Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Івасько Роман Олексійович. Термонапружений стан феритових тіл з плоскопаралельними границями за дії квазіусталених електромагнітних полів : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / НАН України; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2007. — 159арк. — Бібліогр.: арк. 144-159.Анотація до роботи:

 1. Гачкевич О.Р., Івасько Р.О. Термомеханіка феритових тіл в квазіусталеному електромагнітному полі // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2000. – 43, № 1. – С. 161-172.

 2. Гачкевич О., Солодяк М., Івасько Р., Шимура С. Моделювання механічних систем за дії електромагнітних навантажень // Машинознавство. – 2001. – № 12 (54). – С. 8-14.

 3. Гачкевич О.Р., Івасько Р.О. Термопружний стан феритового шару в квазіусталеному електромагнетному полі // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2005. – 41, № 3. – С. 85-95.

 4. Гачкевич А.Р., Ивасько Р.А., Касперский З.И. Методика исследования температурных полей и напряжений в ферритовых телах, находящихся под воздействием слабых электромагнитных полей высокой частоты // Вісн. Донецьк. ун-ту. Сер. А. Природн. науки. – 2006. – № 1. – С. 91-96.

 5. Гачкевич О., Дзюбачик О., Івасько Р., Касперський З., Солодяк М. Диференціальні рівняння, які описують квазіусталене електромагнітне поле у феромагнітних тілах // Вісн. нац. ун-ту “Львів. політехніка”. Сер. Прикл. математика. – 2000. – № 411. – С. 56-61.

 6. Гачкевич О., Дзюбачик О., Івасько Р., Касперський З., Солодяк М. Ітераційний метод розв'язування певної нелінійної системи диференціальних рівнянь параболічного типу // Вісн. нац. ун-ту “Львів. політехніка”. Сер. Прикл. математика. – 2000. – № 411. – С. 61-67.

 7. Гачкевич О.Р., Івасько Р.О., Касперський З.І. Методика дослідження напруженого стану феритових тіл, зумовленого дією квазіусталеного електромагнітного поля // Системні технології. – 2002. – Вип. 5 (22). – С. 26-30.

 8. Гачкевич О.Р., Івасько Р.О., Касперський З.І. Методика дослідження фізико-механічних процесів за умов низькотемпературного технологічного нагріву феритових виробів // Системні технології. – 2004. – Вип. 3 (32). – С. 86-91.

 9. Haczkiewicz A., Iwako R., Kasperski Z. Modelowanie matematyczne procesw termomechanicznych w warstwie ferrytowej przy oddziaywaniu zewntrznego quasi-ustalonego pola elektromagnetycznego // Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Ser. Matematyka. – Z. 18. – Nr. 287/2002. – S. 37-60.

 10. Гачкевич О., Івасько Р., Шимура С. Термомеханічна поведінка деформівних феритових тіл у слабких електромагнітних полях високої частоти // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: Матеріали VІІ міжнар. наук. конф. (Львів, 20-23 вересня 2006 р.): В 2 т. – Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2006. – Т. 1. – С. 131-133.

 11. Івасько Р.О. Термонапружений стан деформівних феритових тіл за умов дії квазіусталеного електромагнітного поля // Наукові читання, присвячені пам’яті акад. Я.С. Підстригача (Львів, 28-29 травня 2001 р.): Тези доп. – Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2001. – С. 10-11.

АНОТАЦІЯ. Івасько Р.О. Термонапружений стан феритових тіл з плоскопаралельними границями за дії квазіусталених електромагнітних полів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, 2007.

Побудовано математичну модель кількісного опису та методику дослідження термонапруженого стану феритових тіл за помірних зовнішніх квазіусталених ЕМП високої несучої частоти (, , де – найбільше значення напруженості магнітного поля в тілі, – кругова несуча частота). Вони базуються на загальній теорії взаємодії ЕМП та матеріального континууму (що може одночасно намагнічуватись і поляризуватись в певних ділянках частотного спектру квазіусталених ЕМП), в якій вплив електромагнітного випромінювання враховано через тепловиділення (як пов’язані з перемагнічуванням та поляризацією, так і джоулеві) і пондеромоторні сили (при статистичному описі силових чинників дії випромінювання на розглядуване тіло), а також відомих з літератури для таких матеріалів визначених експериментально характеристиках – комплексних магнітних та діелектричних проникностях і відповідних тангенсах кутів втрат. Це дозволило ввести формалізм наближених комплексних подань для параметрів ЕМП з подальшим зведенням вихідної задачі для визначення цих параметрів до задачі на комплексні амплітуди напруженостей магнітного або електричного полів.

Отримано розв’язки нових задач про визначення електромагнітних, температурних і механічних полів у пружному шарі з феритового матеріалу за дії ЕМП, створеного заданим квазіусталеним електричним струмом за рівномірного та періодичного за просторовою координатою його розподілу у площині, паралельній до основи шару. При цьому квазістатичні складники температури і напружень знайдені за допомогою скінченних інтегральних перетворень, а квазіусталені – як точно, так і наближено з використанням апроксимації їх розподілів за товщиною кубічним законом. Виявлено ряд нових закономірностей механічної поведінки феритових тіл за дії зовнішніх електромагнітних навантажень, зокрема зв’язаних з резонансними явищами.