігалась гостра застійна гіперемія, у селезінці – підвищене депонування кров’ю червоної пульпи, у серцевому м’язі-зерниста дистрофія міоцитів.

Гемосорбція в отруєних Т-2 токсином поросят попереджає загибель тварин, а з 48-ого години стабілізує біохімічні показники крові й відновлює власні компенсаторні системи організму.

Результати досліджень були використані при розробці “Методичних рекомендацій з діагностики, лікування та профілактики Т-2 токсикозу свиней”, затверджених науково-технічною радою Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 24 грудня 2003 р. (протокол №3).

 1. Визначена висока поглинальна властивість гемосорбентів СКН-1К (сферичний карбоніт) та ГСГД-4 (гемосорбент гранульований делігандизуючий) по відношенню до Т-2 токсину. Гемосорбція у поросят попереджує їх загибель при гострому отруєнні Т-2 токсином у абсолютно смертельних дозах. Комплекс клінічних, гематологічних, біохімічних і патоморфологічних досліджень доповнює існуючі уявлення щодо патогенезу Т-2 токсикозу тварин.

 2. Гемосорбент ГСГД-4 має більшу поглинальну активність по відношенню до Т-2 токсину (адсорбуюча ємність – 22,1мкг/мг; сорбційна ефективність – 73,6%) ніж СКН-1К (адсорбуюча ємність – 12,5 мкг/мг; сорбційна ефективність – 41,7%). При гострому отруєнні білих мишей Т-2 токсином в абсолютно смертельній дозі (5 мкг/мг) після трьохгодинної сорбції з ГСГД-4, виживають всі тварини.

 3. Проведення одного сеансу гемосорбції (об’єм перфузії – два об’єми циркулюючої крові) у клінічно здорових поросят не викликає суттєвих змін фізіологічного стану організму, а незначне зниження деяких гематологічних показників (кількість еритроцитів та лейкоцитів на 14,8% та 10,7% відповідно) відбувається за рахунок руйнування їх при проходженні через колонку з гемосорбентом.

 4. Однократне пероральне введення Т-2 токсину у дозі 4 та 6 мг/кг маси тіла спричиняє тяжке отруєння поросят, яке закінчується їх загибеллю протягом 24-х годин (20 та 100 % відповідно). Характерними клінічними ознаками є загальна слабкість, залежування, поза “сидячої собаки”, поліурія, тахікардія, аритмія на фоні збільшення у крові кількості лейкоцитів, еритроцитів, вмісту гемоглобіну та величини гематокриту за дози 4 мг/кг і збільшення кількості лейкоцитів, величини гематокриту, зменшення кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну за дози 6 мг/кг.

 5. Експериментальний гострий Т-2 токсикоз поросят характеризується різким порушенням вуглеводного (зниження рівня глюкози і піровиноградної кислоти у крові), білкового (зниження у плазмі крові рівня білка при низькому показнику білкового коефіцієнта, підвищення активності трансаміназ і -глутамілтрансферази, підвищенням рівня сечовини і креатиніну) та мінерального (зниження у плазмі крові вмісту кальцію і фосфору при зростанні кальцій-фосфорного коефіцієнта та зростання вмісту магнію) обмінів.

 6. Порушення обміну речовин при гострому Т-2 токсикозі поросят спричиняє суттєві патоморфологічні зміни внутрішніх органів: катарально-геморагічний гастроентероколіт, запалення мезентеріальних лімфовузлів, білкову дистрофію печінки і нирок, загальний венозний застій. У кровотворних органах спостерігаються дистрофічні і некротичні процеси.

 7. Сеанс гемосорбції у поросят після появи виражених клінічних ознак гострого Т-2 токсикозу (за абсолютно смертельних доз) попереджує їх загибель як наслідок виведення з організму токсину і його метаболітів. Пригнічення є значно меншим в порівняні з отруєнням без лікування. Загальна слабкість протягом доби поступово зникає до задовільного стану з появою апетиту через 48 годин.

 8. Після гемосорбції при отруєнні Т-2 токсином морфологічні показники крові вже з 24-ї години мають стабільну динаміку на противагу отруєнню без лікування, де спостерігається значне пригнічення гемопоетичної системи. Задовільний клінічний стан отруєних тварин після гемосорбції підтверджується поступовою стабілізацією біохімічних показників крові (збільшенням вмісту загального білка, кальцію, фосфору, зниженням вмісту сечовини, магнію і активності трансаміназ), які вирівнюються до контрольних через 48 годин.

 9. Висока лікувальна ефективність гемосорбції з використанням гемосорбента ГСГД-4 та відносна простота її виконання у поросят при експериментальному гострому Т-2 токсикозі дають підстави до розширення досліджень на інших видах тварин та при інших мікотоксикозах.

Публікації автора:

 1. Бойко Г.В. Ефективність гемосорбентів СКН та ГСГД щодо Т-2 токсину // Ветеринарна медицина України.–2001.–№ 1.–С.34-35. (Дисертантом проведені досліди і аналіз отриманих результатів та виконано статистичну обробку матеріалу).

 2. Бойко Г.В., Стойков І.І., Новіцький К.М., Хмельницький Г.О., Ніколаєв В.Г. Ефективність гемосорбції при гострому отруєнні поросят Т-2 токсином // Науковий вісник НАУ.–2001.–№42.–С.43-47. (Дисертантом самостійно сформовані дослідні групи, проведено аналіз отриманих даних та виконано статистично обробку матеріалів).

 3. Новіцький К.М., Бойко Г.В., Хмельницький Г.О.Вплив адсорбентів БАВ-А на перебіг хронічного Т-2 токсикозу у свиней // Науковий вісник НАУ.–2001.–№41.–С. 51-54. (Дисертантом виконано статистичну обробку матеріалу).

 4. Бойко Г.В., Стойков І.І. Гемосорбція – як метод патогенетичної терапії при Т-2 токсикозі // Тези доповідей наук. конфер. проф.- виклад. складу, наукових співроб. та аспір. НАУ К.: Науковий світ, 2001. С. 97. (Дисертантом проведені досліди і аналіз отриманих результатів та виконано статистичну обробку матеріалу).

 5. Хмельницький Г.О., Новіцький К.М., Бойко Г.В. Ефективність застосування березового активованого вугілля марки А при експериментальному Т-2 токсикозі свиней // Тези доповідей наук. конфер. проф.-виклад. складу, наукових співроб. та аспір. НАУ.К.: Науковий світ, 2001.С. 18. (Дисертантом виконано статистичну обробку матеріалу).

 1. Бойко Г.В., Стойков І.І., Новіцький К.М., Хмельницький Г.О., Ніколаєв В.Г., Маслєнний В.Н Реверсивна система проведення гемосорбції у ветеринарній медицині // Зб. матеріалів VI Міжн. наук.-прак. конф. “Проблеми вет. обслуговування дрібних домашніх тварин”. – Київ, 2001. – С. 91-92. (Дисертантом проведені досліди і аналіз отриманих результатів та виконано статистичну обробку матеріалу).

 2. Новіцький К.М., Бойко Г.В., Хмельницький Г.О. Клініко-гематологічні показники поросят при гострому отруєнні Т-2 токсином та застосуванні сорбенту БАВ-А // Тез доповідей І з’їзду Токсикологів України.–2001.–С. 31. (Дисертантом виконано статистичну обробку матеріалу).

 3. Бойко Г.В., Хмельницький Г.О., Стойков І.І., Новіцький К.М., Ніколаєв В.Г., Сарнацька В.В. Вивчення ефективності гемосорбції при гострому отруєнні поросят Т-2 токсином // Тез доповідей І з’їзду Токсикологів України.–2001.–С.33. (Дисертантом самостійно сформовані дослідні групи, проведено аналіз отриманих даних та виконано статистично обробку матеріалів).

 4. Бойко Г.В., Стойков І.І., Новіцький К.М. Застосування методу гемосорбції при експериментальному Т-2 токсикозі поросят // Ветеринарна медицина України. – 2002.–№6.–С.22-23. (Дисертантом самостійно сформовані дослідні групи, проведено аналіз отриманих даних та виконано статистично обробку матеріалів).

 5. Бойко Г.В. Реверсивна система гемосорбції у ветеринарній медицині // Науковий вісник НАУ.–2002.–№55.–С.21-26. (Дисертантом проведені досліди і аналіз отриманих результатів та виконано статистичну обробку матеріалу).

 6. Бойко Г.В., Стойков І.І. Новіцький К.М. Використання гемосорбції при експериментальному отруєнні поросят Т-2 токсином // Тези доповідей наук. конфер. проф.-виклад. складу, наукових співроб. та аспір. НАУ. К.: Науковий світ, 2002.С.18-19. (Дисертантом самостійно сформовані дослідні групи, проведено аналіз отриманих даних та виконано статистично обробку матеріалів).

 7. Бойко Г.В., Стойков I.I., Хмельницький Г.О. Гемосорбція, як перспективний метод патогенетичної терапії у ветеринарній медицині // Тези доповідей наук.-прак. конф. “Організація токсикологічної допомоги в Україні”. – Київ, 2002.–С.24. (Дисертантом проведені досліди і аналіз отриманих результатів та виконано статистичну обробку матеріалу).

 8. Новіцький К. М., Новіцький М. В., Бойко Г. В., Хмельницький Г. О. Ефективність використання березового активованого вугілля марки А для свиней при ураженні кормів мікроміцетами // Ветеринарна медицина України. – 2003.–№2.–С. 17-18. (Дисертант приймав участь у організації досліду та виконав статистичну обробку матеріалу).

 9. Бойко Г.В., Хмельницький Г.О. Деякі аспекти вуглеводного і мінерального обмінів при гострому отруєнні поросят Т-2 токсином та після проведення гемосорбції // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Ветеринарна медицина”. – Харків, 2003.–№82.–С.102-105. (Дисертантом проведені досліди і аналіз отриманих результатів та виконано статистичну обробку матеріалу).

 10. Бойко Г.В., Хмельницький Г.О. Динаміка біохімічних показників азотного обміну при отруєнні поросят Т-2 токсином // Вісник БДАУ “Актуальні проблеми ветеринарної медицини”. – Біла-Церква, 2003. – Вип. 25. – Ч. 2. – С.10-14. (Дисертантом проведені досліди і аналіз отриманих результатів та виконано статистичну обробку матеріалу).

 11. Бойко Г.В. Гемосорбція як перспективний метод патогенетичної терапії у ветеринарній медицині // Ветеринарна медицина України.–2003.–№6.–С.29-31. (Дисертантом проведені досліди і аналіз отриманих результатів та виконано статистичну обробку матеріалу).