Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Ветеринарна фармакологія та токсикологія


Винярська Алла Вікторівна. Застосування тетравіту та метіфену тільним коровам для попередження негативної дії нітратів на організм новонароджених телят : дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2006. — 179арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 145-175.Анотація до роботи:

Винярська А.В. Застосування тетравіту та метіфену тільним коровам для попередження негативної дії нітратів на організм новонароджених телят. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 - ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького, Львів, 2006.

Дисертація присвячена вивченню експериментального субклінічного нітратно-нітритного токсикозу у тільних корів, та застосування для їх лікування тетравіту і метіфену для попередження негативної опосередкованої дії на організм отриманих телят у неонатальний період розвитку.

Досліджено біохімічні та морфологічні показники крові тільних корів за тривалого згодовування нітрату натрію. Встановлено негативний вплив нітратів на організм корів та новонароджених телят.

Виявлено зміни біохімічних та морфологічних показників крові, загального білка сироватки крові та його фракцій, формування неспецифічної резистентності, морфофункціонального статусу новонароджених телят за нітратного навантаження корів.

Запропоновано ефективні методи корекції розладів гомеостазу за допомогою антиоксидантів. Встановлено стимулюючий вплив тетравіту при парентеральному введенні, а метіфену при згодовуванні на біохімічні і морфологічні показники крові тільних корів.

Застосування метіфену з профілактичною метою тільним коровам, зменшило негативний вплив нітратів на метаболічні процеси в організмі телят у неонатальний період розвитку, сприяло кращому формуванню неспецифічної резистентності.

Викладені у дисертації матеріали з вивчення впливу тетравіту та метіфену за нітратного навантаження тільних корів та отриманих від них телят у неонатальний період розвитку показали, що ця дія, хоча і є опосередкованою, але суттєво відображається на морфологічних, біохімічних показниках, формуванні неспецифічної резистентності телят. Встановлено негативний вплив нітратів не лише в організмі тільних корів, але і в організмі отриманих від них телят. Проведені дослідження розширили наявну наукову інформацію щодо дії тетравіту та метіфену, розкрили їх механізм дії за тривалого згодовування тільним коровам нітратів, що дозволило розробити методи корекції гомеостазу та знайшло застосування у практиці ветеринарної медицини.

1. Встановлено, що тривале надходження нітрату натрію в організм тільних корів (К1) у дозі 200 мг NO3-/ кг маси тварини, не спричинило клінічного проявлення токсикозу. При біохімічному дослідженні крові на різних етапах досліду, встановлено вірогідно вищий рівень у крові нітритів, метгемоглобіну (Р<0,001), аміаку (Р<0,01), сечовини (Р<0,01), порівняно з контрольною групою тварин (К).

2. Парентеральне введення тетравіту тільним коровам (Д1) зменшило негативний вплив нітратів, що проявилось зниженням інтенсивності утворення метгемоглобіну (9,1±0,1, 9,3±0,1, 9,1±0,07 г/л), аміаку (1,7±0,09, 1,72±0,07, 1,69±0,01 мг/л), сечовини (4,51±0,01, 4,53±0,01, 4,38±0,01 ммоль/л) відповідно на 10-ту, 30-ту, 60-ту доби досліджень, порівняно з тваринами групи К1.

3. Згодовування метіфену зменшило негативний вплив нітратів на організм тільних корів (Д2), хоча ця дія була слабше виражена, ніж при застосуванні тетравіту. Зокрема, рівень метгемоглобіну становив (9,3±0,8, 9,5±0,07, 9,2±0,07 г/л), аміаку (1,72±0,07, 1,74±0,01, 1,7±0,007 мг/л), сечовини (4,54±0,01, 4,58±0,08, 4,4±0,01 ммоль/л) відповідно на 10-ту, 30-ту, 60-ту доби досліджень, були вищими, порівняно з цими показниками крові тварин групи К1.

4. У крові новонароджених телят до випоювання молозива та на 1-шу добу після народження, отриманих від корів, яким згодовували нітрат натрію (К1), встановлено вірогідно вищий рівень нітратів, нітритів та метгемоглобіну, порівняно з контрольною групою тварин К.

5. При застосуванні тетравіту тільним коровам (Д1) рівень нітратів, нітритів та метгемоглобіну у крові телят був наближеним до величин контрольної групи за нітратами (К1).

6. Згодовування метіфену тільним коровам (Д2) призвело до зниження рівня нітратів, нітритів та метгемоглобіну у крові телят до випоювання молозива та на першу добу після народження, порівняно з показниками тварин контрольної групи за нітратами (К1).

7. За тривалого згодовування нітрату натрію тільним коровам, у новонароджених телят (К1) пригнічувалася формування неспецифічної резистентності. Рівень ЛАСК, БАСК, ФАЛ до випоювання молозива, на першу та десяту доби після народження, був вірогідно нижчим, порівняно з контрольною групою тварин (К). Зокрема, рівень ЛАСК до випоювання молозива, на першу та десяту доби після народження, становив: 15,3±0,06% (Р<0,001), 16,0±0,07% (Р<0,001), 16,5±0,9% (Р<0,001), БАСК - 53,6±1,5% (Р<0,1), 55,3±1,9% (Р<0,01), 56,2±2,2% (Р<0,1), ФАЛ - 33,4±0,1% (Р<0,001), 33,7±0,5% (Р<0,001), 32,5±0,3%, відповідно.

8. Встановлено, що формування неспецифічної резистентності новонароджених телят (Д1), при застосуванні тетравіту тільним коровам, було вірогідно вищим, порівняно з величинами контрольної групи (К1) до випоювання, на першу та десяту доби після народження. Зокрема, рівень ЛАСК становив – 16,0±0,1% (Р<0,001), 16,8±0,1% (Р<0,001), 17,7±0,9% (Р<0,001), БАСК – 54,3±1,1% (Р<0,001), 55,8±1,4%, 56,0±2,5%, ФАЛ – 35,5±0,3% (Р<0,001), 34,9±0,1% (Р<0,001) та 33,6±0,7% (Р<0,001).

9. Згодовування метіфену тільним коровам із кормами основного раціону зменшило негативний вплив нітратів на організм телят у неонатальний період розвитку (Д2). Показники неспецифічної резистентності у цих телят були наближеними до аналогічних показників у телят контрольної групи. Зокрема, рівень ЛАСК до випоювання молозива, на першу та десяту доби після народження, порівняно з тваринами групи К1, становив: 17,0±0,06% (Р<0,001), 17,5±0,1% (Р<0,001), 18,1±0,1% (Р<0,001), БАСК – 55,2±1,6% (Р<0,001), 56,2±1,7% (Р<0,001), 57,9±1,9% (Р<0,001), ФАЛ – 36,3±0,5% (Р<0,001), 35,7±0,1% (Р<0,001), 34,3±0,4% (Р<0,001), відповідно.

10. На основі морфофункціонального тестування новонароджених телят отримано максимальну кількість балів: у тварин груп К - 94,32±1,34, К1 (ОР + нітрат натрію) - 91,31±1,27, Д1 (ОР + нітрат натрію + тетравіт) - 91,92±1,01, Д2 (ОР + нітрат натрію + метіфен) – 92,62±1,08. Така кількість балів за проведення тестової оцінки свідчить, що телята дослідних груп за морфофункціональним статусом є здоровими, хоча у тварин групи Д2, кількість балів - була найвищою. На наш погляд, це обумовлено повною реалізацією генетичних потенціалів внутрішньоутробного розвитку організму. Такі телята мають високу життєздатність.

Публікації автора:

  1. Винярська А.В. До методики вивчення впливу нітратів на організм телят-молочників // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького. - 2003. - №2. - С. 22-25.

  2. Винярська А.В. Одержання телят від корів за нітратного навантаження // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2003. - №9. - С. 146-151.

  3. Винярська А.В. Тетравіт – як антиоксидант при нітратному навантаженні // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2004. - №23. - С. 39–43.

  4. Винярська А.В. Зміна неспецифічної резистентності телят у неонатальний період розвитку за нітратного навантаження // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2004. - №11. – С. 30-32.

  5. Винярська А.В. Фізіологічний стан тільних корів за нітратного навантаження // Проблеми екології ветеринарної медицини Житомирщини. - Житомир, 2005. – С. 123-126.

6. Винярська А.В. Ефективність використання тетравіту при нітратно-нітритних навантаженнях тільних корів // Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. – 2005. - № 3,4. – С. 62-67.

7. Деклараційний патент на корисну модель № 7097, Україна, МПК 7 Л61Д7/00, А01К67/02, А61К31/44 / Винярська А.В., Гуфрій Д.Ф. „Застосування вітамінного препарату для тварин „ТЕТРАВІТ” як засобу для корекції метаболічного профілю новонароджених телят при нітратному навантаженні”. Заявл. 10.08.04. Опубл. 15.06.05. Бюл. №6 (Дисертантка брала участь у проведенні досліду, узагальнені результатів досліджень, оформленні патенту).