Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


Ярошенко Маргарита Олегівна. Токсикологічна характеристика дельтаметрину у формі децис форте : дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини". — Х., 2007. — 181арк. — Бібліогр.: арк. 119-140.Анотація до роботи:

Ярошенко М.О. Токсикологічна характеристика дельтаметрину у формі децис форте.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – ННЦ „Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини”, Харків, 2007.

Подано результати з удосконалення та валідації методики визначення дельтаметрину в молоці способом тонкошарової хроматографії. Методика є специфічною (селективною), лінійною, межа детекції становить 3 мкг, межа визначення 0,1 мг/л. Установлено параметри гострої токсичності децис форте (12,5 % к.е.) для білих щурів за перорального введення. Вивчено цитотоксичні та мутагенні властивості дельтаметрину у формі децис форте на перещеплюваній культурі клітин нирки великої рогатої худоби MDBK. У дослідах на птиці вивчені питання токсикокінетики та токсикодинаміки зазначеного піретроїду. Встановлено, що децис форте всмоктується через травний канал, розподіляється в тканинах і органах, достатньо швидко виводиться з організму. Гістоморфологічними дослідженнями встановлено зміни структури тканин і органів тільки від дії децис форте у більших дозах.

Вивчено вплив децис форте на організм курей за одноразового введення токсичних доз та тривалого надходження з кормом. Установлені клінічні симптоми нейротоксичного ефекту та гепатотоксичні властивості інсектициду – зниження показників системи крові, обміну вуглеводів та рівня активності неспецифічних печінкових ферментів.

 1. На основі експериментальних досліджень на курях, щурах та в перещеплюваній культурі клітин нирки великої рогатої худоби МDВК установлені нові токсикологічні характеристики дельтаметрину у формі препарату децис форте; удосконалено та валідовано методику його визначення в молоці способом тонкошарової хроматографії, науково обґрунтовані максимально допустимі рівні дельтаметрину в кормах для сільськогосподарських тварин.

  Методика визначення децис форте в молоці базується на його вилученні з матриці ацетоном, очищенні екстрактів методом фільтрації; виморожуванні, перерозподілі між розчинниками, додатковому очищенні колонково-розподільчою хроматографією та визначенні способом тонкошарової хроматографії. Визначені валідаційні характеристики методики, яка згідно з вимогами стандарту „ISO 5725-1:1994” та „Європейської інструкції щодо застосування аналітичних методів та інтерпретації результатів ЄС 657/2002” є специфічною (селективною), лінійною, з межею детекції 3 мкг та межею визначення 0,1 мг/л.

  Визначено параметри гострої токсичності децис форте 12,5 % к.е. за перорального введення білим щурам. Величина DL50 становить 22,15 мг/кг, DL84 –27,7 мг/кг та DL16 – 16,6 мг/кг, що дозволяє віднести вищезгаданий піретроїд до сильнодіючих токсичних сполук. У щурів клінічні симптоми гострого отруєння децис форте характеризуються на початку сильним пригніченням, з переходом у фазу збудження, частим диханням, некоординованими рухами, клоніко-тонічними судомами, салівацією, що свідчить про виражену нейротоксичну дію пестициду.

  Інтенсивність цитотоксичної дії децис форте залежить від його концентрації в ростовому середовищі і характеризується збільшенням мітотичної активності культури клітин нирки великої рогатої худоби МDВК. Патологія ділення клітин виявляється в пошкодженні мітотичного аппарату К–мітозами та хромосомного апарату клітин – хромосомами, що злиплися, утворенням „мікроядер”, що вказує на прояв мутагенних властивостей препарату.

  Одноразове пероральне введення курям децис форте в токсичних дозах (50 та 100 мг/кг) викликає прояв симптомів, які вказують на його нейротоксичні властивості. За цих умов спостерігаються гіперактивність у поведінці, мотання головою, неадекватна реакція на зовнішні подразники, судоми, підвищення спонтанної активності, некоординованість рухів. Патологоморфологічні дослідження внутрішніх органів і тканин у курей за одноразового введення піретроїду в дозі 50 мг/кг значних структурних і функціональних відхилень не виявила, а 100 мг/кг – викликала ознаки десквамаційного гастроентериту, рексису клітин ферментативних фолікулів селезінки та декомпенсацію гепатоцитів печінки.

  Тривале надходження пестициду з кормом упродовж 60 діб у курей істотних клінічних проявів не викликало. Водночас, патоморфологічні дослідження виявили ознаки руйнування епітеліальних клітин слизового шару та дезінтеграцію залоз, у кишковику десквамацію епітелію та руйнування залоз, лізис і підвищену плазматизацію клітин у селезінці, декомпенсацію клітин печінки.

  1. За одноразового перорального введення децис форте курям у дозах 50 і 100 мг/кг максимальні залишкові кількості його визначали: на першу добу в м’язовому шлунку (0,25 і 0,37 мг/кг, відповідно до дози) і дванадцятипалій кишці (0,08 і 0,16 мг/кг), а також печінці (0,27 у групі з дозою 100 мг/кг), мозку, нирках (по 0,13 мг/кг) і легенях (0,021 мг/кг у дозі 50 мг/кг). Через три доби – у серці (0,011 і 0,38 мг/кг), легенях (0,16 мг/кг у групі з дозою 100 мг/кг), селезінці (0,11 мг/кг), червоних (0,075 і 0,083 мг/кг) і білих (0,038 мг/кг) м’язах, нирках (0,03 і 0,04 мг/кг), а також внутрішньому жирі (0,03 і 0,034 мг/кг). Через чотирнадцять діб у першій групі залишкові кількості визначали тільки у внутрішньому жирі, а в другій групі в мозку, нирках і внутрішньому жирі. У крові залишкових кількостей дельтаметрину не встановлено.

  1. Одноразове пероральне введення курям токсичних доз децис форте викликає еритропенію (в середньому на 8 – 13 %), зниження показників обміну вуглеводів (глюкози на 18 – 21 % та піровиноградної кислоти на 30 – 44 %), активності АТФ–ази (на 16 – 36 %), активності ЛФ (на 18 – 32 %) на тлі відносно стабільної активності АЛТ і АСТ. Статистично вірогідні зміни активності ферментів функціонального стану печінки (АЛТ, АСТ, ЛФ) підтверджують ушкодження її клітин унаслідок гепатотоксичних властивостей піретроїду.

  2. За тривалого згодовування децис форте в дозах 5 та 20 мг/кг корму найбільша концентрація інсектициду на шестидесяту добу визначається у внутрішньому жирі – 0,613 і 1,25 мг/кг та нирках – 0,165 і 0,29 мг/кг відповідно. В інших зразках тканин і органів у характері розподілу простежується тенденція залежності від дози препарату. Залишкові кількості розподілялися так: м’язовий шлунок (0,029 і 0,226 мг/кг), дванадцятипала кишка (0,029 і 0,225 мг/кг), серце (0,039 і 0,27 мг/кг), печінка (0,02 і 0,214 мг/кг) відповідно. Залишки препарату в червоних м’язах (0,197 мг/кг), мозку й селезінці (по 0,07 мг/кг), білих м’язах (0,034 мг/кг) визначали тільки в групі з дозою 20 мг/кг корму. У крові дельтаметрин не ідентифікувався.

  3. Децис форте в дозах 5 і 20 мг/кг з кормом упродовж 60 діб впливав на гематологічні показники крові курей. Зокрема, рівень гемоглобіну в групі, яка отримувала 5 мг/кг, вірогідно знизився (на 16,3 %), а в групі, яка отримувала 20 мг/кг, через 60 діб зростав (на 18,1 %). Кількість еритроцитів у групі, яка отримувала 5 мг/кг, через шістдесят діб знизилася на 12,5 %.. Вірогідно підвищився вміст глюкози (на першу добу досліджень в обох групах на 23 %), а рівні ПВК та молочної кислоти були високими упродовж всього досліду в другій групі.

  За відносно стабільних показників активності АЛТ і АСТ у сироватці крові курей активність ЛФ у групі, яка отримувала препарат у дозі 5 мг/кг, знижувалася на 30 добу на 23 %, а в групі, яка отримувала препарат у дозі 20 мг/кг – знижена упродовж усього досліду. Активність АТФ-ази вірогідно пригнічувалася на 30 та 60 доби в групі, яка отримувала 5 мг/кг. При визначенні активності амінотрансфераз у печінці було встановлено зниження показників АЛТ у середньому на 8 – 11 % та підвищення АСТ на 3 – 7 %. Виявлено статистично вірогідне пригнічення активності ЛФ, особливо в нирках та дванадцятипалій кишці.

Публікації автора:

 1. Ярошенко М.О. Изучение токсикодинамики пороговых доз дельтаметрина в хроническом опыте на курах // Науковий вісник НАУ.– Київ, 2002.– Вип. 55.– С. 177–182.

  Ярошенко М.О. Изучение острой токсичности «Децис Форте» для кур // Ветеринарна медицина: Міжвід. тематич. наук. зб.– Харків, 2002.– Вип.80.– С. 649–655.

  Ярошенко М.О. Определение параметров острой токсичности дециса форте для крыс при пероральном введении // Ветеринарна медицина: Міжвід. тематич. наук. зб. – Харків, 2005. – Вип.85.–С. 1182–1187

  Патент 18381 Україна, МПК G01N 33/02. Спосіб визначення дельтаметрину в молоці / О.О. Малінін, О.Т. Куцан, М.О. Ярошенко (Україна).– № u 2006 03833; Заявлено 07.04.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11.– 4 с. (Дисертант провів експериментальні дослідження і оформив заявку на патент).

  „Максимально допустимі рівні (МДР) синтетичних піретроїдів (перметрин, циперметрин, дельтаметрин, цигалотрин, лямбда-цигалотрин, февалерат, флувалінат) в кормах для сільськогосподарських тварин”. Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини МАП України, наказ № 15-14/ 92 від 18 квітня 2000 року).