Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Ротко Світлана Володимирівна. Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення. : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2007.Анотація до роботи:

Ротко С.В. Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, Луцький державний технічний університет, Луцьк, 2007.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню напружено-деформо- ваного стану ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів на основі модифікації рівнянь теорій оболонок С.Амбарцумяна та Р.Крістенсена, що враховують деформації поперечного зсуву, обтиснення та ефекту Пуассона. Здійснено розрахунок на стійкість оболонок і стрижнів, отри-мано нові інженерні формули для верхньої межі критичної сили від стискувального та бокового навантаження. Наведено порівняння з відповідними результатами тривимірної лінеаризованої теорії стійкості, а також результатами експериментальних досліджень. Розроблено методику розрахунку ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів, пошкоджених поверхневими тріщинами. Запропоновано нові формули для визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень. Побудовані діаграми граничних навантажень для пошкодженого тріщиною кругового композитного кільця, що стискується діаметральними силами. Досліджено вплив поперечного обтиснення на розподіл контактного тиску при взаємодії циліндричної оболонки з жорстким бандажем із параболічною основою.

Публікації автора:

 1. Шваб’юк В.І., Ротко С.В. Розрахунок ортотропної циліндричної оболонки в уточненій постановці // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник. – Луцьк: Луцьк. держ. техн. ун-т, 2002. - Вип.11.- С.284-288.

 2. Ротко C., Шваб’юк В. Метод розрахунку циліндричних оболонок середньої товщини з поверхневими тріщинами // Машинознавство. – 2006. - №6. – С.12-15.

 3. Максимович В.М., Ротко С.В. Вплив анізотропії на напружено-деформований стан циліндричної панелі // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Збірник наукових праць.– Львів: Каменяр, 2002. – Вип.5. - С.114-118.

 4. Ротко С.В., Шваб’юк В.В. Аналітичний підхід до визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в циліндричних оболонках із поверхневими тріщинами // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник. – Луцьк: Луцьк. держ. техн. ун-т, 2004. – Вип.15. - С.271-274.

 5. Божидарнік В.В., Шваб’юк В.І, Ротко С.В. Проблеми застосування некласичних моделей оболонок для розв’язку контактних задач // Вісник Дніпропетровського університету (науковий журнал, серія „Механіка”) – 2006. - № 2/2.- С.18-24.

 6. Максимович В.М., Шваб’юк В.І., Ротко С.В. Застосування методу неоднорідних розв’язків до розрахунку циліндричних оболонок середньої товщини // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник. –Луцьк: Луцьк. держ. техн. ун-т, 2003. - Вип.13. – С.181-189.

 7. Ротко С.В. Стійкість вільно опертої композитної арки // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник.– Луцьк: Луцьк. держ. техн. ун-т, 2007. – Вип.20. - С.410-412.

 8. Вozydarnik W, Sulym H., Szwabyuk W., Rotko S. Zagadnienie obliczania powlok kompozytowych o sredniej grubosci // III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materialow i Konstrukcji.- Bialystok. - 2005.- P. 43-46.

 9. Sulym H., Rotko S., Szwabiuk V. Snrength of composite ring damaged by a crack // IV Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materialow i Konstrukcji. - Bialystok. - 2007.- P. 261-263.

 10. Шваб’юк В.І, Ротко С.В. Визначення граничного навантаження для циліндричної оболонки з тріщиною // 6-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. Тези доповідей. – Львів. – 2003.- С.48.

 11. Шваб’юк.В.І., Ротко С.В. Побудова асимптотичних рівнянь тонких циліндричних оболонок методом неоднорідних розв”язків // 5-й українсько-польський науковий симпозіум „Актуальні задачі механіки неоднорідних структур”. Тези доповідей. – Львів-Луцьк. – 2003.- С.42.

 12. Сулим Г., Ротко С., Шваб’юк В. Визначення залишкової міцності кругового композитного кільця з тріщиною // 6-й польсько-україн-ський науковий симпозіум „Актуальні задачі механіки неоднорідних середовищ”. Тези доповідей. – Варшава. – 2005.- С.115-116.

 13. Шваб’юк В.І., Ротко С.В. Визначення граничної рівноваги циліндричної оболонки з поверхневою тріщиною // Всеукраїнська наукова конференція „Сучасні проблеми механіки”. Тези доповідей. – Львів. – 2004.- С.71-72.

 14. Ротко С.В.,Шваб’юк В.В. До проблеми уточнення розрахункових рівнянь ортотропної циліндричної оболонки // ХІХ науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу. Тези доповідей (технічний напрямок). – Луцьк: Луцьк. держ. техн. ун-т, 2004.- С.90.

 15. Ротко С.В. Стійкість трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки від дії поверхневого тиску // ХХІ науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу. Тези доповідей. – Луцьк: Луцьк. держ. техн. ун-т, 2006.- С.239-242.

 16. Шваб’юк В.В., Ротко С.В., Маткова А.В. Стійкість замкнутого кругового кільця під дією зовнішнього тиску в уточненій постановці // ХХІ науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу. Тези доповідей. – Луцьк: Луцьк. держ. техн. ун-т, 2006.- С.138-140.

 17. Шваб’юк Василь, Ротко Світлана. Застосування уточнених теорій оболонок для розв’язування контактних задач // 7-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. Тези доповідей. – Львів, 2005.- С.124 -125.

 18. Ротко С.В. Уточнене моделювання напружено-деформованого стану циліндричних оболонок і стрижнів у розрахунках на стійкість та міцність // 8-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. Тези доповідей. – Львів, 2007.- С.72.

 19. Божидарнік В.В., Ротко С.В., Шваб’юк.В.І. До проблеми контактної взаємодії циліндричної оболонки з гладким штампом // 7-й українсько-польський науковий симпозіум „Актуальні задачі механіки неоднорідних структур”. Тези доповідей. – Львів. – 2007.- С.16-17.