Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Убийвовк Артем Володимирович. Стійкість неоднорідних пластин з тріщинами та отворами : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

Убийвовк А.В. Стійкість неоднорідних пластин з тріщинами та отворами. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформованого твердого тіла. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". Харків, 2008.

Дисертація присвячена створенню методики визначення критичних навантажень для пластин при простому завантаженні.

На основі відомого розподілу напружень (розв’язок плоскої задачі) та матриці Гріна (розв’язок задачі згину пластини) методика дозволяє досліджувати стійкість пластин різної форми з різними граничними умовами.

При виконанні чисельних розрахунків можна використовувати програмні комплекси, в бібліотеках яких відсутні геометрично нелінійні скінченні елементи.

Розглядаються різні варіанти реалізації методики при використанні різних скінченних елементів для визначення матриці стійкості.

Надійність і достовірність одержуваних з допомогою методики результатів підтверджується порівнянням результатів чисельних розв’язків з відомими аналітичними (точними) та чисельними (одержаними в програмному комплексі NASTRAN) розв’язками.

Проведені чисельні дослідження і наведені результати розрахунків для пластин з отворами, тріщинами та пластин, матеріал яких має нелінійний зв'язок між напруженнями і деформаціями.

1. Запропонована чисельна методика дослідження стійкості пластин не потребує використання геометрично нелінійних скінченних елементів.

2. Одержано залежності для визначення матриці стійкості при використанні різних скінченних елементів.

3. Порівняння результатів тестових задач з теоретичними та результатами інших програмних комплексів свідчать про достатню точність, надійність та достовірність результатів, одержуваних за допомогою запропонованої методики.

4. Методика дозволяє оцінювати вплив тріщин на значення критичного навантаження та може використовуватись для оцінки несучої здатності пошкоджених будівельних конструкцій і при реконструкції будівель та споруд.

5. З використанням розробленої методики запропоновано алгоритм дослідження стійкості пластин з урахуванням фізично нелінійних властивостей матеріалу.

6. Результати чисельного розрахунку для пластини, матеріал якої проявляє фізично нелінійні властивості, свідчать про необхідність врахування фізично нелінійних властивостей матеріалів у розрахунках на стійкість.

7. Впровадження розробленої методики при розрахунках каркасу 9-ти поверхової будівлі дозволило виконати оцінку значення критичного параметру навантаження і підтвердити можливість використання конструктивного рішення несучих конструкцій у вигляді консольних діафрагм жорсткості.

Публікації автора:

 1. Убийвовк А.В. Чисельний метод розв’язку задачі стійкості пластин з використанням функції Гріна // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2001.–Вип.12. – С.253–258.

  Убийвовк А.В. Стійкість пластин // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2002.–Вип.16. – С.166–169.

  Убийвовк А.В. Методика розрахунку стійкості пластин методом скінченних елементів з використанням функції Гріна // Вісник Харківського національного університету №551. – Харків 2002.–№551.Ч.1. – С.89–94.

  Убийвовк А.В. Расчет устойчивости пластин методом конечных элементов с использованием функции Грина. – сб. научн. тр. Международной научно-практич. конф. "Рациональные энергосберегающие конструкции, здания и сооружения в строительстве и коммунальном хозяйстве" – Белгород, изд-во БелГТАСМ, 2002. ч.1. с.255-262.

  Убийвовк А.В. Методика розв’язку задачі стійкості пластин з використанням функції Гріна // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2003.–Вип.23. – С.79–82.

  Убийвовк А.В. Чисельні розрахунки пластин на стійкість методом скінченних елементів з використанням функції Гріна // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2004.–Вип.29. – С.71–75.

  Убийвовк А.В. Стійкість пластин з тріщинами // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2006.–Вип.35. – С.266–270.

  Убийвовк А.В. Дослідження стійкості пластин з врахуванням фізично нелінійної роботи матеріалу // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2007.–Вип.40. – С.35–40.