Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Жбадинський Ігор Ярославович. Концентрація динамічних напружень у кусково-однорідному просторі з тріщинами : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

Жбадинський І.Я. Концентрація динамічних напружень у кусково-однорідному просторі з тріщинами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Львів, 2008.

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню тривимірних задач гармонічного і нестаціонарного навантаження як поодинокої, так і множинних підповерхневих плоских тріщин у пружному біматеріальному просторі, а також плоскої тріщини у кусково-однорідному просторі, одна із складових якого є тонким податливим прошарком. Задоволенням умов ідеального та неідеального (за присутності прошарку) контакту півпросторів тотожно та умов навантаження на тріщинах задачі зведено до граничних інтегральних рівнянь (ГІР) відносно функцій динамічного розкриття тріщин. Під час числового розв’язання ГІР використано регуляризаційні та дискретизаційні схеми з урахуванням поведінки розв’язків на контурах дефектів. Інерційні та резонансні ефекти впливу поверхні поділу матеріалів на тріщини проаналізовано на залежностях коефіцієнтів інтенсивності напружень в околі дефектів від часу, а у випадку усталеного деформування від хвильового числа, для різних форм та розташувань тріщин, співвідношень між модулями пружності складових частин тіла та умов їх з’єднання.

Публікації автора:

  1. Жбадинський І.Я. Задача усталеного деформування тривимірного кусково-однорідного тіла з компланарними тріщинами / І.Я. Жбадинський, В.В. Михаськів, О.І. Степанюк // Акуст. вісник. – 2003. – Т. 6, № 4. – С. 27–32.

  2. Михаськів В.В. Розв’язування нестаціонарних задач для складеного тіла з тріщиною методом інтегральних рівнянь / В.В. Михаськів, І.Я. Жбадинський // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2007. – Т. 43, № 1. – С. 33–42.

  1. Жбадинський І.Я. Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень відриву у біматеріальному тілі з еліптичною тріщиною під нестаціонарним навантаженням / І.Я. Жбадинський // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2007. – Т. 50, № 1. – С. 161–167.

  2. Михаськів В.В. Використання потенціалів Гельмгольца для опису хвильового поля від динамічного розкриття множинних тріщин у біматеріалі / В.В. Михаськів, І.Я. Жбадинський, О.І. Степанюк // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2007.– Т. 50, № 3. – С. 154–159.

  3. Михаськив В.В. Влияние податливой прослойки на динамические коэффициенты интенсивности напряжений в кусочно-однородном теле с круговой трещиной / В.В. Михаськив, И.Я. Жбадинский // Прикл. мех. и техн. физика. – 2008. – Т. 49, № 3. – С. 197–207.

  4. Жбадинський І.Я. Ефекти від усталеного навантаження пружного біматеріального тіла з тріщинами / І.Я. Жбадинський, О.І. Степанюк, В.В. Михаськів // Акустичний симпозіум „Консонанс – 2003”: тези доповідей (Київ, 1 - 3 жовт. 2003 р.). – К.: Ін-т гідромеханіки НАН України, 2003. – С. 41.

  5. Жбадинський І.Я. Симетрична задача усталеної взаємодії кругових тріщин через поверхню розмежування пружних матеріалів / І.Я. Жбадинський // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. ак. Я.С. Підстригача: тези доповідей (Львів, 24-27 травня 2005 р.). – Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2005. – С. 75–76.

  6. Жбадинський І.Я. Динамічна концентрація напружень у біматеріальному тілі з приповерхневими просторовими тріщинами / І.Я. Жбадинський, В.В. Михаськів // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках: материалы XV Межд. научн. школы им. С.А. Христиановича (Алушта, 19-25 сент. 2005 г.). – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2005. – С. 96–98.

  7. Жбадинський І. Усталене навантаження тріщини відриву поблизу тонкого податливого прошарку у тривимірному кусково-однорідному тілі / І.Я. Жбадинський // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. доп. Міжн. наук. конф. у 2-х т. (Львів, 20-23 вересня 2006 р.). – Л.: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2006. – Т. 2. – С. 46–47.

  8. Mykhas’kiv V.V. Opening and fracture parameters of sub-interface penny-shaped crack of bimaterial under time-harmonic loading / V.V. Mykhas’kiv, I.Ya. Zhbadynskyi // Multi-phase and multi-component materials under dynamic loading: Proceedings of the 10th European Mechanics of Materials Conference (EMMC-10, Kazimierz Dolny, Poland, 11-14 June 2007).– Warsaw: IPPT PAN, 2007. – P. 195–203.