Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Дацишин Олександра Петрівна. Розрахункові моделі механіки руйнування для оцінювання довговічності твердих тіл при їх циклічній контактній взаємодії : Дис... д-ра наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

 1. Панасюк В.В., Саврук М.П., Дацышин А.П. Распределение напряжений около трещин в пластинах и оболочках. – К.: Наук. думка, 1976. 444 с.

 2. Дацышин А.П., Саврук М.П. Интегральные уравнения плоской задачи теории трещин // Прикл. математика и механика. – 1974. – 38, № 4. – С. 728-737.

 3. Панасюк В.В., Саврук М.П., Дацышин А.П. Применение сингулярных интегральных уравнений для решения задач теории трещин // Физ.-хим. механика материалов. – 1976. – № 3. – С. 30-47.

 4. Panasyuk V.V., Savruk M.P., Datsyshyn O.P. A general method of solution of two-dimentional problems in the theory of cracks // Engng Fract. Mechanics. – 1977. – 9, № 2. – P. 481-497.

 5. Панасюк В.В., Дацышин А.П., Рудь Н.А. Об определении характеристик трещиностойкости при внецентренном растяжении дисковых образцов с краевой трещиной // Физ.-хим. механика материалов. – 1984. – № 1. – С. 22-28.

 6. Дацышин А.П., Марченко Г.П. Взаимодействие криволинейных трещин с границей упругой полуплоскости // Физ.-хим. механика материалов. – 1984. – № 5. – С. 64-71.

 7. Дацышин А.П., Марченко Г.П. Краевая криволинейная трещина в упругой полуплоскости // Физ.-хим. механика материалов. – 1985. – № 1. – С. 67-71.

 8. Дацишин О.П., Марченко Г.П. Квазістатичний розвиток крайової тріщини при несамозрівноваженому навантаженні на її берегах // Физ.-хим. механика материалов. – 1991. – № 4. – С. 53-59.

 9. Дацишин О.П., Марченко Г.П. Про розвиток крайових тріщин // Физ.-хим. механика материалов. – 1991. – № 5. – С. 42-48.

 10. Дацишин О.П., Марченко Г.П., Панасюк В.В. До теорії розвитку тріщин при коченні // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 1993. – № 4. – С. 49-61.

 11. Panasyuk V.V., Datsyshyn O.P., Marchenko H.P. To crack propagation theory under rolling contact // Engng Fract. Mechanics. – 1995. – 52, № 1. – P. 179-191.

 12. Дацишин О.П., Марченко Г.П., Зинюк О.Д., Грицишин П.М. Про залишкову довговічність поверхневого шару підшипникової сталі ШХ15 // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 1995. – №2. – C.42-50.

 13. Панасюк В.В., Дацишин О.П., Марченко Г.П. Контактна задача про дію штампу на границю півплощини, послабленої системою криволінійних тріщин // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 1995. – № 6. – С. 7-16.

 14. Дацишин О.П., Щур Р.Б. Розвиток крайових тріщин в умовах фретинг-втоми // Пробл. трибології. – 1998. – № 2. – С. 7-16.

 15. Дацишин О.П., Пришляк Р.Є., Приходська С.В., Щур Р.Б., Терлецький А.Б. Вплив форми модельного контактного навантаження на коефіцієнти інтенсивності напружень для крайової тріщини // Пробл. трибології. – 1998. – № 3. – С. 3-16.

 16. Дацишин О.П. Розрахункова модель для дослідження руйнування та оцінки довговічності конструкційних матеріалів при фретинг-втомі // Наук. вісник. Укр. держ. лісотехн. ун-ту. 1999. – Вип. 9. 6. – С.139-149.

 17. Panasyuk V.V., Datsyshyn O.P., Marchenko H.P. Stress state of a half-plane with cracks under rigid punch action // International Journal of Fracture. – 2000. – 101, Is. 4. – P. 347-364.

 18. Панасюк В.В., Дацишин О.П., Щур Р.Б. Залишкова довговічність твердих тіл, що контактують в умовах фретинг-втоми // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2000. – № 2. – С. 5-19.

 19. Дацишин О.П., Левус А.Б. Коефіцієнти інтенсивності напружень для системи крайових тріщин у півплощині під дією герцівського тиску на її границі // Машинознавство. – 2000. – № 11. – С. 9-15.

 20. Дацишин О.П. Розрахункова модель втомного руйнування твердих тіл при їх контактній взаємодії // Наукові нотатки Луцького держ. техн. ун-ту. – 2000. – Вип. 7. – С. 74-78.

 21. Дацишин О.П., Марченко Г.П. Чисельне моделювання руйнування поверхні кочення в умовах сухого тертя // Наукові нотатки Луцького держ. техн. ун-ту. 2000. Вип. 7. С. 79-82.

 22. Панасюк В.В., Дацишин О.П., Марченко Г.П. Про ріст тріщин в тілах кочення за умов сухого тертя та зволоження // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2001. – № 1. – С. 7-16.

 23. Дацишин О.П., Панасюк В.В., Пришляк Р.Е., Терлецький А.Б. Траєкторії розвитку крайових тріщин в тілах кочення за умов граничного змащування // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2001. – № 3. – С. 5-12.

 24. Datsyshyn O.P., Panasyuk V.V. Pitting of the rolling bodies contact surface // Wear. – 2001. – 251. – Р. 1347-1355.

 25. Дацишин О.П., Марченко Г.П., Левус А.Б. Траєкторії росту крайових тріщин під час кочення при сухому терті // Машинознавство. – 2001. – № 4/5. – С. 38-41.

 26. Дацишин О.П. Деякі застосування підходів механіки руйнування до розв'язання проблем довговічності трибоспряжень // Матеріали Міжнар. наук. симп. “Сучасні проблеми механіки матеріалів: фізико-хімічні аспекти та діагностика властивостей”. – Львів, 2001. – С. 38-39.

 27. Дацишин О.П., Копилець М.М. Розвиток підповерхневої тріщини при коченні за умов сухого тертя // Машинознавство. – 2002. – № 8. – С. 17-23.

 28. Дацишин О.П., Левус А.Б. Ріст крайової тріщини під тиском рідини в околі її вершини // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2003. – № 5. – С. 120-122.

 29. Дацишин О.П., Марченко Г.П. Оцінка періоду росту поверхневої тріщини за механізмом зсуву при контакті кочення // Машинознавство. 2003. 7. С. 17-23.

 30. Дацишин О.П., Копилець М.М. Прогноз довговічності тіл кочення за розвитком підповерхневої тріщини // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2003. – № 6. – С. 12-23.

 31. Дацишин О.П., Копилець М.М. Про відшарування поверхні кочення // Машинознавство. – 2003. – № 10. – С. 15-18.

 32. Дацишин О.П., Калахан О.С., Кадира В.М., Щур Р.Б. Пітингоутворення за фретинг-втоми // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2004. 2. С.7-18.

 33. Дацишин О.П., Марченко Г.П., Глазов А.Ю., Левус А.Б. Про один підхід до оцінки довговічності твердих тіл // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2004. – № 4. – С. 47-52.

 34. Дацишин О.П. Довговічність і руйнування твердих тіл при їх циклічній контактній взаємодії // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2005. – № 6. – С. 5-25.

 35. Datsyshyn O.P., Kadyra V.M. A fracture mechanics approach to prediction of pitting under fretting fatigue conditions // International Journal of Fatigue. – 2006. – 28, N. 4. – P. 375-385.

 36. Дацишин О.П., Кадира В.М. Розвиток крайових тріщин під час фретинг-втоми за умов зчеплення/проковзування в контакті між тілами // Машинознавство. – 2006. – № 3. – С. 9-15.

 37. Дацишин О.П., Ткачов В.І., Глазов А.Ю., Хруник Р.А. Прогноз контактної довговічності опорних валків вальцювальних станів за розвитком пітингу // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2006. – № 6. – С. 95-105.

 38. Панасюк В.В., Дацишин О.П., Глазов А.Ю. Прогноз контактної тривкості рейок за розвитком пітингу // Машинознавство. – 2007. – №3. – С. 3-10.

 39. Дацышин А.П. Расчетная модель живучести элементов конструкций при сложном напряженном состоянии // Сб. трудов IV симпозиума “Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии”. – Киев, 1992. – С. 26-27.

 40. Datsyshyn O.P., Marchenko H.P. Cracks propagation under rolling contact interaction // Collection of Abstracts of 8-th Intern. Conf. on Fracture (ICF-8) “Fracture mechanics: Successes and problems”. – Lviv, Ukraine, 1993. – Part 1. P. 190-191.

 1. Datsyshyn O.P., Marchenko H.P. Crack propagation path and residual durability of solids under rolling contact // Contact Mechanics II. Computational Techniques / Eds. M.H. Aliabadi, C. Alessandri. – Southampton, Boston: Computational Mechanics Publications, 1995. – P. 377-383.

 2. Panasyuk V.V., Datsyshyn O.P. Calculational model fatigue fracture of solids under their contact interaction // Contact Mechanics II. Computational Techniques / Eds. M.H. Aliabadi, C. Alessandri. – Southampton, Boston: Computational Mechanics Publications, 1995. – P. 385-392.

 3. Datsyshyn O.P. Fracture and wear processes simulating under cyclic contact of solid bodies // ECF-11. Mechanism and mechanics of damage and failure / Ed. J. Petit. – Warley, UK: EMAS LTD, 1996. – V. II. – P. 1411-1416.

 4. Datsyshyn O.P., Panasyuk V.V. Durability and fracture calculational model of solids under their contact interaction // ECF-11. Mechanism and mechanics of damage and failure / Ed. J. Petit. – Warley, UK: EMAS LTD, 1996. – V.II. P.1381-1386.

 5. Дацишин О.П., Панасюк В. В., Пришляк Р. Є., Терлецький А. Б. Розвиток крайових тріщин при коченні в умовах граничного змащування // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій: в 3-х т. / Під заг. ред. В.В. Панасюка. - Львів: Каменяр, 1999. – Т. 2. - С. 93-96.

 6. Panasyuk V.V., Datsyshyn O.P. Development of edge cracks in rolling bodies // ECF-13. Fracture Mechanics: Application and Challenges / Ed. M. Fuentes and all. – Elsevier Science, 2000. – On CD (file 082c1.pdf).

 7. Panasyuk V.V., Datsyshyn O.P. Application of fatigue fracture mechanics approaches to assessing the contact bodies wear // Papers, Posters and Abstracts from 2nd World Tribology Congress (WTC–2001) / Eds. F. Franek, W.J. Bartz, A. Pauschitz. – Vienna: The Austrian Tribology Society, 2001. – Оn CD (file M-12-26-604-Panasyuk.pdf).

 8. Datsyshyn O.P., Marchenko H.P., Levus A.B. Investigation of rolling surface cracking under dry friction // Papers, Posters and Abstracts from 2nd World Tribology Congress (WTC–2001) / Eds. F. Franek, W.J. Bartz, A. Pauschitz. – Vienna: The Austrian Tribology Society, 2001. – Оn CD (file M-12-P64-603-Datsyshyn.pdf).

 9. Datsyshyn O.P., Pryshlyak R.Ye. Investigation of the rolling surface pitting under boundary lubrication conditions // Papers, Posters and Abstracts from 2nd World Tribology Congress
  (WTC–2001) / Eds. F. Franek, W.J. Bartz, A. Pauschitz. – Vienna: The Austrian Tribology Society, 2001. – Оn CD (file M-12-P65-605-Datsyshyn.pdf).

 10. Panasyuk V.V., Datsyshyn O.P., Levus A.B. Evolution of a system of edge cracks in the region of rolling bodies cyclic contact // ECF-14, Fracture Mechanics. Beyond 2000 / Eds. A. Neimitz and al. – Sheffield, UK: EMAS Publishing, 2002. – V. I/III. – Р. 609-616.

 11. Дацишин О.П. Моделювання розвитку типових дефектів у тілах кочення методами механіки руйнування // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. Матер. IV Міжнар. наук. конф. / Гол. ред. Г.С. Кіт. – Львів: ІППММ, 2003. – С.301-303.

 12. Дацишин О.П., Марченко Г.П., Левус А.Б. Про методику розрахунку довговічності на припорогових ділянках росту втомних тріщин // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструктцій. Праці ІІІ-ої Міжнар. наук. конф. / Гол. ред. В.В.Панасюк. Львів: ФМІ НАНУ, 2004. – С.107-112.

 13. Дацишин О.П., Глазов А.Ю. Прогноз довговічності тіл кочення за розвитком пітингу // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій. Праці III-ої Міжнар. наук. конф. / Гол. ред. В.В. Панасюк. – Львів: ФМІ НАНУ, 2004. – С. 243-248.

 14. Дацишин О.П. Застосування сингулярних інтегральних рівнянь до моделювання процесів руйнування в трибоспряженнях // Зб. тез Міжнар. наук. конф. “Интегральные уравнения и их применение” – Одеса: Одеський національний університет, 2005. – С. 46.

 15. А.с. 970186 СССР, МКИG01 № 3/08. Способ определения вязкости разрушения конструкционного материала / Панасюк В.В., Дацышин А.П., Зайдель Б.М. – Опубл. 30.10.82, Бюл. № 40.

Анотація. ДацишинО.П. Розрахункові моделі механіки руйнування для оцінювання довговічності твердих тіл при їх циклічній контактній взаємодії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України, Львів, 2007.

В рамках механіки руйнування матеріалів сформульовано розрахункову модель для дослідження процесів руйнування та прогнозування залишкової довговічності твердих тіл (елементів трибоспряжень) при їх циклічному контактуванні. Основою моделі є покроковий розрахунок траєкторій розвитку тріщин на базі розв’язків сингулярних інтегральних рівнянь двовимірних контактних задач теорії пружності для тіл з криволінійними тріщинами і критеріїв локального руйнування при складному напруженому стані з урахуванням характеристик циклічної тріщиностійкості матеріалів та експлуатаційних параметрів трибоспряжень. Алгоритми побудови траєкторій розвитку тріщин в зоні контакту враховують зміну напружено-деформованого стану, викликаного як видовженням тріщини, так і переміщенням контртіла (зміною навантаження) в циклі контактування, а також можливу зміну механізму руйнування в процесі поширення тріщини і тертя між її берегами.

Запропоновану модель застосовано до двох видів втомної контактної взаємодії твердих тіл: кочення і фретинг-втоми. Встановлено причини та закономірності формування таких типових пошкоджень тіл кочення, як ямкування (pitting), відшарування (spalling), “нора” (squat), поверхневе розкришування (cracking, checks) тощо. Показано, що і при коченні, і при фретинг-втомі значний вплив на характер руйнування поверхні контакту та розміри частинок викришування мають: величина коефіцієнта тертя та умови зчеплення/проковзування в контакті між тілами, форма основи контртіла, характеристики циклічної тріщиностійкості матеріалу на відрив та поперечний зсув, наявність експлуатаційних або випадкових продуктів в зоні контакту (води, мастила, порошкоподібних продуктів фретингу, абразивних частинок і т.п.), які можуть бути захоплені тріщиною. Наведено приклади розрахунку залишкової контактної довговічності на різних стадіях розвитку (за механізмом поперечного зсуву і/або нормального відриву) приповерхневих тріщин за експлуатаційних умов кочення для деяких підшипникових, рейкових і валкових сталей, а за умов фретинг-втоми – для титанових сплавів.

Показано застосовність концепцій механіки руйнування для аналізу явищ руйнування і зношування елементів рухомих і нерухомих спряжень та прогнозування їх контактної довговічності.