Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


Іщенко Вадим Дмитрович. Методи прискорення біотрансформації Т-2 токсину в організмі тварин : Дис... канд. наук: 16.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Іщенко В.Д. Методи прискорення біотрансформації Т-2 токсину в організмі тварин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З. Ґжицького. – Львів, 2009.

Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню основних механізмів токсичного впливу Т-2 токсину на організм тварин різних видів, зокрема на активність ферментних систем детоксикації мікросом печінки, з метою експериментально обґрунтувати застосування індукторів ферментної активності для лікування і профілактики Т-2 токсикозу поросят.

Вивчено клінічний перебіг, картину крові, лейкограму і стан процесів обміну речовин у котів при експериментальному Т-2 токсикозі і за 7 діб після припинення задавання їм токсину. Встановлено розвиток анемічних явищ, тромбоцито- і лейкоцитопенію, порушення обміну білків та вуглеводів, а також активності ферментів плазми крові. Характер змін досліджуваних показників під час токсикозу та після тижневої перерви свідчать про наявність функціональної кумуляції за
Т-2 токсикозу.

Пероральне введення котам унітіолу за експериментального Т-2 токсикозу зменшує негативний вплив Т-2 токсину на організм.

Токсична дія Т-2 токсину на організм щурів супроводжується зниженням майже у 2 рази активності цитохрому Р-450, глутатіонредуктази і глутатіонпероксидази та зниженням вмісту відновленого глутатіону в гомогенаті печінки дослідних тварин. У крові поросят за хронічного Т-2 токсикозу різко збільшується концентрація метгемоглобіну.

Унітіол та нукливет, при введенні їх тваринам різних видів за експериментального Т-2 токсикозу, зменшують негативний вплив токсину на організм. При цьому покращується клінічний стан тварин, нормалізуються гематологічні показники та показники обміну білків і вуглеводів. Обидва препарати проявляють стимулюючу дію на активність ферментних систем обох фаз біотрансформації
Т-2 токсину в організмі тварин.

У дисертації за результатами експериментальних досліджень на тваринах
різних видів доведена можливість зниження негативного впливу Т-2 токсину на організм шляхом застосування засобів, що здатні прискорювати біотрансформацію Т-2 токсину. Встановлено, що протективна дія нукливету та унітіолу за
Т-2 токсикозу пов’язана із стимулюючим їх впливом на активність ферментних систем обох фаз біотрансформації токсину.

 1. У дослідах на котах підтверджено їх високу чутливість до дії Т-2 токсину, який у дозі 0,05 мг/кг маси тіла спричиняє підгостру форму токсикозу, що супроводжується пригніченням центральної нервової системи, розладами травлення (блювота, діарея), катаром верхніх дихальних шляхів, ослабленням серцевої
  діяльності.

 2. У крові котів при введенні Т-2 токсину в дозі 0,05 мг/кг маси тіла встановлено стійку лейко- і тромбоцитопенію (кількість лейкоцитів на 14-у добу токсикозу зменшувалася на 61,5-93,7 %, Р0,05; кров’яних пластинок – на 76,7 %, Р0,02), а також розвиток анемії, на що вказує різке зниження вмісту гемоглобіну і зменшення величини кольорового показника. У плазмі крові котів знижується рівень загального білку і підвищується концентрація сечовини, зростає активність лужної фосфатази і g-глутамілтранспептидази із зниженням активності аміно-трансфераз.

 3. Протягом семи діб після припинення введення тваринам Т-2 токсину більшість досліджуваних показників не відновлювалися до вихідного рівня, а подальше зменшення рівня гемоглобіну і зниження активності АлАТ вказує на наявність явища функціональної кумуляції, оскільки Т-2 токсину не властива матеріальна кумуляція.

 4. Застосування при експериментальному Т-2 токсикозі 5%-го розчину унітіолу котам (10 мг/кг маси тіла всередину) і щурам (30 мг/кг маси тіла підшкірно) стимулює обмінні процеси і запобігає прояву клінічних ознак токсикозу. Унітіол стабілізує активність ферментних систем метаболізму Т-2 токсину в печінці,
  сприяє підвищенню рівня мікросомального білку і забезпечує вищий рівень
  активності цитохрому Р-450, що пов’язано із стабільністю вмісту відновленого глутатіону і активності глутатіонредуктази.

 5. При хронічному Т-2 токсикозі поросят, викликаного щоденним згодовуванням корму з токсином у дозах 0,1 та 0,2 мг/кг маси тіла, настає послаблення апетиту, зменшуються прирости маси тіла на 16 % та 44 % відповідно, порушується травлення без ознак діареї, але з розрідженням калових мас, блювота, поява вогнищ некрозу шкіри в ділянці носа, порушення координації руху та тремор скелетних м’язів у деяких тварин за 15-20 хвилин після прийому корму.

 6. У морфологічному складі крові поросят встановлено збільшення кількості кров’яних пластинок і ретикулоцитів до 7-ї доби токсикозу і зменшення їх в подальшому. Зміни кількості лейкоцитів за дози Т-2 токсину 0,1 мг/кг маси тіла мали такий же характер, одночасно у лейкограмі відмічалося поступове збільшення кількості паличкоядерних і зменшення сегментоядерних нейтрофілів. За дози токсину 0,2 мг/кг маси тіла настає незначний лейкоцитоз, розвиток моноцитозу і лімфоцитопенії.

 7. Кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну крові практично не змінювалися за обох доз токсину, проте встановлено якісні зміни еритроцитів – анізоцитоз і анізохромія. Осмотична резистентність еритроцитів знижувалась. Після введення поросятам протягом 14 діб Т-2 токсину в дозі 0,1 мг/кг маси тіла у крові підвищувався рівень метгемоглобіну на 88,6 % і знижувався вміст трансферину на 25,5 %.

 8. Введення поросятам за хронічного Т-2 токсикозу нукливету (2 і 5 мг/кг маси тіла внутрішньом’язово) та унітіолу (30 мг/кг маси тіла всередину) усуває прояви клінічних ознак токсикозу, сприяє нормалізації гематологічних і біохімічних показників крові, попереджаючи розвиток лейкоцитопенії та анемії, підвищує прирости маси тіла на 27,6-32,2 %. Позитивна дія нукливету та унітіолу на перебіг хронічного Т-2 токсикозу поросят пов’язана із впливом препаратів на системи детоксикації токсину в організмі поросят. Нукливет у однаковій мірі проявляє свій вплив на обидві фази детоксикації, а унітіол впливає переважно на другу фазу, забезпечуючи зростання активності глутатіонредуктази (на 12,8 %) і високий вміст відновленого глутатіону в крові тварин.

Публікації автора:

1. Хмельницький Г.О. Клінічний стан та морфологічні зміни крові у тварин при підгострому Т-2 токсикозі / Г.О. Хмельницький, В.Б. Духницький, В.Д. Іщенко // Науковий вісник НАУ. – 2000. – Вип. 28. – С. 231-233 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень та написанні статті).

2. Духницький В.Б. Вплив Т-2 токсину на організм тварин / В.Б. Духницький, В.Д. Іщенко // Науковий вісник НАУ. – 2001. – Вип. 34. – С. 165-169 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень та написанні статті).

3. Хмельницький Г.О. Вплив унітіолу на перебіг Т-2 токсикозу / Г.О..Хмельницький, В.Б. Духницький, В.Д. Іщенко // Науковий вісник НАУ. – 2001. – Вип. 42. – С. 30-34 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень та написанні статті).

4. Хмельницький Г.О. Вплив деяких біологічно активних речовин на фер-ментні системи здорових та затравлених Т-2 токсином щурів / Г.О. Хмельницький, В.Д. Іщенко, В.Б. Духницький // Науковий вісник НАУ. – 2002. – Вип. 50. –
С. 181-185 (Дисертант провів експериментальні дослідження та підготував статтю).

5. Іщенко В.Д. Зміни активності ферментних систем печінки при хронічному Т-2 токсикозі поросят / В.Д. Іщенко, В.Б. Духницький // Науковий вісник НАУ. – 2002. – Вип. 55. – С. 70-74 (Дисертант провів експериментальні дослідження та підготував статтю).

6. Хронічний експериментальний Т-2 токсикоз поросят / Хмельниць-
кий Г.О., Духницький В.Б., Іщенко В.Д., Стойков І.І. // Ветеринарна медицина України. – 2002. – № 10. – С. 38-40 (Дисертант брав участь у проведенні
досліджень та написанні статті
).

7. Духницький В.Б. Картина крові котів та поросят при хронічному Т-2 токсикозі / В.Б. Духницький, В.Д. Іщенко // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2004. – Т. 61,Ч. 2. – С. 167-174 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень та написанні статті).

8. Іщенко В.Д. Вплив нукливету на активність ферментних систем поросят за Т-2 токсикозу / В.Д. Іщенко // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 11. – С. 79-81.

9. Духницький В.Б. Антидотні властивості унітіолу при гострому отруєнні нітратами великої рогатої худоби та при Т-2 токсикозі поросят / В.Б. Духницький,
Г.О. Хмельницький, В.Д. Іщенко // Науковий вісник НАУ. – 2005. – Вип. 89. –
С. 16-20 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень та написанні статті).

10. Іщенко В.Д. Роль регуляції ферментної активності нукливетом і унітіолом у зниженні негативної дії Т-2 токсину / В.Д. Іщенко, В.Б. Духницький // Науковий вісник НАУ. – 2005. – Вип. 89. – С. 301-304 (Дисертант провів дослідження та написав статтю).

11. Стан обмінних процесів в організмі тварин за хронічного експериментального Т-2 токсикозу / Духницький В.Б., Хмельницький Г.О., Іщенко В.Д.,
Бойко Г.В. // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – 2007. – № 78/101. – С. 189-197 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень та написанні статті).

12. Іщенко В.Д. Зміни показників електронно-парамагнітного резонансу крові тварин за дії різних видів токсикантів / Іщенко В.Д., Малюк М.О. // Науковий вісник НАУ. – 2007. – Вип. 108. – С. 146-149 (Дисертант провів частину
досліджень та написав статтю
).

13. Патент України 4491, А61К31/355 "Спосіб зниження негативного впливу Т-2 токсину на організм тварин": Духницький В.Б., Іщенко В.Д.; заявл. 19.05.2004; опубл. 17.01.2005. – Бюл. №1.

14. Методичні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики
Т-2 токсикозу свиней / Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Новіцький К.М., Бойко Г.В., Іщенко В.Д. Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Мін. АП України від 31.07.2003 р., реєстр. №15-14/322 (Дисертант брав участь у підготовці та написанні методичних рекомендацій).

15. Система контролю якості кормів та продукції тваринництва за показниками вмісту мікотоксинів : науково-методичні рекомендації / Хмельницький Г.О.,
Духницький В.Б., Бойко Г.В., Іщенко В.Д. Затверджені науково-методичною
радою Державного департаменту ветеринарної медицини Мін. АП України, протокол №3 від 23 грудня 2005 р. (Дисертант брав участь у підготовці та написанні методичних рекомендацій).

16. Духницький В.Б. Клінічний стан, морфологічні та біохімічні показники крові у тварин при підгострому Т-2 токсикозі / В.Б. Духницький, В.Д. Іщенко // Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників та аспірантів факультету ветеринарної медицини НАУ. – Київ, 2001. – С. 94.

17. Духницький В.Б. Вплив унітіолу на перебіг Т-2 токсикозу у щурів /
В.Д. Іщенко, В.Б. Духницький // Тези доповідей І з’їзду токсикологів України
11-13 жовтня, Київ, 2001. – С. 33.

18. Іщенко В.Д. Вплив малих доз Т-2 токсину на систему еритрону поросят /
В.Д. Іщенко, В.Б. Духницький // Тези доповідей наук.-практ. конф. "Організація токсикологічної допомоги в Україні" 20-21 травня, Київ, 2002. – С. 76-77.

19. Бойко Г.В. Клінічна ефективність карбюлози, тіотриазоліну та активованого вугілля при хронічному Т-2 токсикозі щурів / Г.В. Бойко, М.Ф. Панько,
Л.Г. Хмельницький, В.Д. Іщенко // Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів
ННІ ВМЯБПТ. – Київ, 2008. – С. 16-17.