Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Батура Анатолій Сергійович. Розробка методів аналізу гармонійних коливань просторових трубопроводів з урахуванням реальної податливості згину труби. : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2007.Анотація до роботи:

Батура А.С. Розробка методів аналізу гармонійних коливань просторових трубопроводів з урахуванням реальної податливості згину труби. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04. – механіка деформівного твердого тіла. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено вивченню і розробці нових методів аналізу гармонійних коливань трубопровідних систем. Модифіковано метод динамічних жорсткостей, який дозволяє використовувати одну й ту саму розрахункову схему, одну й ту саму модель, побудовану на основі методу початкових параметрів, для статичних та динамічних розрахунків трубопроводів. Завдяки цьому результат розрахунків в граничному переході від динаміки до статики лишається неперервним, що забезпечує високу точність розрахунків при т.зв. квазістатичній поведінці трубопроводу. Запропоновано методи моделювання розгалужень та криволінійних елементів, які дозволяють моделювати трубопроводи довільної конфігурації. Розроблено метод „розмикання за переміщеннями” пошуку власних частот і форм коливань. Особливістю методу є те, що дослідник наперед задає напрямок, по якому треба шукати власні моди коливань, при цьому власні форми шукаються одночасно з власними частотами коливань.

Методами теорії оболонок досліджена коливальна поведінка згину труби. Вперше в світі отримано вираз для динамічного коефіцієнту збільшення податливості згину, який дозволяє з великим ступенем точності враховувати овалізацію цього елементу трубопроводу при гармонійних коливаннях. Це дозволяє використовувати стержневі, а не складні оболонкові моделі для повноцінного моделювання трубопроводів.

На основі розроблених розрахункових методів створено комп’ютерну програму, що дозволяє проводити аналіз гармонійних коливань складних трубопровідних систем. Проведено дослідження можливостей розробленого методу та програми для обробки даних вібродіагностики. Досліджувалися підходи, що використовують заміри вібраційних переміщень та вібраційних швидкостей. Продемонстровано високу ефективність методу для цих задач завдяки можливостей навантажувати систему кінематично, тобто амплітудами переміщень.

На основі розроблених методів була досліджена коливальна поведінка нафтопроводу під час аварії, вироблено ряд рекомендації для протидії руйнувань подібних об’єктів в майбутньому. Також були досліджені вібраційні властивості ділянки трубопроводу АЕС та визначені місця з максимальними вібраційними швидкостями, на яких доцільно розміщувати вібродатчики.

Публікації автора:

  1. Орыняк И.В., Радченко С.А, Батура А.С. Расчет собственных и вынужденных колебаний трубопроводной системы. Сообщение 1. Анализ колебаний пространственной стержневой системы // Проблемы прочности. . – 2007. – N 1. – с. 79 - 93.

  2. Орыняк И.В., Радченко С.А, Батура А.С. Расчет собственных и вынужденных колебаний трубопроводной системы Сообщение 2. Динамическая жесткость гиба трубы // Проблемы прочности. – 2007. – N 2. – с. 52 – 71.

  3. Батура А.С., Орыняк И.В., Радченко С.А. Анализ гармонических колебаний трубопроводных систем с помощью программного комплекса PipeMaster // Надійність і довговічність машин та споруд. – 2007. – N 28. – с. 148-165.

  4. Орыняк И.В., Радченко С.А, Батура А.С. Динамический анализ сложных трубопроводных систем с помощью программного комплекса «3D PipeMaster» // Международная научно-техническая конференция „Конструкционная прочность материалов и ресурс оборудования АЭС (Ресурс-2006)”, Киев, Украина, 19-21 сентября 2006.

  5. Красовський А.Я, Ориняк І.В., Радченко С.А., Батура А.С. Оценка прочности трубопроводов АЭС с учетом их фактического состояния с помощью программного комплекса “3D PipeMaster”. // Цільова комплексна програма НАН України „Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин”. Збірник наукових статей за результатами, отриманими в 2004-2006 рр.

  6. Ориняк І.В., Василюк В.М., Радченко С.А., Батура А.С. Моделювання поведінки повітряного переходу при руйнуванні трубопроводу під час гідравлічних випробувань // Науково-виробничий журнал „Нафтова і газова промисловість”. – 2006. – N 4. – с.37-33.