Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Козуб Галина Олександрівна. Зв’язана задача термопружності для конструкцій з анізотропних матеріалів : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

Козуб Г.О. Зв’язана задача термопружності для конструкцій з анізотропних матеріалів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. – Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, 2007.

Розроблено підхід до чисельного рішення зв’язаних задач термопружності анізотропних шаруватих конструкцій при силових і термічних навантаженнях. Отримані співвідношення для тривимірного скінченного елемента, який враховує особливості полів переміщень та температур в шаруватій конструкції з анізотропними шарами. За допомогою запропонованого елемента розв’язано низку тестових задач термопружності та теплопровідності. Розроблено алгоритм рішення зв’язаної задачі термопружності, реалізований в вигляді пакету прикладних програм. Проведено розрахунок конструкцій промислового призначення таких як багатошаровий обтікач, великогабаритні шини типу 40.00, 27.00 та 18.00.

1. Дістали подальшого розвитку методи рішення зв’язаних задач термопружності. На основі методу скінченних елементів із застосуванням методу послідовних наближень розроблено методику рішення зв’язаної задачі термопружності анізотропних композитів у тривимірній постановці.

2. Розроблено новий тривимірний скінченний елемент на основі кусково-лінійної апроксимації полів переміщень та температур, що моделює поводження шаруватого анізотропного матеріалу.

3. На основі запропонованої методики розроблено пакет прикладних програм рішення зв’язаної задачі термопружності для шаруватих анізотропних конструкцій.

4. Встановлено і досліджено закономірності термомеханічного поводження шаруватих конструкцій. Розв’язано ряд задач термопружності для різних конструкцій. Виявлено вплив способу укладання волокон при виготовленні конструкції на характер розподілу полів температур і напруження в умовах термопружного деформування.

5. Вперше отримано чисельне рішення зв'язаної задачі термопружності пневматичної шини в тривимірній постановці. Вивчено поля температур дисипативного розігріву шини. У випадку сталого режиму кочення шини теплоутворення визначається виключно режимом навантаження та гістерезисними властивостями матеріалів шини і практично не залежить від випадкових чинників зовнішньої дії. В цьому випадку можна вважати теплоутворення і температуру показниками, що характеризують працездатність шини, що дає можливість оцінити її ресурс.

6. Досліджено поля переміщень та напружень з урахуванням термічного навантаження, зумовленого дисипативним саморозігрівом при різних навантаженнях на вісь шини. Досліджено залежність температури саморозігріву від геометричних характеристик конструкції шини, від швидкості кочення шини, а також отримано напружено деформований стан в шарах брекера і каркасу. Встановлені залежності дозволяють провести оцінку працездатності конструкції шини.

Публікації автора:

 1. Киричевский В. В. Построение матрицы жесткости конструкций из анизотропных материалов для задач термоупругости / В. В. Киричевский, Г. А. Козуб, Б. М. Дохняк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. – 2006. – № 3 (97). – С. 59–66.

 2. Киричевский В. В. Матрица теплопроводности конечного элемента для решения задач термоупругости слоистых композитов / В. В. Киричевский, Г. А. Козуб // Геотехническая механика. – 2006. – Вып. 63. – С. 172–177.

 3. Козуб Г. А. Нестационарные задачи термоупругости слоистых композитов / Г. А. Козуб // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. –2006. – № 2. – С. 98–100.

 4. Толок В. Розв’язання задач термопружності шаруватих конструкцій у тривимірній постановці / В. Толок, Г. Козуб, В. Грибанов // Машинознавство. – 2007. – № 1. – С. 3–7.

 5. Толок В. А. Определение связанных термомеханических полей в пневматических шинах / В. А. Толок, Г. А. Козуб // Геотехническая механика. – 2007. – Вып. 70. – С. 107–113.

 6. Козуб Г. А. Термомеханика крупногабаритных шин / Г. А. Козуб, В. А. Толок, Б. М. Дохняк // Геотехническая механика. – 2007. – Вып. 71. – С. 95–100.

 7. Толок В. А. Метод конечных элементов для моделирования слоистых конструкций / В. А. Толок, С. И. Гоменюк, Г. А. Козуб // Вісник Східноукраїнського університету імені В. Даля. – 2007. – №12 (118). – С. 143–147.

 8. Козуб Г. А. Температурные поля в шинах / Г. А. Козуб // Геотехническая механика. – 2008. – Вып. 75. – С. 102–108.

 9. Козуб Г. А. Температурные поля диссипативного разогрева многослойных конструкций / Г. А. Козуб, В. А. Толок // Вісник Східноукраїнського університету імені В. Даля. – 2008. – № 12(130), ч. 2. – С. 43–49.

 10. Киричевский В. В. Моделирование процессов термоупругого деформирования конструкций из композитов / В. В. Киричевский, Г. А. Козуб // International Conference Dynamical System Modeling and Stability Investigation, May 23–25, 2005. – К., 2005. – C. 288.

 11. Киричевский В. В. Определение напряженно-деформирован-ного состояния термочувствительных слоистых ортотропных компози-тов / В. В. Киричевский, Г. А. Козуб, Р. В. Киричевский // Материалы ХІІІ Междунар. науч. конф. “Прикладные задачи математики и меха-ники”, г.Севастополь, 12–16 сентября 2005 г. – С. 31–33.

 12. Киричевский В. В. Связанная задача термоупругости конструкций из резинокордных композитов / В. В. Киричевский, Г. А. Козуб // VІ Международный симпозиум “Механика эластомеров – 2005”, 22 – 24 ноября 2005 г. – Днепропетровск, 2005. – С. 48.

 13. Киричевский В. В. Численные методы решения краевых задач для кусочно-неоднородных областей / В. В. Киричевский, Г. А. Козуб // Одинадцята Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, 18-20 травня 2006 р. – Київ, 2006. – С. 451.

 14. Киричевский В. В. Применение метода конечных элементов к расчету слоистых конструкций при термосиловых нагрузках / В. В. Киричевский, Г. А. Козуб // Материалы ХІV Междунар. науч. конф. “Прикладные задачи математики и механики”, г.Севастополь, 11–15 сентября 2006 г. – С. 72–74.

 15. Толок В. А. Применение метода конечных элементов для моделирования слоистых конструкций / В. А. Толок, С. И. Гоменюк, Г. А. Козуб // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці”, м. Луганськ, 11–13 грудня 2006г. – Луганськ, 2006. – С. 218–219.

 16. Козуб Г. Расчет пневматических шин на основе метода конечных элементов / Г. Козуб // Материалы ХV Междунар. науч. конф. “Прикладные задачи математики и механики”, г.Севастополь, 17-21 сентября 2007г. – Севастополь, 2007. – С. 20–22.

 17. Козуб Г. А. Задачи диссипативного разогрева композитных конструкций при циклическом нагружении / Г. А. Козуб // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці”, м. Луганськ, 8–10 квітня 2008 р. – Луганськ, 2008. – С. 45–47.

 18. Козуб Г. О. Рівняння сполученої термопружності анізотропних тіл / Г. О. Козуб, В. О. Толок // Матеріали 12 Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, Київ, 13 – 15 травня 2008 г. – К., 2008. – С. 202.

Опубліковані праці повністю відображають зміст дисертації.

В розглянутій роботі представлені результати, які не забороняється публікувати у відкритому друці.