Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


Дворська Юлія Євгенівна. Вплив сорбентів на прояви аурофузарино- та Т-2 токсикозу у перепелів: Дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Сумський держ. аграрний ун-т. - Суми, 2001. - 210арк. - Бібліогр.: арк. 141-182.Анотація до роботи:

Дворська Ю.Є. Вплив сорбентів на прояви аурофузарино- та Т-2 токсикозу у перепелів. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04- ветеринарна фармакологія та токсикологія. Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, Харків, 2001.

Аурофузаринотоксикоз дорослих японських перепелів характеризувався зниженням їх яйценоскості (6,5%), незначним зниженням маси інкубаційних яєць (3,6%), репродуктивних якостей перепелів (заплідненності – 7,2%; виводимості – 14,15%), підвищенням ембріональної смертності (1-14 доба – 5,8%; 15-18 доба -7,2%), зниженням виводу перепеленят ( 19,6%) та викликав появу патоморфологічних ознак – коричневого забарвлення яєчників та жовтого з крововиливами забарвлення печінки. Колір жовтка яєць змінювався від жовтого до брудно-коричневого з зеленуватим відтінком. Доведено, що аурофузарин накопичується у жовтку та впливає на антиоксидантний та жирнокислотний склад (концентрація вітамінів Є, А, каротиноїдів та докозагексаєновоi жирноi кислоти була значно знижені). Введення в корм сорбентів (природних цеолітів та препарату мананових олігосахаридів – мікосорбу) дозволило знизити негативний прояв аурофузаринотоксикозу у перепелів, як в плані бiохiмiчних зрушень в їх органiзмi, так і попередження зміни в якості яєць.

Т-2 токсикоз перепелів характеризувався зкученністю, відмовою від корму, затримкою росту, некротичними ураженнями ротової порожнини. Печінка була збільшена, жовтого кольору з дрібними крапковими крововиливами і в'ялою консистенцією. Деструктивні зміни були також виявлені у верхніх відділах травного тракту – потончення слизової оболонки стравоходу й виразковість слизової оболонки залозистого шлунку. Відносна маса зоба разом із стравоходом перепелів дослідної групи була значна зменшена. Відзначили вірогідне зниження концентрації природних антиоксидантів у печінці (вітамiнiв А, Є, С та каротиноiдiв). Введення в корм цеолітів не було ефективним в запобіганні негативного впливу Т-2 токсину у перепелiв. Мікосорб ефективно запобігав розвитку клінічних ознак Т-2 токсикозу, так і біохімічних змін.

 1. Аурофузарин здатний накопичуватися в жовтку перепелиних ясць, що проявляється коричнево-зеленуватим вiдтiнком забарвлення жовтка та призводить до зниження його антиоксидантного статусу. Застосування сорбентів (цеолітів та мікосорбу) знижує негативний вплив аурофузарину на органiзм перепелiв: запобігає змiнам у забарвленні жовтка та зниженню концентрацii вiтамiнiв А, Є та каротиноiдiв. Захисний ефект мікосорбу та в меньшiй мiрi цеолiтiв також вiдзначається при Т-2 токсикозi перепелів .

 2. Згодовування аурофузарину в дозі 26,4 мг/кг впродовж 8 тижнів не викликає клінічних проявів токсикозу у перепелів, але їх яйценоскість знижується на 6,5%; заплідненність та виводимість – на 12% та 25% відповідно. Пiдвищена ембріональна смертність спостергається, головним чином, на 15-18 добу ембріонального розвитку. Забарвлення жовтка змінюється від жовто-оранжевого до брудно-коричневого з 12 доби. Після вилучення аурофузарину з корму колір жовтка приходить до норми через 17-18 діб. При аурофузаринотоксикозі реєструються патологоанатомічні зміни в яєчниках (коричневе забарвлення) і печінці та гістологічні - в нирках та печінці. При згодовуванні перепелятам з добового віку аурофузарину в дозі 26,4 мг/кг спростерігається затримка росту та статевого розвитку, збільшується відносна маса печінки, клінічні прояви токсикозу не відмічаються.

 3. Аурофузарин викликає зниження концентрації природних антиоксидантів (токоферолів, токотриєнолів, каротиноїдів та ретинолу) у жовтку перепелиних яєць. Концентрація кінцевого продукту перекисного окислення ліпідів - МДА- значно підвищується. Включення у раціон перепелів аурофузарину призводить до змін в жирнокислотному складі ліпідів жовтка яєць. Концентрація докозагексаєнової кислоти (22:6n-3) у фракціях фосфоліпідів, ефірів холестеролу та вільних жирних кислот достовірно знижується при одночасному підвищенні концентрації лінолевої (18: 2n-6) кислоти.

 4. При аурофузаринотоксикозі в процесі ембріонального розвитку перепелів відмічається зниження концентрації вітаміну Є, вітаміну А (ретинолу та ефірів ретинолу) і каротиноїдів (лютеїну та зеаксантину) в ембріональних тканинах. Опірність тканин ембіронів до ПОЛ значно знижується. Концентрація МДА в ембріональних тканинах підвищується, загальна антиоксидантна активність плазми крові добових перепеленят вірогідно знижується.

 5. Додавання до раціону перепелів Т-2 токсину в дозах 8,1 і 16,2 мг/кг корму призводить до розвитку клінічних, патологоанатомічних та гістологічних змін і викликає затримку росту та розвитку перепеленят. При цьому концентрація вітамінів А, Є, С та каротиноїдів в печінці вірогідно знижується.

 6. Включення в раціон перепелів цеолітів одночасно з аурофузарином зумовлює захисний ефект, який проявляється у частковому запобіганні змін забарвлення жовтка, його антиоксидантного статусу і жирнокислотного складу. Препарат мікосорб (мананові олігосахариди) проявляє більш помітну захисну дію при згодовуванні аурофузарину.

 7. Цеоліти не забезпечують виражену захисну дію при Т-2 токсикозі, а препарат мікосорб запобігає зменшенню концентрації природних антиоксидантів в печінці та знижує гостроту прояву токсикозу.

Публікації автора:

 1. Дворська Ю.Є., Сурай П.Ф. Антиоксидантна система ембріонів птахів: вітамин Є в ембріогенезі перепелів// Вісник Сумського державного аграрного університету: науково-методичний журнал.– 2000- Вип. 6.-С.34-40. Здобувачем проведено вивчення вітаміну Є в ембріогенезі перепелів, проведено аналіз результатів у порівнянні з даними інших авторів.

 2. Фотіна Т.І., Дворська Ю.Є., Міланко О.О., Улько Л.Г. Здібність цеолітів знижувати токсичну дію Т-2 токсину// Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – 1999. – С.25-28. Здобувачем виконано весь обсяг робіт за виключенням обговорення результатів.

 3. Дворська Ю.Є., Байдевлятов А.Б., Фотіна Т.І Сорбенти в профілактиці мікотоксикозів птиці// Ветеринарна медицина: Міжвідомчий тематичний збірник.- Харків.- 2000- № 77.–Т.1- С.75-79. Здобувачем проведено аналіз літературинх даних, наданих спвіавторами.

 4. Дворська Ю.Є. Синдром зниження якості яєць перепелів при споживанні мікотоксину Fusarium graminearum – аурофузарину.// Вісник ДДАУ. – Дніпропетровськ, 2001. – прийнято до публікації.

 5. Дворська Ю.Є. Вплив аурофузарину на жирнокислотний та антиоксидантний склад перепелиних яєць.// Вісник Причорномор’я. – 2001. С. – 38-43.

 6. Дворська Ю.Є. Аурофузарин накопичується у жовтку яєць та підвищує його чутливість до перекисного окислення ліпідів// Міжвідомчий тематичний збірник “Птахівництво” – Вип.51. – 2001 – С.242-248.

 7. Дворська Ю.Є. Мананові олігосахариди у профілактиці аурофузаринотоксикозу японських перепелів// Збірник науковий праць “Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини”.- Харків, Вип.9 (33).-2001- Част.1. – С.160-163.

 8. Дворська Ю.Є., Сурай П.Ф. Жирнокислотний склад яєчного жовтка та тканин добових курчат. // Збірник наукових праць ХЗВІ.- 2001. – № 8(32).-С.243-250. Здобувачем проведено вивчення складу жовтка та аналіз літературних даних, наданих співавтором.

 9. Dvorska J.E., P.F.Surai, B.K.Speake and N.H.C.Sparks. Effect of the mycotoxin aurofusarin on the fatty acid profile and antioxidant composition of quail eggs//British Poultry Science. – 2001.- N12. (прийнято до публікації) Здобувачем виконано весь обсяг робіт, за виключенням обговорення результатів.

 10. Dvorska Y.E., Fotina T.I., Kotyk A.M., Trufanova V.O. “F.graminearum dimmeric naphtoquinone metabolite aurofusarin – the new factor of crop pollution”// Xth International Congress on Animal Hygiene, Maastricht, the Netherlands.- 2000.- Vol 1.-P 412- 414. Здобувачем виконано весь обсяг робіт, за виключенрям обговорення результатів.

 11. Dvorska Y.E. “Effect of dimmeric naphtoquinone aurofusarin produced by Fusarium graminearum on chicken meat quality”, XXI World’s Poultry Congress, Montreal, Canada.- 2000. Abstracts and proceedings.

 12. Dvorska J. Effect of aurofusarin, a mycotoxin produced by Fusarium graminearum on Japanese quails//Abstracts and Proceedings of International Symposium Bioactive Fungal Metabolies – Impact and Exploitation – University of Wales, Swansea, UK.- 2001. – P.32-33.

 13. Surai P.F., Dvorska J. Mycotoxin aurofusarin compromises the antioxidant system of the developing quail embryo// Abstracts and Proceedings of International Symposium Bioactive Fungal Metabolies – Impact and Exploitation – University of Wales, Swansea, UK.- 2001. – P.97. Здобувачем виконано весь обсяг робіт, за виключенрям обговорення результатів

 14. Dvorska J.E., Surai P.F. Effect of T-2 toxin, zeolite and Mycosorb on antioxidant systems of growing quail// Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 2001. (прийнято до публікації) Здобувачем виконано весь обсяг робіт, за виключенням обговорення результатів.

 15. Dvorska J.E. Effect of aurofusarin, a mycotoxin produced by Fusarium graminearum, on Japanese quail egg quality//Proceedings of IX European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products – Kusadasi, Turkey. – 2001.- P. 309-311.