Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


Цибульський Дмитро Вікторович. Токсична дія трихотеценових мікотоксинів та застосування сорбенту "Кормосан" для профілактики мікотоксикозів : Дис... канд. наук: 16.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Цибульський Д.В. Токсична дія трихотеценових мікотоксинів та застосування сорбенту "Кормосан" для профілактики мікотоксикозів.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2009.

Дисертація присвячена розробці методів діагностики токсичності мікотоксинів, вивченню їх патогенезу на клітини кишечника свині та розробці й впровадженню нового мікосорбенту вітчизняного виробництва "Кормосан".

У дисертації представлено результати моніторингу мікотоксинів, що вражають комбікорма для птиці в умовах північно-східного регіону України, зокрема Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях, які виявилися неблагополучними, щодо зеараленонтоксикозу, Т-2 токсикозу й афлатоксикозу.

Розроблено новий метод діагностики токсичності трихотеценових мікотоксинів типу Б на культурі клітин кишечника свині ІРЕС-1, за допомогою якого було вивчено вплив трихотеценів на фізіологічні процеси, що забезпечують бар’єрну функцію кишечника.

Встановлено ефективну дозу препарату "Кормосан" стосовно основних мікотоксинів у комбікормах для птиці та проведено співставлення його ефективності з мікосорбом.

За результатами експериментальних досліджень встановлена висока ефективність використання культури клітин IPEC-1, як тест-системи для визначення токсичності мікотоксинів, розкриті внутрішньоклітинні шляхи та напрямки дії токсинів на ентероцити кишечника свині. Встановлена висока ефективність застосування нового препарату "Кормосан" для дезінтоксикації в комбікормах мікотоксинів зеароленону, афлатоксину та Т-2 токсину.

1. Виявлено, що комбікорми, які використовуються для годівлі птиці, в господарствах північно-східного регіону України уражені мікотоксинами, а саме зеароленоном та Т-2 токсином, а також афлатоксином, концентрації якого перевищують максимально допустимий рівень в середньому на 66 %.

2. Встановлено, що мікотоксини проявляють цитотоксичну дію на ентероцити кишечника свині. Найбільш токсичним виявилися ніваленол та 15-О-ацетил-4-деоксиніваленол, менше – деоксиніваленол, а найменш токсичним був 3-ацетилдеоксиніваленол.

3. Трихотецени типу Б підвищують проникність клітинних мембран, що полегшує надходження чужорідних речовин у кров’яне русло. Проникність клітин IPEC-1 підвищується в 5 разів (ДОН), в 4,4 рази (ніваленол) та в 109,3 раза (15АДОН). Натомість, 3АДОН підвищує клітинну проникність лише на 3,8 %.

4. Трихотеценові мікотоксини типу Б знижують трансепітеліальний опір клітин IPEC-1 та порушують бар’єрну функцію кишечника. Через 24 год. після додавання токсинів у розчин, показники електричного опору знизились на 36,54 % (ДОН), 13,18 % (ніваленол), 9,62 % (3-АДОН) та 37,89 % (15АДОН). При подальшому дослідженні відповідні показники ще більше зменшилися, а під впливом 15-О-ацетил-4-деоксиніваленолу клітини загинули.

5. З’ясовано, що трихотеценові мікотоксини порушують біосинтез протеїнів щільних контактів Клодин-3 та Клодин-4. Водночас вони активують МАП-кіназний сигнальний шлях, а саме фосфорильовану форму протеїнкіназ р 38 та р 42-44, що впливають на метаболізм та апоптоз клітини.

6. Експериментальний препарат "Кормосан" викликає невірогідні зміни ряду біохімічних показників крові білих мишей. Так, вміст глюкози підвищується, але не виходе за межі фізіологічної норми. Активність лужної фосфатази та рівень креатиніну сироватки крові усіх дослідних груп підвищується порівняно з контролем. Рівень сечовини дослідних груп виявився нижчим за контрольний. Натомість, вміст білка у тварин дослідних груп підвищується, на 2,3 %, 3,7 % та 7 % (Р<0,05) від контрольних показників, а вміст холестеролу станове 77,3 %, 76,7 % та 75,55 % (Р<0,01) від рівня контрольної групи.

7. Визначено, що експериментальний препарат "Кормосан" у дозі 1 кг/т корму зменшує токсичну дію мікотоксинів на організм птиці. Так, за період вирощування бройлерів при мікотоксикозах, приріст маси тіла дослідної птиці підвищується в середньому на 12,5 %, несучість на 3,9 %, яєчна маса на 8 % і виводимість курчат на 1,5 %.

8. Визначено, що при використанні препарату "Кормосан" економічна ефективність складає 6957,83 гривні на 1000 голів курей-несучок у порівнянні із контролем. Новий препарат, виробництва НВФ "Бровафарма", є економічно ефективнішим препаратом і в 2 рази дешевший за присутні на ринку України іноземні аналоги.

Публікації автора:

 1. Цибульський Д.В. Визначення впливу різних доз мікотоксину ДОН на розвиток культури клітин кишковику людини / Д.В. Цибульський, Т.І. Фотіна, А.В. Березовський // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Ветеринарна медицина" – 2007. – Вип. 2 (18). – С. 160-162. (Дисертант провів експериментальні дослідження, узагальнив результат).

 2. Цибульський Д.В. Морфологічні зміни клітин печінки курчат-бройлерів за експериментального мікотоксикозу / Д.В. Цибульський, Ю.А. Гузь // Науковий вісник Львівського НУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2008. – Т. 10, № 2 (37) Ч. 1. – С. 388-394. (Дисертант провів експериментальні дослідження).

 3. Цибульський Д.В. Вивчення трансепітеліального електричного опору кишковика свині в присутності трихотеценових мікотоксинів / Д.В. Цибульський // Науковий вісник Львівського НУВМ та БТ імені С.З Ґжицького – Львів, 2008. – Т. 11 № 3 (38) Ч. 1. – С. 274-278.

 4. Гузь Ю.А. Моніторинг мікотоксикозів в господарствах Сумської області / Ю.А. Гузь, Д.В. Цибульський // Аграрний вісник Причорномор’я (збірник наукових праць), Ветеринарні науки – Одеса, 2008. – Вип. 42 Ч. 1. – С. 119-123. (Дисертант підготував статтю до друку).

 5. Цибульський Д.В. Визначення трансепітеліального електричного опору (TEER – Transepithelial Electrical Resistance) культури клітин Caco-2 в присутності різних доз деоксиніваленолу / Д.В. Цибульський, Т.І. Фотіна // Ветеринарна біотехнологія – Київ, 2008. – № 13 Т. 1. – С. 368-372. (Дисертант провів експериментальні дослідження та узагальнив результати).

 6. Цибульський Д.В. Визначення цитотоксичного ефекту деоксиніваленолу, ніваленолу, 15-О-ацетил-4-деоксиніваленолу та 3-ацетилдеоксиніваленолу на клітини кишковика свині за допомогою оцінки кількості вивільненого ензиму лактатдегідрогенази (LDH) / Д.В. Цибульський // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Ветеринарна медицина" – Суми, 2009. – Вип. 10 (23). – С. 86-90.

 7. Патент № 40420 на корисну модель, Україна, "Спосіб визначення токсичності мікотоксинів з використанням культури клітин кишечнику свині": Фотіна Т.І., Цибульський Д.В., Дворська Ю.Є.; заявл. 20.10.2008; Опубл. 10.04.2009, Бюл № 9. (Дисертант провів експериментальні дослідження, брав участь в поданні документації на патент).

 8. Препарат ветеринарний КОРМОСАН. Технічні умови ТУ У 24.4-14332579-053:2009. – 2 с. / Березовський А.В., Фотіна Т.І., Цибульський Д.В., Гузь Ю.А., Розпутня О.А. (Дисертант провів досліди, узагальнив результати, підготував проект ТУ).

 9. Березовський А.В. Профілактика мікотоксикозів сільськогосподарської птиці за допомогою сорбентів (методичні рекомендації) / А.В. Березовський, Т.І. Фотіна, Г.А. Фотіна, Д.В. Цибульський – Київ, 2005. – 18 с. (затверджені науково-технічною радою Державного департаменту ветеринарної медицини, протокол № 4 від 23.12.2004 р.). (Дисертант провів експериментальні та виробничі досліди, підготував проект рекомендацій).

 10. Березовський А.В. Мікотоксикози свиней та птиці: основи діагностики, засоби та методи лікувально-профілактичної корекції (методичні рекомендації) / А.В. Березовський, Т.І. Фотіна, Ю.А. Гузь, Д.В. Цибульський. – Київ, 2009. – 30 с. (затверджені науково-технічною радою Державного комітету ветеринарної медицини протокол № 1 від 24.12.2008 р.) (Дисертант провів експериментальні та виробничі досліди, підготував проект рекомендацій).

 11. Цибульський Д.В. Вплив різних доз деоксиніваленолу на ріст і розвиток культури клітин кишечника людини / Д.В. Цибульський // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених "Аграрний форум – 2007" присвяченої 30 – й річниці заснування Сумського національного аграрного університету (4-6 квітня 2007 р.). – Суми, 2007. Ч. 1 – С. 144-145.

 12. Гузь Ю.А, О роли микотоксинов в повышении восприимчивости животных к кишечным инфекциям / Ю.А. Гузь, Д.В. Цибульський // Материалы научно-практической конференции посвящённой 70 – летию образования Витебской области (Витебск, 14 декабря 2007 г.). – Витебск, 2008. – С. 27-28. (Дисертант підготував проект тези).

 13. Цибульський Д.В. Вплив деяких мікотоксинів на епітелій кишковика свиней / Д.В. Цибульський // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та докторантів – Біла Церква, 2008. – С. 40.

 14. Dvorska J. Mycotoxins and food safety // 2nd Croatian Scientific Symposium with International Participation. "Fungi and Mycotoxins – Health Aspects and Prevention" / J. Dvorska, T. Fotina, D. Tsybulskyy // Zagreb, 2008. – p. 68. (Дисертант виконав експерименти та виступив з доповіддю).