Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


3. Брезвин Оксана Марківна. Токсикодинаміка Т-2 токсину під дією розчину гіпохлориту натрію: дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. - Л., 2005.Анотація до роботи:

Брезвин О.М. Токсикодинаміка Т-2 токсину під дією розчину гіпохлориту натрію. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького, Львів 2005.

Дисертаційна робота присвячена вивченню токсикодинаміки Т-2 токсикозу за дії розчину ГХН на Т-2 токсин. Вивчено дезінтоксикаційний вплив розчину ГХН на токсикологічні параметри та морфо-функціональний стан організму щурів і птиці при Т-2 токсикозі. Автором встановлено динаміку гематологічних, біохімічних, патоморфологічних та гістологічних змін за умов гострого та хронічного Т-2 токсикозу і процесів відновлення при застосуванні розчину ГХН.

Уперше досліджено і застосовано розчин ГХН, отриманий способом електролізу, вивчено його дезінтоксикаційний вплив на токсикологічні параметри та морфо-функціональний стан організму при Т-2 токсикозі у щурів і птиці. Встановлено динаміку змін: гематологічних, патологоанатомічних та гістологічних показників у щурів і птиці, за умов виникнення Т-2 токсикозу та процес регенерації при застосуванні розчину ГХН.

У дисертації на основі проведених досліджень, відповідно до поставленої мети та завдання, встановлено нові погляди на токсикодинаміку Т-2 токсину саме під дією розчину ГХН у лабораторних тварин і птиці. Встановлено дезінтоксикаційну дію розчину ГХН при Т-2 токсикозі. Застосування ГХН забезпечило вищу збереженість птиці, зменшило період відновлення після хронічного Т-2 токсикозу та підвищило продуктивність птиці.

1. Встановлено для Т-2 токсину дозу ЛД50: для щурів – 6,75 мг/кг та для птиці – 5,6 мг/кг маси тіла.

2. При введенні Т-2 токсину для щурів у дозі 6,75 та 1,35 мг/кг маси тіла встановили вірогідне зниження концентрації гемоглобіну на 17% і 29%; загальної кількості еритроцитів на 22% і 26% та лейкоцитів 24% і 47%; лімфоцитів на 20% і 22%; вірогідне зниження рівня холестерину на 69% і 64%; концентрації глюкози на 42% і 36%, загального білка на 64% і 69%; активність ферментів зростала: відповідно АлАТ на 9% і 19%, а АсАТ на 40% і 50% в порівнянні з контрольною групою тварин.

3. При застосуванні для щурів розчину ГХН у концентрації 30мг/л, за умов введення Т-2 токсину в дозі 6,75 та 1,35 мг/кг маси тіла, встановили зростання концентрації гемоглобіну на 15%, загальної кількості еритроцитів на 18%, лейкоцитів на 33%, лімфоцитів на 23%, рівень холестеролу на 41%, концентрації глюкози на 20%, вмісту загального білка на 22%, а активності АлАТ та АсАТ знижувалась відповідно на 11% та 4% в порівнянні з групою, що не отримувала даний розчин.

4. Застосування розчину ГХН при експериментальному гострому Т-2 токсикозі у щурів зменшувало загибель дослідних тварин на 50%, покращувало загальний функціональний стан організму, клінічні ознаки токсикозу виражені незначно, щурі були більш рухливі, окремі з них поїдали корм.

5. Довготривале введення щурам Т-2 токсину в дозах 0,67 та 0,34 мг/кг маси тіла призводило до зниження рівня гемоглобіну на 28%, загальної кількості еритроцитів на 24% та лейкоцитів на 30%, зменшення вмісту лімфоцитів на 19%, зниження рівня білка на 40%, зростання активності амінотрансфераз АлАТ на 37% і АсАТ на 45%, збільшення кількості нейтрофілів на 9% у порівнянні з контрольною групою тварин.

6. При застосуванні розчину ГХН у концентрації 30 мг/л за введення щурам Т-2 токсину в дозах 0,67 та 0,34 мг/кг маси тіла встановили вірогідне зростання концентрації гемоглобіну на 19%, збільшення загальної кількості лейкоцитів на 6%, еритроцитів на 24%, рівень холестерину зріс на 41%, концентрації глюкози на 20%, вмісту загального білка на 22%, активності АлАТ та АсАТ відповідно на 11% та 4% в порівнянні з групами тварин, які не отримували препарат.

7. Введення щурам Т-2 токсину в дозах 0,67 та 0,34 мг/кг маси тіла викликало зростання коефіцієнтів відносної маси печінки на 45%, зменшення тимусу на 54% та селезінки на 15% в порівнянні з контрольною групою тварин.

8. Застосування розчину ГХН для щурів при введенні Т-2 токсину в дозах 0,67 та 0,34 мг/кг маси тіла зумовлювало в печінці посилення циркуляції крові, активізувало фагоцитарну функцію клітин Купфера та стимулювало відновлення структури за рахунок зростання числа клітин з гіперхромними та поліплоїдними ядрами.

9. При Т-2 токсикозі застосування розчину ГХН покращувало дезінтоксикаційну функцію печінки щурів, що встановлено зменшенням тривалості тіопенталового сну та збільшенням тривалості утримування на воді щурів за фізичних навантажень.

10. При довготривалому введенні птиці Т-2 токсину в дозах 0,37 мг/кг маси тіла встановлено вірогідне зниження концентрації гемоглобіну на 14%, загальної кількості еритроцитів на 41%, лейкоцитів на 35% та лімфоцитів на 54%, синтезу холестеролу на 36%, концентрації глюкози на 30%, пригнічення активності лужної фосфатази на 52%, підвищення активності ферментів АсАТ і АлАТ відповідно на 30% і 25%, збільшення відносних вагових коефіцієнтів маси печінки на 58% та зменшення відносної маса фабрицієвої сумки на 38% і тимусу на 35% у порівнянні з контролем.

11. Після введення птиці Т-2 токсину в дозі 0,37 мг/кг та розчину ГХН в концентрації 30 і 40 мг/л гематологічні, біохімічні, морфологічні та гістологічні показники були в межах норми на рівні контрольної групи, покращувались загальний морфо-функціональний стан та продуктивність птиці.

Публікації автора:

1. Брезвин О.М. Вивчення дезінтоксикаційних властивостей гіпохлориту натрію при Т-2 токсикозі у щурів // Мат. Міжн. наук. конф. “Актуальні проблеми розвитку тваринництва”/ (23-24 жовтня 2003 р). Львів. – 2003. Т.5, № 3, Ч.1 – С. 6-11.

2. Брезвин О.М. Застосування гіпохлориту натрію при Т-2 токсикозі у щурів // Мат. першої міжн. наук.-прак. конф. “Стан та розвиток агропромислового виробництва в межах Євро регіону Верхній Прут”/ (8-10 жовтня 2003 р). Чернівці-2003. – С. 87-88.

3. Вплив гіпохлориту натрію на гематологічні показники крові у щурів при гострому експериментальному Т-2 токсикозі // Брезвин О.М., Г.В.Колодій, О.В.Фаріон, А.І.Котляров / Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин / Львів.–2004. Вип. 5, №1-2. С.102-104. (Дисертантка провела планування дослідів, виконала експериментальні дослідження, статистичну обробку результатів та їх аналіз, оформила статтю, 75 % її участі).

4. Брезвын О.М., Коцюмбас И.Я. Влияние гипохлорита натрия на гематологические и биохимические показатели крови при экспериментальном Т-2 токсикозе у крыс // Мат. ІІ межвузовской науч.-практ. конф. аспирантов и соискателей «Предпосылки и эксперимент в науке» (23-24 марта 2004) Санкт-Петербург.–2004 – С. 25-26. (Дисертантка провела планування дослідів, виконала експериментальні дослідження, статистичну обробку результатів та їх аналіз, оформила статтю, 85 % її участі).

5. Брезвин О.М., Коцюмбас І.Я. Вплив ГХН на біохімічні показники крові у курей при хронічному Т-2 токсикозі //Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин. Львів.–2004. Вип. 5, № 3.– С. 273-276. (Дисертантка провела планування дослідів, виконала експериментальні дослідження, статистичну обробку результатів та їх аналіз, оформила статтю, 70 % її участі).

6. Патологоанатомічні зміни та динаміка вагових коефіцієнтів деяких органів при експериментальному хронічному Т-2 токсикозі у щурів на тлі застосування активного розчину гіпохлориту натрію // Брезвин О.М., Коцюмбас Г.І., Гонцар Г.В, Щебентовська О.М. / Міжв. темат. наук. збірник „Ветеринарна медицина” Харків.-2004. №84.–С.365-368. (Дисертантка провела експериментальні дослідження, брала участь у проведенні гематологічних та біохімічних досліджень, проаналізувала одержані результати та виконала їх статистичну обробку, 80 % її участі).

7. Брезвин О.М., Коцюмбас І.Я. Застосування розчину ГХН як дезінтоксиканта у ветеринарній практиці // Мат. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю „Створення, виробництво стандартизація фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок” (14-15 вересня 2004). Тернопіль.– 2004. – С.534-536. (Дисертантка провела планування дослідів, виконала експериментальні дослідження, статистичну обробку результатів та їх аналіз, оформила статтю, 75 % її участі).

8. Брезвин О.М., Коцюмбас І.Я. Перебіг хронічного експериментального Т-2 токсикозу у курей при застосуванні ГХН // Міжв. темат. наук. збірник „Аграрні вісті“. Біла Церква. - 2004. №2. – С 20-22. (Дисертантка провела планування дослідів, виконала експериментальні дослідження, статистичну обробку результатів та їх аналіз, оформила статтю, 75 % її участі).

9. Коцюмбас І.Я., Брезвин О.М., Труфанова В.О., Котик А.М. Технічні умови Уктаїни ТУ У 24.4-00485670-047-2004 Розчин натрію гіпохлориту / Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини України від 28. 12. 2004. – 20с. ( Дисертантка на основі проведених досліджень оформила технічні умови на препарат).

10. Методичні рекомендації з профілактики, діагностики та лікування при Т-2 токсикозі птиці. // Розробники: І.Я. Коцюмбас, О.М. Брезвин, В.О. Труфанова, А.М. Котик / Затвержені Державним департаментом ветеринарної медицини України від 23. 12. 2004 – К, 2004. – 14с. ( У цих рекомендаціях використані матеріали експериментальних досліджень автора).

11. Коцюмбас І.Я., Брезвин О.М., Труфанова В.О., Котик А.М. Спосіб лікування Т-2 токсикозу птиці. // Рішення про видачу деклараційного патенту на винахід (Реєстраційний номер № 20040503724 МПК 7СВ1/06 від 18 жовтня 2004).