Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Історичні науки / Історія України


Брегеда Микола Володимирович. Ставлення населення Української РСР до процесу десталінізації (1953-1964 роки) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Брегеда М.В. Ставлення населення Української РСР до процесу десталінізації (1953–1964 роки). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Чорноморський державний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2009.

У дисертації на основі широкого кола опублікованої літератури та архівних документів проводиться комплексне вивчення проблеми ставлення українського суспільства до процесу десталінізації в 1953–1964 роках. Уведено диференційований підхід (поділ населення за соціальною, партійною, національною, територіальною ознаками) при дослідженні реагування українців на десталінізаційні заходи. Показано динаміку суспільно-політичних настроїв та трансформацію масової свідомості українського населення у ході проведення політики десталінізації. Розглянуто еволюцію різновидів реабілітаційного процесу (юридичного, політичного, соціального, партійного й публічного). Уточнено статистику реабілітованих осіб в УРСР у період “відлиги”. Висвітлено різні підходи до проведення десталінізації, запропоновані Л. Берією, Г. Маленковим і М. Хрущовим.

Публікації автора:

Статті у фахових виданнях:

 1. Суспільно-політичні настрої української інтелігенції після ХХ з’їзду КПРС // Наукові записки ВДПУ імені М. Коцюбинського. Вип. ХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2006. – С. 275–279.

 2. Оцінка населенням Наддніпрянщини доповіді М. Хрущова “Про культ особи та його наслідки” на ХХ з’їзді КПРС // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2006. – Вип. 10. – С. 40–44.

 3. Особливості суспільної свідомості населення радянської України після смерті Й. Сталіна // Історична пам’ять. 2’2006. Науковий збірник. – Полтава: АСМІ, 2006. – С. 97–104.

 4. Ставлення українського населення до курсу на соціальну переорієнтацію економіки держави (1953 рік) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. ХХ. – С. 257–262.

 5. Підвищення соціальної активності та наростання критичних настроїв серед населення Західної України після смерті Й. Сталіна // Література та культура Полісся. – Вип. 36: Історія та культура Полісся у загальноукраїнському контексті. – Ніжин: Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2007. – С. 234–241.

 6. Реакція українського населення на звинувачення Л. Берії в злочинній антипартійній і антидержавній діяльності // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 74. – Вип. 61. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ імені П. Могили, 2007. – С. 57–63.

 7. Ставлення селянства радянської України до курсу на соціальну переорієнтацію економіки держави (1953 р.) // Український селянин: Збірник наукових праць. – Черкаси: ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2008. – Вип. 11. – С. 142–145.

 8. Суспільно-політичні настрої українського населення після ХХІІ з’їзду КПРС // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 376–377. – С. 163–168.

Тези доповідей на наукових конференціях та інші публікації:

 1. Ставлення населення радянської України до усунення М. Хрущова від влади // Емінак: Науковий щоквартальник. – Київ–Миколаїв: “Іліон”, 2007. – №1. – С.61–67.

 2. Національно-культурні питання у контексті реакції української інтелігенції на доповідь М. Хрущова “Про культ особи та його наслідки” на ХХ з’їзді КПРС // Наш український вимір: Міжнар. збірник інформац., освітніх, наук., методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2008. – Число сьоме. – С.423–430.

 3. Особливості реабілітаційних процесів після ХХІІ з’їзду КПРС та їх вплив на українське суспільство (1961–1964 роки) // Збірник наукових робіт: Міжнар. наук. конф. “Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії”. Ч. ІV. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – С.37–43.

 4. Суспільно-політичні настрої українського населення після смерті Й. Сталіна // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Збірник матеріалів ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – Т.4. – С.112–115.

 5. Зміни в суспільній свідомості українського населення після ХХ з’їзду КПРС // Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – Рівне: РДГУ, 2006. – С.170–172.

 6. Настрої населення радянської України в умовах десталінізації після ХХІІ з’їзду КПРС (1961–1964 роки) // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 61-ї Міжнар. наук. конф. – Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С.49–50.

 7. Особливості соціально-правового становища кримських татар після ХХ з’їзду КПРС (1956–1966 рр.) // Шевченківська весна. Історія: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Вип. VI. – Ч.1. Праці вчених. – К.: СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – С.57–60.