Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Сторожук Володимир Миколайович. Нелінійне деформування еліптичних пластин при гідродинамічному навантаженні. : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

Сторожук В. М. Нелінійне деформування еліптичних пластин при гідродинамічному навантаженні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена теоретичному та експериментальному дослідженню фізично і геометрично нелінійного деформування еліптичних і круглих пластин при гідродинамічному навантаженні. Теоретичне дослідження проводилося з використанням аналітичних і чисельних методів, експериментальне - гідродинамічного витискування еліптичних і круглих пластин з визначенням у кінцевому деформованому стані їхніх прогинів та великих деформацій методом ділильних сіток. Для вимірювання двох компонентів великих переміщень у часі точок поверхні круглих пластин застосовувався метод «штрихового фотографування».

За допомогою розробленого експериментального обладнання та вимірювальних методик було визначено основні закономірності розподілу імпульсного тиску в замкнутій гідравлічній камері, особливості деформування еліптичних і круглих пластин, навантажених напівсинусоїдальним імпульсом тиску в рідині та проведено вимірювання у часі двох компонентів великих переміщень точок поверхні круглої імпульсно навантаженої гумової пластини.

На підставі отриманих даних розроблено нові методи експериментального дослідження нелінійного динамічного деформування і руйнування пластин та оболонок, які підтверджені авторськими свідоцтвами.

З урахуванням зміцнення матеріалу для квазістатичного та імпульсного навантаження отримано аналітичні рівняння, що зв'язують кінцевий прогин нерухомо закріпленої по контуру пружнопластичної еліптичної пластини з її геометрією та параметрами навантаження. За допомогою дослідних даних та результатів чисельних розрахунків, визначено сферу застосування цих залежностей.

Теоретично встановлено, що залежність прогину еліптичної пластини від тривалості імпульсу напівсинусоїдальної форми має максимум. Запропоновано методику оцінки параметрів імпульсу, при якому спостерігається максимальне значення прогину.

Публікації автора:

 1. Астанін В.В., Лепіхін П.П., Сторожук В.М. Аналіз великих прогинів імпульсно навантажених еліптичних пластин // Вісник НАУ. - 2006. - №4. - С. 99-101.

 2. Астанін В.В., Лепіхін П.П., Корбач В.Г., Сторожук В.М. Аналіз великих пружно – пластичних деформацій еліптичних пластин при квазістатичному навантаженні // Вісник НАУ.-2006.- №2. - С. 74-77.

 3. Сторожук В.Н., Ромащенко В.А., Лепихин П.П., Жураховский С.В. Аналитический расчет сильного формоизменения импульсно нагруженных эклиптических пластин // Пробл. прочности.- 2002. - №3. - С. 134-140.

 4. Ромащенко В.А., Сторожук В.Н. Аналитический расчет сильного формоизменения первоначально эллиптических пластин // Пробл. прочности.- 2002.- №1. - С. 134 – 140.

 5. Ромащенко В.А., Сторожук В.Н. Метод исследования неосесимметричного динамического формоизменения разрушаемых оболочек. Сообщение 2. Расчеты и эксперимент // Пробл. прочности. - 1996. - №4. - С. 41-48.

 6. Лепихин П.П., Сторожук В.Н., Зеленюк Н.И. Экспериментальное исследование распределения нестационарного давления в замкнутой гидравлической камере// Проблемы прочности.- 1986.- №9. - С. 104-107.

 7. Лепихин П.П., Сторожук В.Н., Афендули К.П., Полешко А.П. Установка для исследования нестационарного взаимодействия элементов конструкций с жидкостью //Проблемы прочности.- 1986.-№2. - С. 118-121.

 8. Галиев Ш. У, Зеленюк Н. И., Сторожук В.Н. Взаимодействие пузырьковой жидкости с конструкцией //ДАН УССР - 1983.-№11. - С. 18-21.

 9. А.с. 1280304 СССР, МКИ G 01 B 5/30. Способ определения зависимости радиальных и широтных деформаций образца из листового материала от времени при двухосном растяжении под действием ударной волны и устройство для его осуществления/ П.П.Лепихин, К.П.Афендули, В.Н.Сторожук, В.М.Кириллов (СССР).- №3913705/25-28; Заявл. 17.06.85; Опуб. 30.12.86, Бюл. №48-4с.

 10. А.с. 1442866 СССР, МКИ G 01 N 3/30. Способ исследования динамической дефомации листового материала при двухосном растяжении / П.П.Лепихин, К.П.Афендули, В.Н.Сторожук, Я.И.Лосев. Кириллов (СССР).- №4178586/25-28; Заявл. 12.01.87; Опубл. 07.12.88, Бюл. №45- 4с.

 11. А.с. № 1769064 СССР МКИ G 01 N 3/30.Способ исследования динамической деформации листового материала при двухосном растяжении Лепихин П.П.,Сторожук В.Н., Лосев Я.И. Кириллов (СССР).- №4891074/28; Заявл. 17.12.90; Опубл. 15.10.92, Бюл. №38 – 6с.