Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Гуменчук Орест Богданович. Термонапружений стан частково прозорих тіл з порожнинами за теплового опромінення : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

 1. Гуменчук О.Б. Дослідження режимів конвективного нагріву деформівних тіл при наявності джерел тепла // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1997. – Т. 40, № 3. – С. 160-165.

 2. Гуменчук О.Б., Касперський З., Мусій Р.С. Термонапружений стан скляного порожнистого циліндра при дії електромагнітного випромінювання // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1998. – Т. 41, № 3. – С. 132-139.

 3. Гуменчук О.Б. Методика визначення характеристик електромагнітного випромінювання і тепловиділень у частково прозорому порожнистому циліндрі // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1999. – Т. 42, № 2. – С. 155-160.

 4. Гачкевич М., Гуменчук О., Чорний Б. Методика оптимізації режимів нагрівання конвективним способом і джерелами тепла кусково-однорідних оболонок обертання // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2000. – Вип. 57. – С. 48-51.

 5. Гуменчук О.Б. Термонапружений стан частково прозорого шару за умов дії теплового випромінювання // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2005. – Т. 48, № 2. – С. 147-156.

 6. Гачкевич О., Гуменчук О., Пеер-Касперська А. Термонапружений стан частково прозорого шару при зовнішньому тепловому опроміненні за наявності відбивача // Машинознавство. – 2006. – № 7 (109). – С. 3-7.

 7. Гачкевич О., Гуменчук О., Пеер-Касперська А. Зумовлений тепловим опроміненням термонапружений стан частково прозорого шару за наявності відбивача // Машинознавство. – 2007. – № 7. – С. 9-16.

 8. Гачкевич О.Р., Гуменчук О.Б. Термопружний стан частково-прозорих тіл при дії зовнішнього електромагнітного випромінювання // Вісн. держ. ун-ту «Львів. політехніка». Сер. Прикл. математика. – 1998. – № 337. – Т. 2. – С. 205-208.

 9. Гачкевич О.Р., Гуменчук О.Б. Термопружний стан скляної порожнистої кулі, що знаходиться під дією зовнішнього електромагнітного випромінювання // Вісн. держ. ун-ту «Львів. політехніка». Сер. Прикл. математика. – 1998. – № 341. – С. 82-92.

 10. Гачкевич О.Р., Гуменчук О.Б., Терлецький Р.Ф., Шимчак Й. Математичне моделювання та дослідження термопружної поведінки частково прозорих виробів при термообробці з використанням електромагнітного випромінювання // Проблеми мат. моделювання сучасних технологій: Зб. наук. праць. – Хмельницький: ХДУ, 2004. – С. 94-100.

 11. Гачкевич Н.Г., Гуменчук О.Б., Пээр-Касперская А., Шимчак Й. Исследование термоупругого состояния полого полупрозрачного цилиндра, находящегося под воздействием электромагнитного излучения // Инж.-физ. проблемы новой техники: Материалы 6-го Всерос. Совещ.-семинара (с участием представителей стран СНГ), Москва, 16-18 мая 2001 г. – Москва: Изд-во МГТУ, 2001. – С. 34-35.

 12. Гачкевич О.Р., Гуменчук О.Б., Пеер-Касперська А. Зумовлений дією теплового випромінювання термонапружений стан частково прозорого шару за наявності відбивача // Мат. проблеми техн. механіки: Матеріали міжнар. наук. конф. (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 17-20 квітня 2006 р.). – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2006. – С. 7-9.

 13. Гачкевич О.Р., Гуменчук О.Б., Касперський З.І. До побудови раціональних режимів радіаційного технологічного нагріву частково прозорих тіл // Автоматизация: проблемы, идеи, решения: Материалы междунар. науч.-техн. конф. (Севастополь, 12-17 сентября 2006 г.). – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006. – С. 52-54.

 14. Гуменчук О.Б., Гачкевич О.Р., Шимчак Й. Задачі про визначення температури і напружень в частково-прозорих пружних тілах за умов дії теплового електромагнітного випромінювання // Проблеми чисельного аналізу і прикл. математики: Тези доп. міжнар. конф. (Львів, 13-16 вересня 2004 р.). – Львів: Сполом, 2004. – С. 23-24.

 15. Гуменчук О., Пеер-Касперська А., Чорний Б. Методика дослідження термонапруженого стану частково прозорих тіл за умов дії електромагнітного випромінювання при врахуванні спектральних залежностей радіаційних характеристик // 7-й Міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові: Тези доп. (Львів, 18-20 травня 2005 р.). – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2005. – С. 54-55.

 16. Гуменчук О., Пеер-Касперська А., Чорний Б. Термонапружений стан частково прозорої порожнистої кулі за дії теплового випромінювання // Мат. проблеми механіки неоднорідних структур: Зб. доп. міжнар. наук. конф. (Львів, 20-23 вересня 2006 р.): В 2 т. – Львів: ІППММ, 2006. – Т. 1. – С. 135-137.

 17. Гачкевич О., Гуменчук О., Касперський З. Термонапружений стан частково прозорого шару при тепловому опроміненні, створюваному двома промисловими типовими випромінювачами // Актуальні задачі механіки неоднорідних структур: Тези доп. 7-го укр.-пол. наук. симп. (Львів, 5-9 вересня 2007 р.). – Львів: ДВЦ НТШ, 2007. – С. 38-39.

 18. Гачкевич О., Гуменчук О., Касперський З. Термонапружений стан частково прозорого шару за дії різних джерел випромінювання // Пористі матеріали. Теорія і експеримент: Тези доп. 6-ї міжнар. конф. «INTERPOR» (Львів-Брюховичі, 18-22 вересня 2007 р.). – Львів: ЦММ ІППММ, 2007. – С. 25-26.

АНОТАЦІЯ. Гуменчук О.Б. Термонапружений стан частково прозорих тіл з порожнинами за теплового опромінення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, 2008.

В дисертаційній роботі запропоновано модель радіаційної термомеханіки для опису зумовлених тепловим опроміненням теплових і механічних процесів за наявності відбивачів енергії випромінювання (як охолоджуваних, так і неохолоджуваних), конструктивних порожнин в розглядуваних частково прозорих для такого випромінювання тілах за різних властивостей середовища в цих порожнинах та способів врахування радіаційних властивостей матеріалу тіла, випромінювачів і відбивачів (спектральними чи інтегральними характеристиками). Вплив випромінювання на теплові і механічні процеси враховано через тепловиділення внаслідок поглинання матеріалом енергії теплового випромінювання та її перерозподіл в системі тіло-оточуюче середовище за рахунок наявних відбивачів променевої енергії (і їх нагрівання).

Сформульовано задачі радіаційної термомеханіки для частково прозорих тіл канонічної форми (шар, порожнисті циліндр та куля) за однорідного зовнішнього теплового опромінення. Побудовано основану на методах безпосереднього інтегрування та сіток методику розв’язування цих задач.

Виявлено нові дані про термомеханічну поведінку розглядуваних тіл за теплового опромінення в залежності від радіаційних властивостей конкретних матеріалів випромінювачів і відбивачів, а також властивостей середовища в наявних порожнинах.

Розроблено теоретичні основи побудови раціональних режимів знегажування конкретних типів ламп-фар, які грунтуються на використанні технологічного променевого нагрівання промисловими джерелами.