Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


46. Періг Жанна Миколаївна. Вивчення фармакодинаміки та токсичності бровальзену і бронтелу на тлі дії нітратного навантаження: дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. - Л., 2004.Анотація до роботи:

Періг Ж.М. Вивчення фармакодинаміки та токсичності бровальзену і бронтелу на тлі дії нітратного навантаження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівська на-

ціональна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького, Львів, 2004.

Дисертація присвячена вивченню фармакодинаміки, токсичності та ефективності лікування антигельмінтних препаратів бровальзену і бронтелу при нітратному навантаженні в дослідах на лабораторних тваринах, а також на вівцях, хворих на фасціольоз. Визначено параметри токсичності в гострих і хронічних дослідах і встановлено мутагенну дію досліджуваних препаратів на тлі нітратного навантаження.

На основі фармакологічних і токсикологічних досліджень встановлено, що бровальзен і бронтел, при одноразовому введенні у терапевтичних дозах, не діють мутагенно. У дозах 1/2 і 1/5 ЛД50 на тлі нітратного навантаження препарати індукують мутагенез і спричиняють геномні розлади у клітинах кісткового мозку та еритроцитах.

Встановлено, що бровальзен і бронтел при нітратному навантаженні, проявляють високу антигельмінтну ефективність. Проте, нітрати затримують відновлення функціонального стану печінки після дегельмінтизації овець, хворих на фасціольоз.

Вивчено динаміку змін вагових коефіцієнтів маси внутрішніх органів, морфологічних і біохімічних показників крові та гістологічної структури внутрішніх органів під дією бровальзену і бронтелу на тлі нітратного навантаження.

Встановлено, що натрію сульфат, активізуючи метаболічні процеси, сприяє підвищенню дезінтоксикаційної функції печінки, спрямовану на нейтралізацію нітратів і нітритів.

Результати досліджень, увійшли в інформаційний листок з питань проведення дегельмінтизації у господарствах Львівської області при спонтанному зараженні овець фасціольозом на тлі нітратного навантаження.

  1. У дисертаційній роботі вперше вивчено і розкрито нові аспекти фармакодинаміки та токсичності бровальзену і бронтелу при нітратному навантаженні та встановлено їх ефективність лікування у овець, хворих на фасціольоз. Поставлене завдання вирішено шляхом експериментального вивчення морфологічних і біохімічних показників крові, дослідження гістологічної структури внутрішніх органів, білоксинтезуючої функції печінки, активності ферментів та обміну ліпідів і стану імунної системи.

  2. Бровальзен і бронтел, при нітратному навантаженні, проявляють високу антигельмінтну ефективність при спонтанному захворюванні на фасціольоз. Проте, нітрати затримують відновлення функціонального стану печінки після дегельмінтизації.

  3. Бровальзен, після одноразового введення перорально у терапевтичній дозі 0,1 г/кг, не впливає на морфологічний і біохімічний склад крові інтактних щурів. На тлі нітратного навантаження після введення бровальзену посилюється еритропоез, знижується рівень альбумінів, підвищується активність АлАТ, АсАТ, ЛФ.

  4. Бронтел, після одноразового підшкірного введення у терапевтичній дозі 0,05 мл/кг, через 1 і 3-и доби спричиняє перерозподіл крові до внутрішніх органів. Збільшується маса легень, печінки, нирок. На тлі нітратного навантаження, внаслідок судинорозширюючої дії нітритів, посилюється функціональне навантаження на серце.

  5. Після введення бронтелу у терапевтичній дозі виникає помірний лейкоцитоз, збільшується кількість еритроцитів і підвищується рівень гемоглобіну крові, підвищується активність АлАТ і ЛФ у сироватці крові

  6. На тлі нітратного навантаження бронтел у терапевтичній дозі, пригнічує еритропоетичну функцію кісткового мозку та викликає лейкоцитоз, підвищує активність ферментів переамінування і фосфорилювання у сироватці крові.

  7. При одноразовому введенні, бровальзен і бронтел у терапевтичних дозах, не спричиняють мутагенної дії. Дослідні препарати у дозах 1/2 і 1/5 ЛД50 індукують мутагенез. Через 24, 48 та 72 години у клітинах кісткового мозку встановлено вірогідне збільшення кількості хромосомних і хроматидних аберацій та збільшення кількості еритроцитів з мікроядрами.

  8. Бровальзен і бронтел у токсичних дозах (10000 мг/кг та 1500 мг/кг відповідно), на тлі нітратного навантаження, пригнічують білоксинтезуючу функцію печінки, спричиняють деструкцію мембран гепатоцитів, що призводить до вивільнення внутрішньоклітинних ферментів у кров. Розвивається гіпохромна мікроцитарна анемія.

  9. Бровальзен і бронтел у лікувальних дозах не проявляють імунодепресивної дії на організм овець, але на тлі нітратного навантаження та фасціольозного токсикозу, потрібно коригувати імунний статус організму тварин.

10. Знизити токсичну дію нітратів можна, включивши до раціону натрію сульфат в дозі 20 г на вівцю.

Публікації автора:

1. Вплив бровальзену та бронтелу на рівень біохімічних показників крові щурів за нітратного навантаження / Періг Ж.М, Малик О.Г., Хом’як Р.В., Кісців О.С., Тішин О.Л., Тесарівська У.І., Шкодяк Н.В. // Наук. вісн. Львів. держ. акад. вет. мед. ім. С.З. Ґжицького. – Львів. – 2001. - Т. 3 (№1). – С. 42-45. (Здобувач, виконав експериментальні дослідження, провів статистичну обробку результатів та їх аналіз).

2. Періг Ж.М. Морфологічні та біохімічні показники крові щурів під дією антигельмінтних препаратів на тлі нітратного навантаження // Наук. вісн. Нац. аграрн. у-ту. – К.: НАУ. – 2002. - №55. - С. 132-135.

3. Періг Ж.М. Вплив антигельмінтних препаратів на обміни речовин в організмі щурів за нітратного навантаження // Наук. вісн. Львів. держ. акад. вет. мед. ім. С.З. Ґжицького. – Львів. – 2002. - Т. 4 (№2) - С. 98-101.

4. Періг Ж.М. Морфологічні показники крові щурів за дії антигельмінтних препаратів на тлі нітратного навантаження // Наук. вісн. Львів. держ. акад. вет. мед. ім. С.З. Ґжицького – Львів. – 2003. – Т. 5 (№3), Ч. 1. – С. 105-109.

5. Фізіолого-біохімічна та морфологічна оцінка дії антигельмінтних препаратів на організм овець, хворих на фасціольоз, за нітратного навантаження / Періг Ж.М., Кисців О.С., Шкодяк Н.В., Сободош О.Й., Тішин О.Л. – Вісн. Білоцерк. держ. аграрн. у-ту. – Біла Церква: БДАУ. - 2003. – Вип. 25, Ч. 3. – С. 10-14. (Здобувач провів експериментальні дослідження, проаналізував одержані результати та виконав статистичну обробку)

6. Періг Ж.М. Гематологічні показники хворих на фасціольоз овець за дії антигельмінтних препаратів та нітратного навантаження // Наук. вісн. Львів. держ. акад. вет. мед. ім. С.З. Гжицького. -Львів. – 2003. – Т. 5 (№2), Ч. 3. – С. 139-143.

7. Періг Ж.М., Тішин О.Л., Шкодяк Н.П. Динаміка деяких біохімічних показників крові щурів за дії антигельмінтних препаратів на тлі нітратного навантаження // Наук.-техніч. бюл. Ін-ту біол.. тв. УААН. – Львів. – 2004. - Вип. 5. №1-2. - С. 123-125. (Здобувач організував проведення досліду, провів біохімічні дослідження)

8. Періг Ж.М., Тішин О.Л., Малик О.Г. Біохімічні показники крові овець, хворих на фасціольоз на третю добу після введення антигельмінтних препаратів з нітратом натрію / Вет. мед.: Міжвідом. темат. наук. зб. – Харків: ТОВ “НТМТ”. – 2004. - Вип. 84. – С. 562-564. (Здобувачем вивчено дію бровальзену та бронтелу на тлі нітратного навантаження на вівцях)

9. Періг Ж.М. Дегельмінтизація овець при фасціольозі за умов підвищеного вмісту нітратів у кормах / Інформ. лист. № 02-2004: Сер. 33. Тварин. і вет. – Львів: ЛвЦНТЕІ. - 2004. - 4 с.