Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Доля Олена Вікторівна. Коливання і дисипативний розігрів в'язкопружної шаруватої призми, яка збуджується прямокутним штампом : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

Доля О.В. Коливання і дисипативний розігрів в’язкопружної шаруватої призми, яка збуджується прямокутним штампом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена чисельному розв’язанню нових актуальних задач про коливання і дисипативний розігрів прямокутної шаруватої призми, яка збуджується прямолінійним вібруючим штампом. Призма складається з в’язкопружних (полімерних) і пружних (металевих) шарів. Розглядаються випадки плоского стискання і зсуву, а також антиплоского зсуву. Досліджено кінематичний і силовий типи навантаження. Для чисельного розв’язання нестаціонарного рівняння теплопровідності використано неявну схему за часом. Для розв’язання стаціонарних задач застосовано ітераційну схему. Лінеаризовані задачі термомеханіки, які виникають на кожному часовому кроці або ітерації, розв’язуються методом скінченних елементів. Використовується чотирьохкутний ізопараметричний елемент. Досліджено вплив типу навантаження. Встановлено, що кінематичне навантаження супроводжується ефектом запирання енергії, а при силовому навантаженні розігрів прискорюється за двома механізмами – терморезонансним і термічним. Отримано нові дані про вплив структурної неоднорідності, контактних умов, динамічності, типу навантаження, типу матеріалу в’язкопружних шарів і залежності фізико-механічних характеристик полімерних матеріалів на коливання, кінетику вібророзігріву і термічну нестійкість шаруватої призми. Дається зіставлення розрахункових і експериментальних даних.

Публікації автора:

  1. Червинко О.П., Сенченков И.К. Доля Е.В. Расчет параметров тепловой неустойчивости слоистой призмы // Теор. и прикл. механика. – 2005. – Вып. 40. – С. 63–67.

  2. Доля Е. В. Колебания и виброразогрев пятислойной вязкоупругой призмы при антиплоском сдвиге // Теорет. и прикл. механика. – 2006. Вып. 42. – С.177–181.

  3. Доля О.В., Червінко О.П., Сенченков І.К. Вібророзігрів шаруватої пружно - в’язкопружної прямокутної призми при високочастотному силовому навантаженні // Вісник КДУ. Сер.: фіз.-мат. наук.– 2007. – № 2. – С.54-58.

  4. Доля Е.В., Червинко О.П., Сенченков И.К. Колебания и виброразогрев упруго - вязкоупругой прямоугольной слоистой призмы под действием вибрирующего штампа // Прикл. механика.–2007. – 43, N 8. – C. 71-79.

  5. Червинко О.П., Сенченков И.К. Доля Е.В. Гармонический антиплоский сдвиг пятислойной призмы / Труды IV Международной научной конференции, посвященной памяти академика НАН Украины А.С.Космодамианского “Актуальные проблемы механики деформируемого твердого тела”, Донецк–Милекино, 2006. – С.310–312.

  6. Червинко О.П., Доля Е.В. Виброразогрев прямоугольной слоистой вязкоупругой призмы под действием нормально вибрирующего жесткого гладкого штампа / International Conference “Dynamical system modelling and stability investigation”, Kyiv – 2007. – C. 342.