Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Сас Наталія Богданівна. Визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в матеріалах і елементах конструкцій : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

 1. Андрейків О.Є. Математичні моделі для визначення докритичного росту тріщин в елементах конструкцій при високих температурах і довготривалих навантаженнях / О.Є. Андрейків, Н.Б. Сас, М.Б. Кіт, Р.М. Лесів // Збірник тез VII Міжнародної наукової конференції „Математичні проблеми механіки неоднорідних структур” – Львів, 20-23 вересня 2006 р. – С. 12-14.

 2. Андрейків О.Є. Визначення залишкової довговічності тонкостінних елементів конструкцій в умовах високотемпературної повзучості / О.Є. Андрейків, Н.Б. Сас //Збірник тез доповідей ХІІІ Міжнародного колоквіуму „Механічна втома матеріалів 2006” – Тернопіль, 25-28 вересня 2006 р.– С. 469-474.

 3. Сас Н.Б. Метод еквівалентних площ в задачах теорії тріщин високотемпературної повзучості / Н.Б. Сас // Збірник тез доповідей XX-ї відкритої науково-технічної конференції молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України „Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи” – Львів, 3-4 жовтня 2007 р. С. 101-104.

 4. Андрейкив А.Е. Диаграммы предельных напряжений для пластин с трещинами высокотемпературной ползучести / А.Е. Андрейкив, Н.Б. Сас // IV Международный симпозиум механики разрушения материалов и конструкций - Польша, 30 мая -2 июня 2007 р. – С. 15-18.

 5. Андрейків О.Є. Критерій високотемпературної міцності пластин з тріщинами / О.Є. Андрейків, Н.Б. Сас // Збірник тез доповідей 8-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові – Львів, 23-25 травня 2007р. – С. 38-39.

 6. Андрейків О.Є. Поширення плоских тріщин високотемпературної повзучості в трьохвимірних тілах / О.Є. Андрейків, Н.Б. Сас // Збірник тез доповідей Сьомого українсько-польського наукового симпозіуму „Актуальні задачі механіки неоднорідних структур” – Львів, 5-9 вересня 2007 р. – С. 46-47.

АНОТАЦІЯ. Сас Н.Б. Визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в матеріалах і елементах конструкцій Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригала НАН України, м. Львів, 2008.

В рамках механіки руйнування пружно-пластичних тіл сформульована математична модель для дослідження росту в конструкційних матеріалах тріщин високотемпературної повзучості, визначення на цій основі залишкового ресурсу елементів конструкцій і їх високотемпературної міцності. В основу цього покладений перший закон термодинаміки стосовно механіки сповільненого руйнування тіл при високотемпературній повзучості і домінуюча роль при цьому періоду усталеної повзучості.

Розвинуто метод еквівалентних площ для ефективної реалізації запропонованої моделі і наближеного визначення періоду докритичного росту в трьохмірних тілах тріщин високотемпературної повзучості. В основу цього покладений і підтверджений той факт, що зміна площі тріщини високотемпературної повзучості при її поширенні в полі однорідних напружень трьохмірного тіла мало залежить від конфігурації її контуру і тому замінюється коловим контуром за відповідних початкових і кінцевих розмірів.

Сформульований критерій високотемпературної міцності тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами, який базується на розв’язку задачі про гранично-рівноважний стан пластини з довільно орієнтованою тріщиною високотемпературної повзучості за двохосьового розтягу. Критерій підтверджений відомими в літературі результатами експериментальних досліджень.

Зроблена постановка задач і здійснений їх наближений розв’язок про докритичний ріст тріщин високотемпературної повзучості в стінці паропроводу, його зварному з’єднанні, в колесі парової турбіни і, таким чином, визначений їх залишковий ресурс. Розв’язано ряд нових задач про кінетику поширення тріщин високотемпературної повзучості, як в пластинах, та і в трьохмірних тілах.

У дисертаційній роботі запропонований новий енергетичний підхід для визначення високотемпературної міцності і залишкового ресурсу елементів конструкцій з тріщинами, які експлуатуються при довготривалих статичних навантаженнях і високих температурах. В основу цього підходу покладені наступні результати, які отримані в даній роботі.

 1. Сформульовано математичну модель для визначення докритичного росту в твердих тілах тріщин високотемпературної повзучості, в основу якої покладено перший закон термодинаміки для механіки заповільненого руйнування і домінуюча для довговічності роль періоду усталеної повзучості. Основні положення моделі підтверджені відомими в літературі результатами експериментальних досліджень.

 2. Розвинуто метод еквівалентних площ на випадок визначення періоду докритичного росту плоских тріщин високотемпературної повзучості в однорідному напруженому полі трьохмірних тіл. Ефективність методу підтверджена розв’язком конкретних нових задач.

 3. Сформульований критерій високотемпературної міцності елементів конструкцій з тріщинами. Цей критерій підтверджений відомими в літературі експериментальними результатами.

 4. При дослідженні кінетики розповсюдження в трьохмірних тілах тріщин високотемпературної повзучості показано, що в однорідному пружному полі конфігурація плоских тріщин прямує до колової, а кінетика зміни площі тріщини незначно залежить від конфігурації її контуру.

 5. Зроблена постановка задач і здійснений їх розв’язок про визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в стінці труби паропроводу і в колесі парової турбіни.

Публікації автора:

 1. Андрейків О.Є. Визначення залишкового ресурсу труби з поверхневою тріщиною при довготривалому тиску і високій температурі / О.Є. Андрейків, Н.Б. Сас // Машинознавство. – 2005. №4. – С. 3-6.

 2. Андрейків О.Є. Модель для визначення періоду докритичного поширення тріщин високотемпературної повзучості в твердих тілах /О.Є. Андрейків, Н.Б. Сас //Доповіді НАН України. – 2006. №5. – С. 47-52.

 3. Сас Н.Б. Визначення залишкової довговічності пластини з системою двох компланарних тріщин при дії довготривалого статичного навантаження і високій температурі / Н.Б. Сас // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. 2006. Вип. 65. С. 123-127.

 4. Андрейків О.Є. Механіка руйнування металічних пластин при високотемпературній повзучості / О.Є. Андрейків, Н.Б. Сас // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2006. №2. – С. 62-68.

 5. Сас Н.Б. Довговічність пластини з двоякоперіодичною системою прямолінійних тріщин за умови довготривалого статичного розтягу при високій температурі / Н.Б. Сас // Машинознавство. 2006. №6. С. 1618.

 6. Андрейків О.Є. Міцність тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами під час повзучості / О.Є. Андрейків, Н.Б. Сас // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2007. №2. – С. 33-39.

 7. Андрейків О.Є. Докритичний ріст плоскої тріщини в тривимірному тілі за високотемпературної повзучості / О.Є. Андрейків, Н.Б. Сас // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2008. №2. – С. 19-26.

 8. Андрейків О.Є. Кінетика росту тріщин в пластинах при високотемпературній повзучості / О.Є. Андрейків, Н.Б. Сас // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції „Сучасні проблеми механіки” – Лівів, 2-5 листопада 2004 р. – С. 12-13.

 9. Cас Н.Б. Оцінка залишкової довговічності тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами при дії високих температур і довготривалих статичних навантажень / Н.Б. Сас // Збірник тез доповідей конференції молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача – Львів, 24-27 травня 2005 р. – С. 94.

 10. Андрейків О.Є. Енергетичні критерії в механіці заповільненого руйнування матеріалів / О.Є. Андрейків, М.Б. Кіт, Н.Б. Сас // Збірник тез доповідей 7-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові – Львів, 18-20 травня 2005р. – С. 4-5.

 11. Андрейків О.Є. Визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій при сповільненому руйнуванню/ О.Є. Андрейків, М.Б. Кіт, Н.Б. Сас // Збірник тез доповідей VI-го Польсько-українського наукового симпозіуму „Актуальні задачі механіки неоднорідних середовищ” – Польща, 6-10 вересня 2005 р. – С. 13-14.

 12. Андрейків О.Є. Розрахункова модель для визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій при високотемпературній повзучості / О.Є. Андрейків, Н.Б. Сас // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції „Динаміка, міцність і ресурс машин та конструкцій”. – Київ, 1-4 листопада 2005 р. – С. 13-14.

 13. Сас Н.Б. Дослідження кінетики сповільненого руйнування конструкційних мАтеріалів при довготривалих статичних навантаженнях і високих температурах / Н.Б. Сас // Збірник тез доповідей XIX-ї відкритої науково-технічної конференції молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України – Львів, 21-23 вересня 2005 р. – С. 53-55.

 14. Андрейків О.Є. Математичні моделі сповільненого руйнування матеріалів/ О.Є. Андрейків, М.Б. Кіт, Н.Б. Сас // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції „Сучасні проблеми механіки”. – Львів, 5-8 грудня 2005 р.– С.23.