Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


Павлів Олег Володимирович. Ступенева антибіотикотерапія офлоксацином при катаральній бронхопневмонії телят : дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2007. — 144арк. — Бібліогр.: арк. 124-144.Анотація до роботи:

Павлів О.В. Ступенева антибіотикотерапія офлоксацином при катаральній бронхопневмонії телят.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького, Львів, 2007.

У дослідах на телятах вивчалась фармакологія офлоксацину за умов внутрішньом’язового та ступеневого введення (Stepdown).

Розкриті нові аспекти впливу офлоксацину на білоксинтезуючу функцію, активність ферментів у сироватці крові, стан неспецифічного імунітету. У дослідах на кролях установлено, що офлоксацин у дозі 100 мг/кг м.т., що в 10 разів більша за терапевтичну, при тривалому введенні (7 діб внутрішньом’язово та 7 діб перорально) не проявляє токсичної дії але пригнічує білоксинтезуючу функцію печінки і еритропоез, активізує окисно-відновні процеси, підвищує фагоцитарну активність лейкоцитарних нейтрофілів.

При катаральній бронхопневмонії телят ступенева антибіотикотерапія офлоксацином ефективніша, порівняно з внутрішньом’язовим введенням біциліну-1, за рахунок кращої антимікробної дії на бактеріальну мікрофлору та швидкої нормалізації морфологічних показників крові.

1. У дисертації, на основі експериментальних досліджень на інтактних телятах представлено результати вивчення фармакології офлоксацину – нового антибіотика групи фторхінолонів. Встановлено стимулюючу дію офлоксацину на активність ферментів окиснення, білоксинтезуючу функцію печінки та показники неспецифічної резистентності організму. Розроблено і клінічно підтверджено високу ефективність ступеневої антибіотикотерапії офлоксацином телят, хворих на катаральну бронхопневмонію. За результатами досліджень запропоновано для використання у господарствах Західного регіону України спосіб корекції морфологічного складу крові та імунного статусу телят при лікуванні катаральної бронхопневмонії. Ступенева антибіотикотерапія характеризується високою терапевтичною ефективністю, меншою побічною дією антибіотика на організм тварин та економічною доцільністю.

2. Офлоксацин у інтактних телят викликає подразнюючу дію на кровотворну систему, що проявляється збільшенням кількості еритроцитів на 8% та вмісту гемоглобіну на 12%. Еритроцити мають малий об’єм та високу концентрацію гемоглобіну.

3. Офлоксацин підвищує білоксинтезуючу функцію печінки, що призводить до збільшення у сироватці крові рівня загального білка на 10-12% та альбумінів на 23-28%. Рівень глобулінів був у межах нормальних величин.

4. Внаслідок активізації процесів метаболізму у сироватці крові телят підвищується активність каталази на 28-31%, лужної фосфатази на 7-8%. Поряд з цим, активність амінотрансфераз (АлАТ і АсАТ) вказує на відсутність деструкції мембран гепатоцитів.

5. При ступеневому введенні офлоксацину стимулюється неспецифічний захист у інтактних телят. Підтвердження цього є зростання бактерицидної і фагоцитарної активності сироватки крові на 20-25% а лізоцимної активності сироватки крові на 16-18%.

6. Досліджувані морфологічні і біохімічні показники крові при внутрішньо-м’язовому введенні за аналогічної дози (10 мг/кг м.т.) у порівнянні з ступеневим способом введення були подібними. Однак, виявлений лейкоцитоз та еозинофілія при загальноприйнятому внутрішньом’язовому способі лікування характеризують запропонований ступеневий спосіб лікування офлоксацином як ефективніший.

7. Тривале введення офлоксацину у великій дозі (100 мг/кг м.т.) може викликати запальні, а в окремих випадках і деструктивні процеси у телят, що проявляється зменшенням еритропоезу на 17-25%, зниженням вмісту гемоглобіну крові на 31-35%, пригніченням білоксинтезуючої функції печінки на 23-26%, активності каталази на 38-60% і лужної фосфатази на 6-7%. Зростання активності АлАТ і АсАТ, відповідно, на 31-39% і 35-38% є результатом порушення цілісності мембран гепатоцитів. Крім того, від тривалого введення офлоксацину у телят пригнічується неспецифічний захист.

8. З’ясовано, що при катаральній бронхопневмонії у телят мікрофлора бронхіального слизу представлена бактеріальною асоціацією, в якій стрептококи становлять 52%, стафілококи – 24%, протей – 7%, псевдомонади – 2%, пастерели – 8% і пневмококи – 11%. За тест-дисками і методом посіву у рідке живильне середовище встановлено, що стосовно бактеріальної асоціації та виділених монокультур офлоксацин ефективніший за біцилін, стрептоміцин, гентаміцин і хлортетрациклін. У монокультурі офлоксацин поступається стрептоміцину і гентаміцину щодо стрептококів.

9. При лікуванні ступеневим способом телят, хворих на катаральну бронхопневмонію, установлено збільшення кількості еритроцитів на 18%, підвищення рівня гемоглобіну – на 24%, зниження рівня білка – на 29%, альбумінів – на 44%, зниження активності каталази у 2 рази, підвищення активності АлАТ – на 39%, АсАТ – на 60%, пригнічення БАСК – на 50%, ЛАСК – на 45% і ФАЛ – на 75%.

10. При лікуванні телят, хворих на катаральну бронхопневмонію, методом ступеневого введення офлоксацину, одужання тварин та нормалізація морфологічних і біохімічних показників крові настає на 2-3 доби швидше порівняно із внутрішньом’язовим введенням біциліну-1

Публікації автора:

1. Гунчак В.М., Павлів О.В., Хомик Р.І. Чутливість мікрофлори до антибіотиків за умов бронхопневмонії телят // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2004. – №11. – С.33-34. (Дисертант виконав експериментальні дослідження, провів статистичну обробку результатів та їх аналіз).

2. Гунчак В.М., Павлів О.В. Стан імунної системи клінічно здорових та хворих на бронхопневмонію телят на тлі дії офлоксацину // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2005. – № 3-4. – С.60-62. (Дисертант брав участь у проведенні дослідів, узагальненні результатів досліджень).

3. Гунчак В.М., Павлів О.В. Стан імунної системи телят при ступеневій антибіотикотерапії // Сільський господар. – 2006. – № 11-12. – С. 32-33. (Дисертант провів експериментальні дослідження, брав участь в аналізі та інтерпретації отриманих результатів).

4. Павлів О.В., Гунчак В.М. Лікувальна ефективність офлоксацину при бронхопневмонії телят // Наук. практ. конф. / Сучасні проблеми ветеринарної фармакології, токсикології, фармації. – Київ, 2006. – Вип.107. – С. 8-10. (Дисертант організував проведення досліду, провів експерименти та проаналізував одержані результати).

5. Гунчак В.М., Павлів О.В. Заявка на деклараційний патент України № u 2007 00673 Спосіб корекції морфологічного складу крові та імунного статусу телят при лікуванні катаральної бронхопневмонії (Дисертант виконав експериментальну частину роботи, статистичну обробку, аналіз результатів та отримав заявку на патент України).