Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


Тішин Олександр Леонідович. Токсикодинаміка бороцину: Дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Державний науково-дослідний контрольний ін-т ветеринарних препаратів та кормових добавок. - Л., 2002. - 144, 12 арк. , табл. - Бібліогр.: арк. 121-143.Анотація до роботи:

Тішин О.Л. Токсикодинаміка бороцину. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16. 00. 04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького, Львів, 2002.

Дисертація присвячена вивченню токсикодинаміки бороцину з визначенням параметрів токсичності в гострих і хронічних дослідах на інфузоріях, мишах, щурах та птиці, встановленню його мутагенної дії, кумулятивних і фармакокінетичних властивостей.

Вперше встановлено, що препарат відноситься до 4-го класу токсичності для лабораторних тварин і курчат. Визначено, що бороцин у терапевтичних дозах за тривалого введення не проявляв мутагенної дії. Він відноситься до препаратів з незначною здатністю до кумуляції. Встановлено динаміку змін коефіцієнтів маси внутрішніх органів, гістологічної структури, гематологічних і біохімічних показників крові у щурів та птиці при хронічних токсикологічних дослідженнях препарату. Виявлено, що його діюча речовина швидко всмоктувалася зі шлунково-кишкового тракту. Параметри токсичності бороцину та методи їх контролю, встановлені нами, ввійшли в технічні умови на препарат.

1. Вивчено токсикодинаміку бороцину - нового антибіотика з групи фторхінолонів, встановлено його токсичні параметри, визначено мутагенну дію, здатність до кумуляції та кінетичні властивості діючої речовини. Крім цього, вивче-

но гістологічну структуру внутрішніх органів і процеси регенерації в щурів у хронічному досліді при дослідженні токсичних властивостей препарату.

2. За токсичністю бороцин належить до 4-го класу (малотоксичні речовини), а його діюча речовина офлоксацин - до 3-го класу токсичності (помірно токсичні речовини) для лабораторних тварин і курчат.

3. У результаті токсикологічних досліджень установлено, що середньосмертельна доза бороцину становить для білих мишей – 80960 мг/кг, білих щурів - 86880 і курчат - 43516 мг/кг маси тіла. Коефіцієнт кумуляції препарату для білих щурів складає - 8,25, а для молодняка курей - 4,43 одиниці, що свідчить про низький рівень його кумуляції.

4. За 30-добового введення бороцину в терапевтичній дозі (253 мг/кг) мутагенна дія препарату відсутня, а при одноразовому його застосуванні у дозах 1/2 DL50 (43516 мг/кг) і DL16 (64768 мг/кг) та за тривалого введення в дозі 1/10 DL50 (8703 мг/кг) - можливий мутагенний ефект.

5. Офлоксацин швидко всмоктувався зі шлунково-кишкового тракту і через 30 хвилин його концентрація досягала максимального рівня в крові щурів після одноразового внутрішньошлункового введення бороцину у терапевтичній дозі.

6. За тривалого введення бороцину білим щурам і курчатам у терапевтичній дозі (253 мг/кг) препарат не впливав на кровотворні процеси та функціональну здатність органів, однак, в їх крові виявлені зміни вмісту деяких фракцій білків і окремих класів ліпідів.

7. Препарат у терапевтичній дозі (253 мг/кг) в умовах хронічного досліду на білих щурах викликав у гепатоцитах та епітелію проксимальних канальців нирок зернисту дистрофію, яка зникала на 12-ту добу після припинення введення їм бороцину.

8. За період відновлення (10-12 діб) в організмі курчат, яким до того тривалий час уводили бороцин у терапевтичній дозі, біохімічні показники крові поверталися до нормальних величин, однак, у щурів, за цих умов, ще виявлялися в крові зміни деяких показників обміну білків і ліпідів.

9. Бороцин у дозах, вищих за терапевтичну (від 1478 до 8703 мг/кг у щурів і від 1017 до 4048 мг/кг у курчат), за умов його тривалого введення, впливав на обмін білків, ліпідів і мінеральних речовин, а в щурів, крім цього, на кровотворні процеси та функціональний стан печінки і легень, а у курчат 10-добового віку – на функціональну здатність нирок.

10. Тривале введення білим щурам бороцину у дозі 1478 мг/кг викликало в печінці розвиток зернистої дистрофії різного ступеня вираженості, а в нирках - дистрофічно-некробіотичні зміни епітелію звивистих канальців, які ще більш були виражені після введення препарату у дозі 8703 мг/кг.

11. За 30-добового введення препарату в дозах, вищих за терапевтичну (від 1478 до 8703 мг/кг у щурів і від 1017 до 4048 мг/кг у курчат), вказаний період відновлення (10-12 діб) недостатній для нормалізації біохімічних показників крові та гістоструктури окремих органів.

12. За введення білим щурам бороцину в зростаючих дозах, які сумарно складали на одного щура 717946 мг/кг, установлено вплив препарату на кровотворні процеси та деякі сторони обміну білків і ліпідів в їх організмі, функціональну здатність легень, а також виявлено його нефротоксичну дію.

Публікації автора:

1. Тішин О.Л. Встановлення коефіцієнтів кумуляції бороцину в щурів і птиці та можливість його побічних впливів у лабораторних тварин // Ветеринарна медицина. – Харків: Саммит-Харьков. – 2000. – Т. 2, №78. - С. 216-219.

2. Тішин О.Л. Показники крові щурів при дослідженні здатності бороцину до кумуляції // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. - Біла Церква. - 2000. - Вип. 13, ч. 2. - С. 174-178.

3. Токсичність бороцину для лабораторних тварин, птиці та найпростіших / О.Л. Тішин, О.Р. Дітчук, І.П. Патерега, О.Г. Малик // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів. – 2000. - Т. 2 (№2), ч. 1. - С. 185-188. (Дисертант провів планування дослідів, виконав експериментальні дослідження, статистичну обробку результатів та їх аналіз і оформлення статті).

4. Вивчення мутагенної дії бороцину на клітинах кісткового мозку та еритроцитах щурів / Тішин О.Л., Кісців О.С., Патерега І.П., Малик О.Г., Філіппова О.Б., Стибель В.В. // Ветеринарна медицина України. - 2001. - №2. - С. 32-33. (Дисертант виконав експериментальні дослідження, статистичну обробку результатів та їх аналіз і оформлення статті).

5. Коцюмбас Г.І., Коцюмбас І.Я., Тішин О.Л. Патоморфологічна характеристика печінки та нирок щурів при тривалому введенні бороцину // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К. – 2001. - №46. – С. 37-41. (Дисертант брав участь у плануванні дослідів, відборі матеріалу, аналізі та описанні отриманих результатів і оформленні статті).

6. Показники крові у щурів при тривалому введенні бороцину / Тішин О.Л., Малик О.Г., Патерега І.П., Шкодяк Н.В., Тесарівська У.І., Сободош О.Й., Мартиник С.Я., Висоцька Т.М., Бахтінова О.І. // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. - Біла Церква. - 2001. - Вип. 16. - С. 197-204. (Дисертантом проведено планування дослідів, частину експериментальних досліджень, статистичну обробку та аналіз отриманих результатів і оформлення статті).

7. Тішин О.Л. Деякі параметри токсичної дії бороцину на організм молодняку птиці при тривалому введенні препарату // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів. – 2001. - Т. 3 (№1). - С. 129-132.

8. Тішин О.Л. Визначення токсикодинаміки бороцину – нового вітчизняного антибіотика // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів. – 2002. - Т. 4 (№1). - С. 104-108.

9. Фармакокінетика діючої речовини бороцину / Патерега І.П., Тішин О.Л., Ткаченко В.І., Самарська Л.К., Музика В.П. // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів. - 2002. – Т. 4 (№1). – С. 95-97. (Дисертант провів планування роботи, виконав частину експериментальних досліджень, статистичну обробку результатів та їх аналіз і оформлення статті).

10. Тишин А.Л. Некоторые аспекты токсичности и кумуляции препарата бороцин // Тезисы докл. Всероссийской науч. конф. “Совершенствование методов контроля, стандартизации и сертификации ветеринарных препаратов”. – М.: Всероссийский государственный научно-контрольный институт. - 2001. - С. 180-181.

11. Kosenko M.V., Muzyka V.P., Tishyn A.L. Some aspects of fluoroquinolone preparations use in Ukraine // Ukraine-sterreich Symposium “Landwirtschaft: Wissenschaft und Praxis”. – Tschernivci. - 2000. - P. 87. (Дисертант виконав за темою експериментальні дослідження, провів статистичну обробку та аналіз отриманих результатів і брав участь у оформленні статті).