Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


Духницький Володимир Богданович. Т-2 токсикоз тварин (патогенез, діагностика, лікування, профілактика) : дис... д-ра вет. наук: 16.00.04 / УААН; Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини. - Х., 2006.Анотація до роботи:

Духницький В.Б. Т-2 токсикоз тварин (патогенез, діагностика, лікування, профілактика). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16. 00. 04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія.

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, м. Харків, 2006.

Дисертаційна робота присвячена вивченню хронічної форми експериментального Т-2 токсикозу тварин для встановлення патогенезу, пошуку засобів і методів його діагностики, лікування та профілактики.

У порівняльному аспекті вивчено клінічний перебіг, картину крові, лейкограму та стан процесів обміну речовин за хронічної форми Т-2 токсикозу щурів, котів та поросят.

Встановлено, що хронічна форма Т-2 токсикозу характеризувалась розвитком імунодефіцитного стану і зміни виявлені у клітинній та гуморальній ланках імунітету.

На біохімічному рівні встановлено порушення обміну білків, вуглеводів та мінеральних речовин, активності ферментів плазми крові, активацію процесів перекисного окиснення ліпідів, зниження активності системи антиоксидантного захисту організму, порушення обміну оксиду азоту та циклічних нуклеотидів, вплив Т-2 токсину на обмін аргініну.

Нукливет та унітіол, застосовані з лікувально-профілактичною метою за хронічної форми Т-2 токсикозу поросят, проявляють позитивний вплив на окремі показники обміну білків, вуглеводів, картину крові та активність ферментів. Унітіол проявляв антиоксидантну дію та стимулював систему антиоксидантного захисту організму.

1.Відповідно до поставленої мети, уперше виконані комплексні дослідження з вивчення патогенезу Т-2 токсикозу тварин різних видів (щурів, котів, поросят), які дали можливість виявити основні закономірності порушення обміну речовин і фізіологічних функцій.

Висока лікувально-профілактична ефективність унітіолу, нукливету та природніх біоантиоксидантів - вітамінів А, Е, С, Д3 підтверджує сформульовану концепцію щодо патогенезу хронічного Т-2 токсикозу тварин.

2.За ступінню прояву клінічних ознак отруєння тварин різних видів можна поставити у ряд: коти поросята щурі, де щурі є найбільш стійкими.

Добре виражений підгострий токсикоз у котів розвивався за дози Т-2 токсину 0,05 мг/кг маси тіла, у поросят – хронічний лише після двохтижневого згодовування Т-2 токсину у дозі 0,1-0,2 мг/кг; у щурів подібний стан зустрічався після трьохтижневого згодовування у дозі 2 мг/кг маси тіла.

3.Ступінь вираженості та характер прояву клінічних ознак Т-2 токсикозу корелювали із змінами картини крові тварин. У щурів картина крові за умов хронічної форми Т-2 токсикозу була без змін.

Картина крові котів за Т-2 токсикозу нагадує аліментарну токсичну алейкію і характеризувалась лейкопенією (Р<0,02), тромбоцитопенією (Р<0,01), зниженням рівня гемоглобіну (анемією) (P<0,01) та зменшенням кольорового показника.

Картина крові поросят на ранніх стадіях Т-2 токсикозу характеризувалась лейкоцитозом (P<0,01-0,05), тромбоцитозом (P<0,05), які в подальшому можуть змінюватись лейкопенією та тромбоцитопенією.

4.Лейкограма котів за хронічної форми Т-2 токсикозу характеризувалась еозинофілією (P<0,02-0,05), лімфоцитопенією (P<0,01-0,05), порушенням співвідношення між формами нейтрофілів (збільшення кількості юних і паличкоядерних та зменшення сегментоядерних - зсув ядра вліво).

Лейкограма поросят за дії Т-2 токсину у дозі 0,1 мг/кг маси тіла, характеризувалась збільшенням кількості паличкоядерних (P<0,02) та зменшенням сегментоядерних (P<0,05) нейтрофілів. Т-2 токсин у дозі 0,2 мг/кг викликав лімфоцитопенію (P<0,01) та моноцитоз (P<0,01).

5.Вплив Т-2 токсину у дозі 0,2 мг/кг маси тіла на імунну систему поросят проявлявся змінами показників її клітинної та гуморальної ланок і призводив до розвитку імунодефіцитного стану. Зміни клітинної ланки імунітету характеризувались зменшенням кількості Т- та В-лімфоцитів на 14 та 18% відповідно, окремих субпопуляцій Т-лімфоцитів (P<0,001-0,01) та порушенням імунорегуляторного індексу – Тх/Тс (P<0,05).

Показники гуморальної ланки імунітету характеризувалися зниженням рівня імуноглобулінів класів G на 28%, A на 73%, М на 60% та титру природних антитіл.

6.Щоденне пероральне введення Т-2 токсину щурам у дозі 0,76 мг/кг маси тіла упродовж трьох тижнів супроводжувалось гіпоальбумінемією (P<0,01), гіпоглікемією (P<0,001), зниженням активності аспарагінової- та аланінової амінотрансфераз у плазмі крові на 20 та 47% відповідно.

7.Біохімічні показники плазми крові котів за експериментального Т-2 токсикозу характеризувались зменшенням рівня креатиніну та збільшенням концентрації фосфору. Ферментативний спектр проявлявся зростанням активності лужної фосфатази на 33-100% і гамма-глутамілтрансферази на 43-109% та зниженням активності аспартат- та аланінамінотрансфераз на 47-51%.

8.Хронічна форма експериментального Т-2 токсикозу поросят супроводжувалась зменшенням рівня загального білка на 14%, підвищенням рівня альбуміну на 32%, зменшенням рівня глюкози на 19-67%, кальцію на 18%, магнію на 17-40%, підвищенням рівня фосфору на 16-45%, порушенням співвідношення між кальцієм та фосфором, зниженням активності амінотрансфераз у плазмі крові в 2,5-3,7 рази.

За дії Т-2 токсину у дозі 0,2 мг/кг маси тіла у поросят наставало зростання активності амінотрансфераз у 1,6-2,3 рази.

9.Щоденне введення поросятам Т-2 токсину в дозі 0,2 мг/кг маси тіла протягом двох тижнів викликало порушення ферментативного спектра плазми крові, що проявлялося зростанням активності аргінази більше ніж у 4 рази, гамма-глутамілтрансферази на 71%, аспартатамінотрансферази в 1,7 рази, лактатдегідрогенази на 38% та зниженням активності аланінамінотрансферази на 14% і NO-синтази на 95%, що свідчить про ураження печінки.

10.Зростання активності аргінази та зниження активності NO-синтази у крові поросят свідчить про вплив Т-2 токсину на систему обміну L-аргініну. Останній є субстратом названих ферментів, а його обмін здійснюється за двома альтернативними шляхами: аргіназному, що продукує сечовину, та NO-синтазному, що генерує надзвичайно важливий низькомолекулярний біорегулятор, яким є оксид азоту.

11.Т-2 токсин у дозі 0,2 мг/кг маси тіла поросят активував процеси вільнорадикального перекисного окиснення, що супроводжувалось підвищенням рівня ТБК-активного продукту (МДА) у плазмі крові на 57%, зменшенням осмотичної резистентності еритроцитів (P<0,01) та концентрації вільних сульфгідрильних груп (P<0,001) у крові.

Т-2 токсин у дозі 2 мг/кг маси тіла щурів сприяв збільшенню рівня МДА у тканині печінки на 50% та зменшенню концентрації речовин, які забезпечують неферментативну ланку антиоксидантного захисту організму (вітаміну А у тканині печінки у 4,5 рази, вітаміну Е та аскорбінової кислоти у плазмі крові на 38%).

12.За хронічної форми Т-2 токсикозу поросят зменшувався антиоксидантний захист організму, про що свідчить зниження активності глутатіонредуктази та глутатіонпероксидази еритроцитів у 5 разів, денітрозувальної і N-деметилювальної активності цитохрому Р-450 у лімфоцитах на 67 та 28% відповідно.

13.Введення в раціон щурів природних біоантиоксидантів (альфа-токоферолу ацетату 70 мг/кг корму, ретинолу пальмітату-12000 ОД/кг корму, холекальциферолу - 6000 ОД/кг корму та аскорбінової кислоти 250 мг/кг корму) на тлі розвитку Т-2 токсикозу гальмує процес утворення МДА в тканині печінки, сприяє стабілізації вітаміну А в печінці та вітаміну Е і аскорбінової кислоти у плазмі крові, покращує загальний стан та використання корму організмом тварин.

14.Хронічна форма Т-2 токсикозу поросят проявлялась зростанням рівня циклічних нуклеотидів у крові в 1,7-2,9 рази, що є свідченням порушення аденілат- та гуанілатциклазних сигнальних систем. Зниження рівня сечової кислоти у крові поросят у 2,8 рази є підтвердженням активації вільнорадикальних процесів та ослаблення АОЗ організму.

15.Вплив Т-2 токсину в дозі 0,1 мг/кг маси тіла на обмін оксиду азоту в організмі поросят характеризувався зниженням активності NO-синтази на 77%, зростанням рівня нітрозотіолів у 2,4 рази, нітритів на 34% і зменшенням концентрації гемоглобіну в 1,5 рази.

16.Щоденні внутрішньом’язові ін’єкції нукливету поросятам у дозах 2 і 5 мг/кг маси тіла на тлі хронічної форми Т-2 токсикозу сприяли підвищенню рівня загального білка та альбуміну у плазмі крові, нормалізації показників обміну мінеральних речовин (Ca, P, Mg), активності трансаміназ, кількості лейкоцитів, забезпечували збільшення кількості тромбоцитів та підвищення приростів у 1,8-2 рази.

17.Щоденне надходження унітіолу в організм поросят у дозі 30 мг/кг маси тіла на тлі розвитку хронічної форми Т-2 токсикозу сприяло нормалізації загального стану, обміну білків, вуглеводів і, в меншій мірі, мінеральних речовин, зменшувало концентрацію МДА, справляло стабілізуючий ефект на осмотичну резистентність еритроцитів, нормалізувало активність амінотрансфераз плазми крові та забезпечувало підвищення приростів у 4 рази.

Публікації автора:

Монографія

1.Хмельницький Г.О., Духницький В.Б. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Поліссі України // Монографія. – Київ, “Алефа”,2004. – Т.2, розділ 5.1. – С. 527-552 (Дисертант опрацював матеріал та підготував його до друку).

Статті у наукових фахових виданнях

2.Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Іщенко В.Д. Клінічний стан та морфологічні зміни крові у тварин при підгострому Т-2 токсикозі // Науковий вісник НАУ. – 2000. – Вип.28. – С. 231-233 (Дисертант провів експериментальні дослідження та підготував статтю).

3.Духницький В.Б. Деякі біохімічні показники крові у тварин при експериментальному Т-2 токсикозі // Науковий вісник НАУ. – 2000. – Вип.28. – С. 287-289.

4.Духницький В.Б., Іщенко В.Д. Вплив Т-2 токсину на організм тварин // Науковий вісник НАУ. – 2001. – Вип.34. – С. 165-169 (Дисертант провів експериментальні дослідження та підготував статтю).

5.Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Іщенко В.Д. Вплив унітіолу на перебіг Т-2 токсикозу // Науковий вісник НАУ. – 2001. – Вип.42. – С. 30-34 (Дисертант провів експериментальні дослідження та підготував статтю).

6.Хмельницький Г.О., Іщенко В.Д., Духницький В.Б. Вплив деяких біологічно активних речовин на ферментні системи здорових та затравлених Т-2 токсином щурів // Науковий вісник НАУ. – 2002. – Вип.50. – С. 181-185 (Дисертант брав участь у проведенні експерименту та підготовці статті).

7.Духницький В.Б. Біохімічні, гематологічні та імунологічні критерії оцінки хронічного Т-2 токсикозу у поросят // Науковий вісник НАУ. – 2002. – Вип.55. – С. 49-55.

8.Іщенко В.Д., Духницький В.Б. Зміни активності ферментних систем печінки при хронічному Т-2 токсикозі поросят // Науковий вісник НАУ. – 2002. – Вип.55. – С. 70-74 (Дисертант брав участь у проведенні експерименту та підготовці статті).

9.Духницький В.Б. До питання патогенезу хронічного Т-2 токсикозу свиней // Науковий вісник ЛДАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2002. – Т.4,Ч5. – С. 295-301.

10.Хронічний експериментальний Т-2 токсикоз поросят / Г. Хмельницький, В. Духницький, В. Іщенко, І. Стойков // Ветеринарна медицина України. – 2002. - №10. – С. 38-40 (Дисертант провів експериментальні дослідження та підготував статтю).

11.Духницький В.Б. Захисна дія унітіолу при Т-2 токсикозі поросят // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2003. – Вип.5,Ч2. – С.76-81.

12.Духницький В.Б. Оцінка стану гуморального імунітету при Т-2 токсикозі поросят // Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий вісник. – 2003. - №82. – С. 220-222.

13.Духницький В.Б. Протекторна дія нукливету при Т-2 токсикозі поросят // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2003. - №3. – С. 23-34.

14.Духницький В. Стан показників імунної системи поросят при хронічному Т-2 токсикозі // Ветеринарна медицина України. – 2003. - №3. – С. 31-33.

15.Духницький В. Активність ферментів плазми крові поросят при хронічному Т-2 токсикозі // Ветеринарна медицина України. – 2003. - №12. – С. 31-32.

16.Духницький В.Б. Негативний вплив низьких доз Т-2 токсину на організм тварин // Вісник аграрної науки. – 2003 - №11. – С. 39-41.

17.Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Бойко Г.В. Обгрунтування системи контролю кормів за вмістом Т-2 токсину // Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий вісник. – 2004. - №84. – С. 753-755 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень та написанні статті).

18.Духницький В.Б. Клінічні та біохімічні зміни у щурів під впливом Т-2 токсину // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2004. - №4. – С. 61-66.

19.Духницький В.Б., Іщенко В.Д. Картина крові котів та поросят при хронічному Т-2 токсикозі // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2004. – Т.61,Ч. 2. – С. 167-174 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень та написав статтю).

20.Духницький В.Б. Перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантна система захисту організму поросят при Т-2 токсикозі // Науковий вісник НАУ. – 2004. – Вип.75. – С. 84-88.

21.Хмельницький Г., Духницький В. Засоби профілактики та лікування мікотоксикозів тварин // Ветеринарна медицина України. – 2004. - №9. – С. 33-34 (Дисертант підготував матеріал та написав статтю).

22.Духницький В.Б., Хмельницький Г.О. Неферментативна ланка антиоксидантного захисту організму щурів при Т-2 токсикозі та її корекція // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2005. – Т.7,Ч. 2. – С. 239-245 (Дисертант провів дослідження та написав статтю).

23.Хмельницький Г.О., Духницький В.Б. Вплив Т-2 токсину на обмін оксиду азоту та циклічних нуклеотидів у організмі поросят // Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий вісник. – 2005. - №85. – С. 1317-1320 (Дисертант провів дослідження та написав статтю).

24.Духницький В.Б., Хмельницький Г.О., Іщенко В.Д. Антидотні властивості унітіолу при гострому отруєнні нітратами великої рогатої худоби та при Т-2 токсикозі поросят // Науковий вісник НАУ. – 2005. – Вип.89. – С. 16-20 (Дисертант провів дослідження та написав статтю)..

25.Іщенко В.Д., Духницький В.Б. Роль регуляції ферментної активності нукливетом і унітіолом у зниженні негативної дії Т-2 токсину // Науковий вісник НАУ. – 2005. – Вип.89. – С. 301-304 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень та написанні статті).

Патент

26.Патент України 4491, А61К31/355 “Спосіб зниження негативного впливу Т-2 токсину на організм тварин”: Духницький В.Б., Іщенко В.Д.; заявл. 19.05.2004; опубл. 17.01.2005.-Бюл. №1.

Методичні рекомендації та вказівки

27.Методичні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики Т-2 токсикозу свиней / Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Новіцький К.М., та ін. Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Мін. АП України від 31.07.2003 р., реєстр. №15-14/322 (Дисертант брав участь у підготовці та написанні методичних рекомендацій).

28.Діагностика, лікування і профілактика мікотоксикозів тварин та птиці. Методичні вказівки // Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Риженко В.П., та ін.– Київ, “Геопринт”, 2004. – 49 с (Дисертант написав 10 розділів методичних вказівок).

Тези доповідей

29.Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Доржийн Санжаа. Клініко- біохімічні зміни у поросят при гострому отруєнні Т-2 токсином // Збірник матеріалів Першої Всеукраїнської науково-методичної конференції ветеринарних фармакологів і токсикологів “Актуальні проблеми ветеринарної фармакології і токсикології” 20-22 жовтня, Київ, 1998. – С. 74.

30.Духницький В.Б., Іщенко В.Д. Клінічний стан, морфологічні та біохімічні показники крові у тварин при підгострому Т-2 токсикозі // Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників та аспірантів факультету ветеринарної медицини НАУ. – Київ, 2001. – С. 94.

31.Духницький В.Б. Відновлення стану обмінних процесів в організмі поросят за умов хронічної дії Т-2 токсину // Тези доповідей наук. – практ. конф. “Організація токсикологічної допомоги в Україні” 20-21 травня, Київ, 2002. – С. 75-76.

32.Іщенко В.Д,, Духницький В.Б. Вплив малих доз токсину на систему еритрону поросят // Тези доповідей наук. – практ. конф. “Організація токсикологічної допомоги в Україні” 20-21 травня, Київ, 2002. – С. 76-77.

33.Духницький В.Б., Стойков І.І. Особливості перебігу хронічного Т-2 токсикозу поросят // Тези доповідей Першої конф. проф.-викл. складу і аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК. – 2002. – С. 36.

34.Духницький В.Б., Хмельницький Г.О. Вплив Т-2 токсину на резистентність поросят // Тези доповідей Другої конференції проф.-викл. складу і аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК. – 2003. – С. 39-40.

35.Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Бойко Г.В. Система контролю якості кормів і тваринницької продукції за вмістом Т-2 токсину // Тези доповідей конференції проф.-викл. складу і аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК. – 2004. – С. 112-113.

36.Духницький В.Б. Обмін оксиду азоту та циклічних нуклеотидів в організмі поросят за Т-2 токсикозу // Тези доповідей конференції проф.-викл. складу і аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК. – 2005. – С. 26-27.