Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Величко Олена Вадимівна. Розв'язання періодичних граничних задач теорії пружності для багатошарових плит за допомогою рядів : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Запорізький національний ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 148арк. — Бібліогр.: арк. 129-148.Анотація до роботи:

Величко О.В. Розв’язання періодичних граничних задач теорії пружності для багатошарових плит за допомогою рядів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.

У роботі запропоновано спосіб розв’язання в тригонометричних рядах основних граничних задач теорії пружності для істотно багатошарових плит та основ, які навантажені періодичними системами сил. Для цього уведені такі поняття, як допоміжні послідовності шару і матриці податливості плити (основи). Розглянуто випадки плоскої і просторової деформації. Досліджені властивості матриць податливості і наведені рекурентні співвідношення для їх обчислення. Отримані інтегральні рівняння періодичних контактних задач для багатошарових плит і основ. З’ясовано характер особливостей ядер цих рівнянь. Запропоновані і реалізовані на ЕОМ наближенні способи розв’язку отриманих інтегральних рівнянь. Наведені приклади розрахунків.

Публікації автора:

  1. Яресько Е.В. Применение слоистых функций к исследованию плоской деформации слоя // Задачи механики многослойных сред и их численная реализация: Сб. научн. ст. – Запорожье: ЗГУ, 2002. – С.63-68.

  2. Величко О.В. Плоска деформація пружної багатошарової плити під дією періодичної системи навантажень// Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер. механіка. – 2004. – №6. – Вип.8, т.1. – С. 162-170.

  3. Величко О.В. Деформація пружної багатошарової плити під дією періодичної системи навантажень // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер. механіка. – 2004. – №6/2. – Вип.8, т.2. – С.28-35.

  4. Величко О.В. Точное решение задачи о плоской деформации периодически нагруженной многослойной плиты // Тези конф. „Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні”.– Харків. - 2004. – С.45.

  5. Величко О.В. Дослідження деформації пружної багатошарової основи під дією періодичної системи навантажень// Прикл. пробл. мех. і мат. – 2005.– Вип.3. – С.114-121.

  6. Величко О.В. Плоска періодична контактна задача для багатошарової основи// Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер. механіка. – 2005. – №10/1. – Вип. 9, т.1. – С. 118-124.

  7. Величко О.В. Дослідження просторової деформації пружної багатошарової плити під дією двоперіодичної системи навантажень // Тези третьої регіональн. конф. мол. дослідників „Актуальні проблеми математики та інформатики”. – Запоріжжя. – 2005. – С.33-34.

  8. Величко О.В. Дослідження деформації пружної багатошарової основи під дією періодичної системи навантажень // Тези конф. молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. акад. Я.С. Підстригача. – Львів. – 2005. – С.28.

  9. Величко О.В. Реалізація на ЕОМ розв’язків періодичної контактної задачі для пружної багатошарової плити// Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. „Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці”. – Луганськ. – 2006. – С. 150-152.

  10. Величко Е.В., Приварников А.К. Плоская периодическая контактная задача для упругой многослойной плиты // Динамические системы: мiжвiд. наук. зб. — Сімферополь:ТНУ, 2007. — Вип 23. — С.3-10.